101 Zen45_Đúng và Sai_Right and Wrong_TĐH & TLTP

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

101 Truyện Thiền. Truyện 45 - Đúng và Sai. 101 Zen Stories. Story 45 - Right and Wrong. Trần Đình Hoành & Trần Lê Túy Phượng.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

101 TRUYỆN THIỀN Bình Giải 101 ZEN STORIES Annotated 45. Đúng và Sai 45. Right and Wrong Nguyên tác: Nyogen Senzaki Nhạc: Tibetan Flute - N aw ang Khechog Dịch và Bình: Trần Đình Hoành Thực hiện PPS: Trần Lê Túy Ph ượ ng Click Chuột

PowerPoint Presentation:

Khi Bankei mở mùa an cư kiết hạ, đệ tử từ nhiều nơi trên đất Nhật về tham dự. Trong một buổi thiền định, một đệ tử bị bắt gặp đang ăn cắp. Vấn đề được bẩm báo lên Bankei, với yêu cầu là người đệ tử ăn cắp bị đuổi. Bankei lờ vụ này. When Bankei held his seclusion-weeks of meditation, pupils from many parts of Japan came to attend. During one of these gatherings a pupil was caught stealing. The matter was reported to Bankei with the request that the culprit be expelled. Bankei ignored the case.

PowerPoint Presentation:

Sau đó đệ tử này lại bị bắt gặp ăn cắp như vậy, và một lần nữa Bankei lờ vấn đề. Chuyện này làm các đệ tử khác tức giận; họ viết một thỉnh nguyện thư yêu cầu kẻ cắp bị đuổi, nói rằng nếu không thì họ sẽ rời bỏ , tất cả cùng một lúc . Later the pupil was caught in a similar act, and again Bankei disregarded the matter. This angered the other pupils, who drew up a petition asking for the dismissal of the thief, stating that otherwise they would leave in a body.

PowerPoint Presentation:

Sau khi đọc lá thơ, Bankei gọi mọi người đến. “Các anh em rất thông thái,” thiền sư nói với họ. “Anh em biết cái gì đúng và cái gì không đúng. Anh em có thể theo học nơi khác nếu muốn, nhưng người anh em khốn khó này chẳng biết đúng sai. Ai sẽ dạy anh ta nếu tôi không dạy? Tôi sẽ giữ anh ta lại đây dù là tất cả các anh em rời bỏ.” Một suối lệ chảy dàn dụa trên mặt người đệ tử ăn cắp. Tất cả mọi ham muốn trộm cắp đã tan biến. When Bankei had read the petition he called everyone before him. “You are wise brothers,” he told them. “You know what is right and what is not right. You may go somewhere else to study if you wish, but this poor brother does not even know right from wrong. Who will teach him if I do not? I am going to keep him here even if all the rest of you leave.” A torrent of tears cleansed the face of the brother who had stolen. All desire to steal had vanished.

PowerPoint Presentation:

Bình: • Người mạnh khỏe không cần y sĩ, nhưng người bệnh thì cần. Trò càng yếu kém thầy càng chăm lo. • Ở đời, chúng ta muốn tranh đúng sai, hay muốn nâng nhau lên? (Trần Đình Hoành dịch và bình) Annotation: • Healthy people don’t need physician, but sick people do. The weaker is a student, the more does the teacher care for him. • In life, do we want to fight to settle right and wrong, or do we want to lift each other up? (Trần Đình Hoành translated and annotated)

PowerPoint Presentation:

CHÚC AN LẠC Trần Đình Hoành & Trần Lê Túy Phượng Xin xem tiếp truyện 46: “ Cỏ cây giác ngộ thế nào - How Grass and Trees Become Enlightened ” Special thanks to all talented photographers whose great works appeared in this presentation

authorStream Live Help