101 Zen44_Kẻ Cướp Thành Môn Đệ_The Thief Who Became A Disciple_TLTP&TĐ

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

101 Truyện Thiền. Truyện 44 - Kẻ Cướp Thành Môn Đệ. 101 Zen Stories. Story 44 - The Thief Who Became A Disciple. Trần Đình Hoành & Trần Lê Túy Phượng

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

101 TRUYỆN THIỀN Bình Giải 101 ZEN STORIES Annotated 44. Kẻ C ướp T hành M ôn  Đ ệ 44. The Thief Who Became A Disciple Nguyên tác: Nyogen Senzaki Nhạc: Tibetan Flute - N aw ang Khechog Dịch và Bình: Trần Đình Hoành Thực hiện PPS: Trần Lê Túy Ph ượ ng Click Chuột

PowerPoint Presentation:

Một buổi tối khi Shichiri Kojun đang tụng kinh, một tên cướp cầm một thanh gươm bén vào nhà, đòi tiền, nếu không thì chết. Shichiri bảo tên cướp: “Đừng làm rộn tôi. Anh có thể tìm tiền trong hộc tủ đó.” Rồi thiền sư tiếp tục tụng kinh. One evening as Shichiri Kojun was reciting sutras a thief with a sharp sword entered, demanding either money or his life. Shichiri told him: “Do not disturb me. You can find the money in that drawer.” Then he resumed his recitation.

PowerPoint Presentation:

Một lúc sau thiền sư ngừng và gọi: “Đừng lấy hết tiền. Tôi cần một ít để đóng thuế ngày mai.” Kẻ gian lấy gần hết số tiền và sửa soạn ra về. “Cám ơn khi nhận được quà,” Shichiri nói thêm. Chàng cướp cám ơn thiền sư rồi đi mất. A little while afterwards he stopped and called: “Don’t take it all. I need some to pay taxes with tomorrow.” The intruder gathered up most of the money and started to leave. “Thank a person when you receive a gift,” Shichiri added. The man thanked him and made off.

PowerPoint Presentation:

Vài ngày sau chàng cướp bị bắt và thú tội, ngoài các tội khác, còn có tội với Shichiri. Khi được gọi ra làm chứng, Schichiri nói: “Anh này chẳng phải là trộm cướp, ít ra là đối với tôi. Tôi cho anh ta tiền và anh ta cám ơn tôi về việc đó.” A few days afterwards the fellow was caught and confessed, among others, the offence against Shichiri. When Shichiri was called as a witness he said: “This man is no thief, at least as far as I am concerned. I gave him money and he thanked me for it.”

PowerPoint Presentation:

Sau khi mãn hạn tù, anh chàng này đến gặp Shichiri và thành đệ tử của Thiền sư. After he had finished his prison term, the man went to Shichiri and became his disciple.

PowerPoint Presentation:

Bình: • Từ bi hoán cải. • Nhưng, Shichiri đối xử từ bi với một tên cướp, hay Shichiri chỉ đối xử bình thường với một người trong nhà—Schichiri xem tên cướp, và tất cả mọi người khác trong thiên hạ, như là người nhà của mình? (Trần Đình Hoành dịch và bình) Annotation: • Loving kindness changes people. • But, Did Shichiri treat the thief with loving kindness, or did he simply act normal with a member of his family – Schichiri considered the thief, and all human beings in the world, as members of his family? (Trần Đình Hoành translated  and annotated)

PowerPoint Presentation:

CHÚC AN LẠC Trần Đình Hoành & Trần Lê Túy Phượng Xin xem tiếp truyện 45: “ Đúng và Sai – Right and Wrong ” Special thanks to all talented photographers whose great works appeared in this presentation

authorStream Live Help