101 Zen40_Trong Cõi Mộng_In Dreamland_TĐH & TLTP

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

101 Truyện Thiền. Truyện 40 - Trong Cõi Mộng 101 Zen Story. Story 40 - In Dreamland. Trần Đình Hoành & Trần Lê Túy Phượng

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

101 TRUYỆN THIỀN Bình Giải 101 ZEN STORIES Annotated 40. Trong cõi mộng 40. I n Dreamland Nguyên tác: Nyogen Senzaki Nhạc: Tibetan Flute - N aw ang Khechog Dịch và Bình: Trần Đình Hoành Thực hiện PPS: Trần Lê Túy Ph ượ ng

PowerPoint Presentation:

“Thầy của chúng tôi thường ngủ trưa,” một học trò của Soyen Shaku kể lại. “Đám con nit tụi tôi hỏi tại sao thầy ngủ trưa và thầy nói: ‘Thầy vào cõi mộng để gặp các bậc thánh hiền như Khổng Tử làm. Khi Khổng Tử ngủ, ngài mơ đến các thánh nhân xa xưa và sau đó kể lại cho học trò .’ “Our schoolmaster used to take a nap every afternoon,” related a disciple of Soyen Shaku. “We children asked him why he did it and he told us: ‘I go to dreamland to meet the old sages just as Confucius did. When Confucius slept, he would dream of ancient sages and later tell his followers about them.’

PowerPoint Presentation:

Ngày nọ trời rất nóng cho nên vài đứa chúng tôi ngủ trưa. “It was extremely hot one day so some of us took a nap.

PowerPoint Presentation:

Thầy mắng tụi tôi. ‘Tụi con đến cõi mộng để gặp các thánh nhân xa xưa như Khổng Tử làm,’ chúng tôi giải thích. Our schoolmaster scolded us. ‘We went to dreamland to meet the ancient sages the same as Confucius did,’ we explained.

PowerPoint Presentation:

‘Vậy các thánh nhân nói gì?’ thầy tra vấn. ‘What was the message from those sages?’ our schoolmaster demanded.

PowerPoint Presentation:

Một đứa trong bọn chúng tôi trả lời: ‘Tụi con đến cõi mộng và gặp các thánh nhân và hỏi họ có phải thầy của chúng con đến đây mỗi trưa, nhưng họ nói là họ chẳng bao giờ thấy ai như vậy cả.’ ” One of us replied: ‘We went to dreamland and met the sages and asked them if our schoolmaster came there every afternoon, but they said they had never seen any such fellow.’”

PowerPoint Presentation:

Bình: • Soyen Shaku là thiền sư đầu tiên quảng bá Thiền tại Mỹ, mà chúng ta đã nói đến trong bài Quả Tim Tôi Cháy Như Lửa . • “Cõi mộng” là cõi chủ quan trong đầu mình. Mình nói thế nào—dù là nói thật hay nói dối—thì cũng chỉ có mình biết điều mình nói; mọi người khác nghe thì nghe vậy, nhưng chẳng cách nào kiểm chứng. Và người khác vào cõi mộng của họ, thì họ lại chỉ thấy điều họ thấy, chẳng phải điều ta thấy, và họ có kể lại—thật hay dối—thì ta cũng chỉ biết nghe chứ chẳng thể biết được sự thật. Nghĩa là, trong cõi mộng ai muốn nói gì thì nói, và chẳng cách nào chúng ta hiểu nhau, gặp nhau, đồng ý với nhau, thấy cùng một điều như nhau. Và chẳng đối thoại gì với nhau được. Annotation: • Soyen Shaku was the first Zen master who taught and promoted Zen in the US and whom we have talked about in Zen story # 22, My Heart Burns Like Fire. • “Dreamland” is the land of subjectivity in our mind. Whatever we say about it – honestly or dishonestly – only we know; other people may hear us, but they have no way to determine the truth. And when others enter their dreamland, they see what they see, not what we see, and if they tell us, honestly or dishonestly, about what they see, we may hear it but have no way to determine the truth. It means, in the dreamland, everyone can say whatever s/he wants to say, and we have no way to understand each other, to meet each other’s mind, to agree with each other, or to see the same thing. And no dialogue is possible.

PowerPoint Presentation:

• Đời là cõi mộng . Nhất thiết hữu vi pháp Như mộng, huyễn, bào, ảnh Như lộ diệc như điện Ưng tác như thị quán ( Kinh Kim Cang ) Tất cả những gì có Như mộng ảo bọt ảnh Như sưong cũng như ánh chớp Cứ như vậy mà suy niệm (TĐH dịch nghĩa) Cho nên, tất cả những gì ta thấy trong “cõi mộng đời” đều rất chủ quan trong đầu mỗi người, chẳng nói gì với nhau được. Giải thích cho nhau đã không thể, huống hồ “cãi nhau cho ra chân lý.” (Trần Đình Hoành dịch và bình) • Life is a dreamland. All conditioned dharmas are like dreams, illusions, bubbles, shadows, like dew drops and a lightning flash: contemplate them thus. (Diamind sutras) Thus, everything we may see in this dream life is wholly subjective in our mind. We can’t really communicate with each other about them. Even explaining life to each other is impossible, not mentioning “arguing with each other to find the truth”. (Trần Đình Hoành translated and annotated).

PowerPoint Presentation:

CHÚC AN LẠC Trần Đình Hoành & Trần Lê Túy-Phượng Xin xem tiếp truyện 41 – “ Thiền của Joshu – Joshu’s Zen ” Special thanks to all talented photographers whose great works appeared in this presentation

authorStream Live Help