Thuong AO BA BA

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

PPS by: NNS-TTB Ca só: Caåm Ly Nhaïc só: Ñình Vaên Thöông AÙo Baø Ba

Slide 2: 

PPS by: NNS-TTB Tôi thuong chi?c áo bà ba Áo bà ba em m?c ra d?ng Trua n?ng hè áo d?m m? hôi Áo dãi d?u s?m n?ng chi?u mua Tôi thuong chi?c áo bà ba Áo bà ba em m?c dua dò Ð?i dãi d?u trong chi?c áo nâu Ðêm anh v? nh? áo bà ba

Slide 3: 

PPS by: NNS-TTB Áo bà ba tình quê sao d?m dà Màu áo vàng em g?t lúa d?ng xa Màu thiên thanh g?p anh chi?u hò h?n Màu hoa cà em nói d?i ngu?i thuong Áo ngày xua tình anh v?n d?i ch? Mà em gi? phiêu d?t cu?i tr?i xa Chuy?n tình xua gi? dây thành k? ni?m Áo ân tình ai m?c em oi Áo ân tình em g?i cho ai

Slide 4: 

PPS by: NNS-TTB Thöông AÙo Baø Ba Ca só: Caåm Ly Nhaïc só: Ñình Vaên

Slide 5: 

PPS by: NNS-TTB Tôi thuong chi?c áo bà ba Áo bà ba em m?c dua dò Ð?i dãi d?u trong chi?c áo nâu Ðêm anh v? nh? áo bà ba Áo bà ba tình quê sao d?m dà Màu áo vàng em g?t lúa d?ng xa Màu thiên thanh g?p anh chi?u hò h?n Màu hoa cà em nói d?i ngu?i thuong

Slide 6: 

PPS by: NNS-TTB Áo ngày xua tình anh v?n d?i ch? Mà em gi? phiêu d?t cu?i tr?i xa Chuy?n tình xua gi? dây thành k? ni?m Áo ân tình ai m?c em oi Áo ân tình em g?i cho ai M?t l?n thuong là thuong d?n tr?n d?i Dù xa r?i chuy?n tình ngày xua M?t l?n thuong là thuong d?n tr?n d?i Tôi v?n thuong hoài chi?c áo bà ba

authorStream Live Help