Muoi nam tinh cu

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 3: 

Mu?i nam không g?p tu?ng tình dã cu Mây bay bao nam tu?ng mình dã quên Nhu mua bay di m?t tr?i thuong nh? Em oi! Bên kia có còn m?t bu?n?

Slide 4: 

Mu?i nam cách bi?t m?t l?n b? ng? Quên di quên di m?ng bu?n b?y lâu Nhung em yêu oi! M?t vùng ký ?c V?n g?i tên em c? m?t tr?i yêu

Slide 5: 

C? m?t tr?i yêu bao gi? tr? l?i Ôi! Ta xa nhau tu?ng ch?ng nhu dã Ôi! Ta yêu nhau d? lòng c? ng? Tình b?t phân ly – tình v?n nhu mo

Slide 6: 

Ðành nh? lòng thôi giã t? k? ni?m Cho qua bao nam m?ng bu?n quên d?u Nhung sao bao nam ngày dài qua mãi Trong em hôm nay th?y tình còn dây

Slide 7: 

Mu?i nam cách bi?t tình dành quên lãng Nhu mây nhu mua bay di muôn phuong Nhung em yêu oi! M?t dòng thu cu Mãi còn trong ta – m?t d?i cu?ng diên…

Slide 10: 

C? m?t tr?i yêu bao gi? tr? l?i Ôi! Ta xa nhau tu?ng ch?ng nhu dã Ôi! Ta yêu nhau d? lòng c? ng? Tình b?t phân ly – tình v?n nhu mo

Slide 11: 

Ðành nh? lòng thôi giã t? k? ni?m Cho qua bao nam m?ng bu?n quên d?u Nhung sao bao nam ngày dài qua mãi Trong em hôm nay th?y tình còn dây

Slide 12: 

Mu?i nam cách bi?t – hình nhu em dã Quên câu yêu thuong ta trao cho nhau Em oi! Bên kia còn chang nhung nh? Nhu anh hôm nay th?y mua tr? v?

Slide 13: 

Nhu anh hôm nay th?y lòng ti?c nh? Mu?i nam không g?p Mu?i nam nh? thuong!

Slide 14: 

Have a nice day! 12 July, 2009

authorStream Live Help