Happy New Year_12 Strikes_TLTP

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

Happy New Year 2014

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

The Twelve Strikes of Midnight PPS : Trần Lê Túy Ph ượ ng Việt dịch : Trần Đình Hoành & Trần Lê Túy Ph ượng Click mouse

PowerPoint Presentation:

The twelve strikes at midnight will bring New Year wishes to you for the next twelve months. 12 tiếng chuông vào n ử a đê m sẽ mang ướ c nguyện đầ u n ă m đế n bạn cho 12 tháng t ớ i.

PowerPoint Presentation:

First Strike - Wish of Health [health that all the money in the world cannot buy] TIẾNG CHUÔNG TH Ứ NHẤT - Ướ c nguyện S ứ c khoẻ [ Bạn có s ứ c khoẻ không tiền bạc nào mua đượ c trên thế gi ớ i ]

PowerPoint Presentation:

  Second Strike - Wish of Love [that life around you be filled with love] TIẾNG CHUÔNG TH Ứ NHÌ - Ướ c nguyện Tình yêu [Đ ờ i sống chung quanh bạn luôn đầ y ắ p tình yêu]

PowerPoint Presentation:

Third Strike - Wish of Luck [that you never lack of anything in this life]  TIẾNG CHUÔNG TH Ứ BA - Ướ c nguyện May m ắ n [Bạn sẽ không thiếu thốn bất c ứ gì trong đờ i sống này ]

PowerPoint Presentation:

Fourth Strike - Wish of Dreams [ that you have dreams so as to see them come true] TiẾNG CHUÔNG TH Ứ T Ư - Ướ c nguyện Giấc m ơ [Bạn có nh ữ ng giấc m ơ để thấy chúng tr ở thành hiện th ự c]

PowerPoint Presentation:

  Fifth Strike - Wish of Courage [courage to accept what you cannot change] TIẾNG CHUÔNG TH Ứ NĂM - Ước nguyện Can đả m [Bạn can đảm chấp nhận điều bạn không thay đổi được]

PowerPoint Presentation:

      Sixth Strike - Wish of Encounters [that you taste the sweetness of friendship and never feel lonely] TIẾNG CHUÔNG TH Ứ SÁU - Ướ c nguyện G ặ p g ở [Bạn nếm được vị ngọt của tình bạn và không bao giờ thấy cô đơn]

PowerPoint Presentation:

      Seventh Strike - Wish of Family Unity [ that you enjoy the enduring ties of a loving family] TIẾNG CHUÔNG TH Ứ BẢY - Ướ c nguyện Gia đ ình đ oàn kết [ Bạn h ưở ng đượ c dây liên kết tr ườn g tồn trong gia đì nh yêu quý]

PowerPoint Presentation:

   Eighth Strike - Wish of Success [that all your projects be fruitful] TIẾNG CHUÔNG TH Ứ TÁM - Ướ c nguyện Thành công [Mọi công việc của bạn đề u đơ m bông kết trái]

PowerPoint Presentation:

  Ninth Strike - Wish of Peace [that your heart be free of anxiety, hatred, and envy]    TIẾNG CHUÔNG TH Ứ CHÍN - Ướ c nguyện Bình an [Quả tim của bạn không bị trói buộc b ở i lo l ắ ng, thù hận, hay ganh ghét]   

PowerPoint Presentation:

   Tenth Strike - Wish of Gratitude [that you rejoice for being alive each and every day]   TIẾNG CHUÔNG TH Ứ M ƯỜ I - Ướ c nguyện Tạ ơ n [Bạn vui s ướ ng đượ c sống mỗi ngày]  

PowerPoint Presentation:

  Eleventh Strike - Wish of Imagination [that you can see even beyond the wonders of creation] TIẾNG CHUÔNG TH Ứ M ƯỜI MỘT- Ướ c nguyện Sáng tạo [Bạn có thể thấy đế n bên sau nh ữ ng diệu kỳ của tạo hoá]

PowerPoint Presentation:

Twelfth Strike - The Most Important Wish [that you receive and feel God’s blessing each and every day of this new year] TIẾNG CHUÔNG TH Ứ M ƯỜ I HAI - Ướ c nguyện quan trọng nhất [Bạn đượ c ân phúc mỗi ngày trong n ă m m ớ i]

PowerPoint Presentation:

HAPPY NEW YEAR CHÚC MỪNG NĂM MỚI Trần Đình Hoành & Trần Lê Túy Phượng

authorStream Live Help