101 Zen38_Sự Nghiệp Của Gisho_Gishos Work_TĐH TLTP

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

101 Zen Stories. Story 38 - Gishos Work. 101 Truyện Thiền. Truyện 38 - Sự Nghiệp Của Gisho. Trần Đình Hoành & Trần Lê Túy Phượng

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

101 TRUYỆN THIỀN Bình Giải 101 ZEN STORIES Annotated 38. Sự nghiệp của Gisho 38. Gisho’s work Nguyên tác: Nyogen Senzaki Nhạc: Tibetan Flute - N aw ang Khechog Dịch và Bình: Trần Đình Hoành Thực hiện PPS: Trần Lê Túy Ph ượ ng Click Chuột

PowerPoint Presentation:

Gisho được truyền giới ni cô khi cô chỉ mới 10 tuổi. Cô được huấn luyện cũng như các sư nam. Khi cô được 16 tuổi, cô đi khắp nơi t ì m học với mọi thiền sư. Gisho was ordained as a nun when she was ten years old. She received training just as the little boys did. When she reached the age of sixteen she traveled from one Zen master to another, studying with them all.

PowerPoint Presentation:

Cô học với Unzan ba năm, sáu năm với Gukei, nhưng không nắm được trí tuệ sáng suốt. Cuối cùng cô đến với thiền sư Inzan. Inzan chẳng đối xử với cô khác với các thiền sinh nam tí nào. Thiền sư la mắng cô như sấm động. Ông trói buộc ni cô đủ cách để đánh thức bản chất bên trong của ni cô. She remained three years with Unzan, six years with Gukei, but was unable to obtained a clear vision. At last she went to the master Inzan. Inzan showed her no distinction at all on account of her sex. He scolded her like a thunderstorm. He cuffed her to awaken her inner nature.

PowerPoint Presentation:

Gisho học với thiền sư Inzan mười ba năm, rồi ni cô tìm được cái cô đang tìm. Gisho remained with Inzan thirteen years, and then she found that which she was seeking!

PowerPoint Presentation:

Để ca ngợi ni cô, Inzan làm một bài thơ: Ni cô này học mười ba năm với tôi Chiều tối cô quán chiếu công án thâm sâu Sáng ra lại vùi đầu vào công án khác Ni cô Hoa Tetsuma đã hơn tất cả, trừ Gisho. Và kể từ Mujaku chẳng ai thật như Gisho! Nhưng vẫn còn nhiều cửa cô phải đi qua Cô còn phải chịu nhiều đấm từ bàn tay sắt của tôi In her honor, Inzan wrote a poem: This nun studied thirteen years under my guidance. In the evening she considered the deepest koans, In the morning she was wrapped in other koans. The Chinese nun Tetsuma surpassed all before her, And since Mujaku none has been so genuine as this Gisho! Yet there are many more gates for her to pass through. She should receive still more blows from my iron fist.

PowerPoint Presentation:

Sau khi Gisho đã giác ngộ, ni cô đến tỉnh Banshu, lập thiền viện và dạy hai trăm ni cô khác cho đến khi cô qua đời vào tháng 8 năm nọ. After Gisho was enlightened she went to the province of Banshu, started her own Zen temple, and taught two hundred other nuns until she passed away one year in the month of August.

PowerPoint Presentation:

Bình: • Inzan đối xử với ni cô Gisho như thiền sinh nam, la lối, hò hét, thúc bách. Đó là tâm bình đẳng của một vị thầy. • Gisho đi tu năm 10 tuổi. Học với nhiều thầy, kể cả ba thầy lớn từ năm 16 tuổi, chịu đủ mọi la mắng xỉ vả của ba thầy trong 22 năm, để được giác ngộ vào năm 38 tuổi. Tức là cô kiên trì 28 năm để được giác ngộ. Muốn tìm chân lý thì phải kiên trì. • Các thiền sư thường ít giải thích cho học trò, người học trò phải tự tìm chân lý. Nhưng thầy có thể thúc bách, đánh động hay gợi ý cho học trò bằng la hét, dộng chổi, thúc bách… âm thầm chỉ hướng tư duy cho học trò. • Giác ngộ cũng có nhiều cấp. Giác ngộ tầng thấp thì vẫn còn nhiều gian khổ để tiếp tục tìm tòi trí tuệ thâm sâu hơn. (Trần Đình Hoành dịch và bình) Annotation: • Inzon treated Gisho the same way he did with male students—screaming, yelling, pushing. That is the equanimity (upekkha) of a master. • Gisho was ordained when she was 10 years old. She studied with many teachers, including three great teachers since she was 16, enduring their yelling and scolding for 22 years, to gain enlightenment at 38. That means, Gisho was persistent for 28 years to gain Enlightenment. To find the Truth, one needs persistence. • Zen masters usually didn’t give out explanation; students had to find the Truth for themselves. But a teacher might give a student a hint in the form of yelling, striking the floor with a sweeper handle, or some other form of urging… subtly pointing out the direction to the student. • Enlightenment has many levels. One who is at a lower level of Enlightenment still has to endure much hardship to gain deeper insight. (Tran Dinh Hoanh translated and annotated)

PowerPoint Presentation:

CHÚC AN LẠC METTA Trần Đình Hoành & Trần Lê Túy-Phượng Xin xem tiếp truyện 39 – “ Ngủ ngày – Sleeping in the daytime ” Special thanks to all talented photographers whose great works appeared in this presentation

authorStream Live Help