101 Zen36_Mưa hoa_Flower shower_TĐH TLTP

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

101 Zen Stories36. Story 36 - Flower shower. 101 Truyện Thiền36. Truyện 36 - Mưa Hoa. Trần Đình Hoành & Trần Lê Túy Phượng

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

101 TRUYỆN THIỀN Bình Giải 101 ZEN STORIES Annotated 36. Mưa hoa 36. Flower shower Nguyên tác: Nyogen Senzaki Nhạc: Tibetan Flute - N aw ang Khechog Dịch và Bình: Trần Đình Hoành Thực hiện PPS: Trần Lê Túy Ph ượ ng Click Chuột

PowerPoint Presentation:

Tu-bồ-đề là đệ tử của Phật Thích Ca. Sư có thể hiểu được uy lực của Không, quan điểm rằng không có gì hiện hữu ngoại trừ trong liên hệ chủ quan và khách quan của nó. Subhuti was Buddha’s disciple. He was able to understand the potency of emptiness, the viewpoint that nothing exists except in its relationship of subjectivity and objectivity.

PowerPoint Presentation:

Ngày nọ Tu-bồ-đề đang ngồi dưới gốc cây, trong trạng thái hoàn toàn của Không, hoa bắt đầu rơi quanh ông. “Chúng tôi ca ngợi ngài về đàm luận của ngài về Không,” các vị Phạm thiên thì thầm với ông. “Nhưng tôi đâu có đàm luận gì về Không,” Tu-bồ-đề nói. “Ngài đã chẳng đàm luận gì về Không, chúng tôi đã chẳng nghe gì về Không,” các Phạm thiên trả lời. “Đó chính là Không.” One day Subhuti, in a mood of sublime emptiness, was sitting under a tree. Flowers began to fall about him. “We are praising you for your discourse on emptiness,” the gods whispered to him. “But I have not spoken of emptiness,” said Subhuti. “You have not spoken of emptiness, we have not heard emptiness,” responded the gods. “This is true emptiness.”

PowerPoint Presentation:

Và hoa rơi trên Tu-bồ-đề như mưa. And blossoms showered upon Subhuto as rain.

PowerPoint Presentation:

Bình: • Cảnh “mãn thiên hoa vũ” (mưa hoa đầy trời) nầy thường xảy ra trong kinh Phật, thông thường là khi Phật Thích Ca hay một vị Bồ Tát nào đó dạy một “pháp” lớn. • Phạm thiên, lấy từ chữ Brahman trong Ấn giáo, là vua của một cõi trời. • “Quan điểm rằng không có gì hiện hữu ngoại trừ trong liên hệ giữa chủ quan và khách quan của nó” tức là: - Chẳng có điều gì hiện hữu một cách cố định. - Mọi điều ta thấy đều phù du như những lọn sóng nổi lên và mất trên mặt biển. Đó là cái nhìn chủ quan và tương đối của ta. Nhưng mọi thứ đều có một bản thể chung, thường hằng, tuyệt đối gọi là Không, như là biển nước thì thường hằng nhưng sóng thì phù du. “Không” là bản thể khách quan, tuyệt đối của vạn vật. Annotation: • In the Buddhist literature, flower shower often happens when the Buddha or a Bodhisvatta teaches a significant Dharma. • Brahman in Hinduism is the god of a heavenly realm. • “The viewpoint that nothing exists except in its relationship of subjectivity and objectivity” means: - Nothing exists in a fixed state. - Everything we see is transient, as the waves rise up and disappear on the surface of the sea. That is our subjective and relative view. - But everything has a common, permanent and absolute essence called Emptiness, similar to permanent sea water underneath the transient waves. “Emptiness” is the objective, absolute essence of everything.

PowerPoint Presentation:

Bản thể Không này không thể diễn tả bằng ngôn từ được, vì ngôn ngữ là tương đối và chủ quan, không thể dùng để diễn tả tuyệt đối và khách quan. • “Ngày nọ Tu-bồ-đề đang ngồi dưới gốc cây, trong một trạng thái hoàn toàn của Không”: Không cũng là trạng thái của Tâm tĩnh lặng hoàn toàn, không hề có một gợn sóng. Khi tâm ở “trong một trạng thái hoàn toàn của Không” thì tâm biết Không, nhưng chẳng thể nói về Không, vì Không là tuyệt đối, mà nói là rơi vào ngôn ngữ tương đối. Cho nên: “Ngài đã chẳng đàm luận gì về Không, chúng tôi đã chẳng nghe gì về Không.” Và “Đó chính là Không.” (Trần Đình Hoành dịch và bình) This Emptiness essence cannot be expressed by language, because language is relative and subjective, unable to express the objective absolute. • “One day Subhuti, in a mood of sublime emptiness, was sitting under a tree”: Emptiness is also the state of a completely quiet heart/mind, without any wave. When the heart/mind is “in a mood of sublime emptiness”, the heart/mind knows Emptiness, but it cannot speak of Emptiness, because Emptiness is absolute while language is relative. Therefore, “You have not spoken of Emptiness, we have not heard Emptiness.” And “This is true Emptiness.” (Tran Dinh Hoanh translated and annotated)

PowerPoint Presentation:

CHÚC AN LẠC METTA Trần Đình Hoành & Trần Lê Túy-Phượng Xin xem tiếp truyện 37 – “ Ấn hành kinh sách – Publishing the sutras ” Special thanks to all talented photographers whose great works appeared in this presentation

authorStream Live Help