101 Zen35_Thiền từng phút_Every-minute Zen_TĐH TLTP

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

101 Zen Stories. Story 35 - Every-minute Zen. 101 Truyện Thiền35. Truyện 35 - Thiền từng phút. Trần Đình Hoành & Trần Lê Túy Phượng

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

101 TRUYỆN THIỀN Bình Giải 101 ZEN STORIES Annotated 35. Thiền từng phút 35. Every-minute Zen Nguyên tác: Nyogen Senzaki Nhạc: Tibetan Flute - N aw ang Khechog Dịch và Bình: Trần Đình Hoành Thực hiện PPS: Trần Lê Túy Ph ượ ng Click Chuột

PowerPoint Presentation:

Thiền sinh học với thầy tối thiểu là hai năm trước khi được cho dạy người khác. Tenno vừa xong chương trình tập sự và mới thành thầy dạy. Tenno đến thăm Nan-in. Trời mưa nên Tenno mang guốc gỗ và dù. Sau khi chào hỏi, Nan-in nói: “Chắc thầy để guốc và dù ở trong căn phòng đằng trước. Tôi muốn biết thầy để dù ở phía bên phải hay bên trái đôi guốc.” Zen students are with their masters at least two years before they presume to teach others. Nan-in was visited by Tenno, who, having passed his apprenticeship, had become a teacher. The day happened to be rainy, so Tenno wore wooden clogs and carried an umbrella. After greeting him Nan-in remarked: “I suppose you left your wooden clogs in the vestibule. I want to know if your umbrella is on the right or left side of the clogs.”

PowerPoint Presentation:

Tenno, lúng túng, không có câu trả lời. Chàng nhân ra là chàng đã không thể hành thiền trong từng phút. Tenno trở thành học trò của Nan-in, và học thêm sáu năm nữa để đạt được Thiền từng phút. Tenno, confused, had no instant answer. He realized that he was unable to carry his Zen every minute. He became Nan-in’s pupil, and he studied six more years to accomplish his every-minute Zen.

PowerPoint Presentation:

Bình: • Thiền không phải chỉ là ngồi hít thở vài lần mỗi ngày. Thiền là sống 24 giờ một ngày với tâm tĩnh lặng. • Để có được tâm tĩnh lặng, người ta tập tập trung tâm trí vào một điểm mọi lúc trong ngày. Cách đó là “Thiền từng phút”. • Thiền từng phút có thể được thực tập như sau: 1. Chỉ làm một lúc một việc.2. Chú tâm hoàn toàn vào việc đang làm. 3. Nếu tâm trí của bạn lang thang qua việc khác, kéo nó lại. 4. Khi tâm trí của bạn cứ lang thang đến một vấn đề hoài hoài, ngừng một tí và để ‎ý đến vấn đề “quấy phá” đó: Có thể là nó đang cố gắng nói điều gì đó với bạn. 5. Ngoài ra thì luôn tập trung vào một việc mình đang làm. (Trần Đình Hoành dịch và bình) Annotation: • Zen doesn’t mean sitting and breathing several times a day. Zen is living 24 hours a day with a quiet mind. • To gain a constantly quiet mind, we concentrate our mind on only one thing at any time in the day. That practice is called “Every-minute Zen”. • Every-minute Zen can be practice as follows: 1. Do only one thing at a time.2. Concentrate wholly on that thing. 3. If your mind wanders away from that thing, pull the mind back. 4. When you mind keeps being bothered by another point, stop and pay attention to that bothering point: Maybe it is trying to tell you something. 5. Otherwise, keep concentrating on the one thing you are doing. (Tran Dinh Hoanh translated and annotated)

PowerPoint Presentation:

CHÚC AN LẠC METTA Trần Đình Hoành & Trần Lê Túy-Phượng Xin xem tiếp truyện 36 – “ Mưa hoa - Flower shower ” Special thanks to all talented photographers whose great works appeared in this presentation

authorStream Live Help