101 Zen32_Phân Giờ Tấc Ngọc_Inch Time Foot Gem_TĐH TLTP

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

101 Zen Stories. Story 32 - Inch Time Foot Gem 101 Truyện Thiền. Truyện 32 - Phân Giờ Tấc Ngọc Trần Đình Hoành & Trần Lê Túy Phượng

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

101 TRUYỆN THIỀN Bình Giải 101 ZEN STORIES Annotated 32. Phân Giờ Tấc Ngọc 32. Inch Time Foot Gem Nguyên tác: Nyogen Senzaki Nhạc: Tibetan Flute - N aw ang Khechog Dịch và Bình: Trần Đình Hoành Thực hiện PPS: Trần Lê Túy Ph ượ ng Click Chuột

PowerPoint Presentation:

Một lãnh chúa hỏi Takuan, một thiền sư, làm thế nào để dùng thời gian. Lãnh chúa cảm thấy ngày của mình quá dài, ở trong khách sảnh cả ngày và ngồi cứng ngắc để nhận lễ viếng từ những người khác. A lord asked Takuan, a Zen teacher, to suggest how he might pass the time. He felt his days very long attending his office and sitting stiffly to receive the homage of others.

PowerPoint Presentation:

Takuan viết tám chữ Hán và trao cho lãnh chúa: Không hai hôm nay Phân giờ tấc ngọc (Hôm nay không đến hai lần Mỗi phút là một viên ngọc vô giá) Takuan wrote eight Chinese characters and gave them to the man: Not twice this day Inch time foot gem. (This day will not come again. Each minute is worth a priceless gem)

PowerPoint Presentation:

Bình: • Takuan Sōhō (Trạch Am Tông Bành, 澤庵宗彭 ), 1573-1645, là một vị Thiền sư Nhật Bản, thuộc tông Lâm Tế, dòng Nam Phố Thiệu Minh (ja. nampo jōmyō). Sư không những là một vị Thiền sư lỗi lạc, tinh thông kinh điển mà còn là một nghệ sĩ trứ danh, một thi hào với những tác phẩm còn được nhắc đến ngày nay. • Hôm nay không đến hai lần Mỗi phút là một viên ngọc vô giá Cho nên sử dụng thời giam vào điều gì mà mình cảm thấy đáng tốn một viên ngọc quý cho mỗi phút. Annotation: • Takuan Sōhō (1573-1645) was a Japanese Rinzai Zen master, of the Nampo Jōmyō lineage. Not only an excellent Zen master well versed in the tripitaka, Takuan was also a famous artist, a poet with many poems still known today. • This day will not come again. Each minute is worth a priceless gem Thus we should spend time only for what we feel worth a precious gem for each minute.

PowerPoint Presentation:

Tại mỗi thời điểm, mỗi người chúng ta có một ưu tiên khác nhau–học, dạy con cái, đi dạo, làm vườn, làm việc trong công sở, nằm nghỉ… Dù làm gì thì ta cũng cần tập trung vào việc dùng thời gian hữu hiệu nhất. Đừng làm gì mà ta cảm thấy phí những viên ngọc quý. • Quá khứ đã qua đi, tương lai thì chưa đến. Chỉ có một nơi và một lúc để sống, đó là “ở đây, lúc này”. (Trần Đình Hoành dịch và bình) At each point in time, each of us has a different priority—studying, teaching our children, walking, gardening, working in the office, resting… Whatever we do, we need to concentrate on using time efficiently. Don’t do what we feel wasting our precious gem. • The pass is gone, the future is yet to come. There is only one place and one time to live–that is here and now. (Tran Dinh Hoanh translated and annotated)

PowerPoint Presentation:

CHÚC AN LẠC METTA Trần Đình Hoành & Trần Lê Túy-Phượng Xin xem tiếp truyện 33 – “Bàn tay của Mokusen – Mokusen’s hand” Special thanks to all talented photographers whose great works appeared in this presentation

authorStream Live Help