101 Zen29_Không nước-không trăng_No water-no moon_TĐH TLTP

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

101 Zen Stories - Story 29 - No water-no moon 101 Truyện Thiền - Truyện 29 - Không nước-không trăng Trần Đình Hoành & Trần Lê Túy Phượng

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

101 TRUYỆN THIỀN Bình Giải 101 ZEN STORIES Annotated 29. Không nước, không trăng 29. No water, no moon Nguyên tác: Nyogen Senzaki Nhạc: Tibetan Flute - N aw ang Khechog Dịch và Bình: Trần Đình Hoành Thực hiện PPS: Trần Lê Túy Ph ượ ng Click Chuột

PowerPoint Presentation:

Khi ni cô Chiyono học Thiền với thầy Bukko của chùa Engaku, cô không gặt được thành quả gì từ thiền định trong một thời gian dài. When the nun Chiyono studied Zen under Bukko of Engaku she was unable to attain the fruits of meditation for a long time.

PowerPoint Presentation:

Cuối cùng, trong một đêm trăng, ni cô đang xách nước trong một cái gàu cũ bọc tre. Tre bị gãy và đáy gàu rớt ra, và ngay lúc đó tâm trí của Chiyono được giải phóng. Để k‎ỷ niệm, ni cô làm một bài thơ: Bằng cách này cách kia tôi cố giữ cái gàu cũ Từ lúc thanh tre đã yếu và gần gãy Cho đến khi đáy gàu rơi ra. Không còn nước trong gàu! Không còn trăng trong nước! At last one moonlit night she was carrying water in an old pail bound with bamboo. The bamboo broke and the bottom fell out of the pail, and at that moment Chiyono was set free! In commemoration, she wrote a poem: In this way and that I tried to save the old pail Since the bamboo strip was weakening and about to break Until at last the bottom fell out. No more water in the pail! No more moon in the water!

PowerPoint Presentation:

Bình: • Chùa Engaku ( 円覚寺 ) là một chùa thiền tông Lâm Tế và một trong những chùa thiền tông quan trọng nhất ở Nhật. Chùa do một vị sư Trung quốc xây dưới thời tể tướng Nhật Hōjō Tokimune sau khi ông đẩy lui được quân xâm lăng Mông Cổ – Triều Tiên từ 1274 đến 1281. Hōjō Tokimune cũng là một vị thầy về Thiền, vì vậy chùa Engaku rất nổi tiếng về Thiền. • “Tâm trí của Chiyono được giải phóng.” Đây là điều mà các sách vở của ta gọi là “hốt nhiên đại ngộ”. Chữ “giải phóng” hàm ý tâm trí của Chiyono đã bị tù túng trước đây. Annotation: • Engaku was and still is the most important Zen temple in Japan, of the Zenrai tradition. The temple was built by a Chinese Zen master in the time of regent Hōjō Tokimune, after the regent had repelled a joint Mongolian-Korean invasion in the period 1274 to 1281. Hōjō Tokimune himself was also a Zen master, and that made Engaku even more famous. • “Chiyono was set free.” This is another way to say “Chiyono was suddenly enlightened.” “Set free” implies Chiyono’s mind had been imprisoned.

PowerPoint Presentation:

Tù túng vì điều gì? Vì đi tìm giác ngộ. Trăng là biểu tượng của giác ngộ. Đi tìm giác ngộ thì khác gì tìm trăng trong nước. Chỉ là ảo ảnh! Giác ngộ không thể tìm. Khi không còn tìm nữa—không gàu, không nước, không trăng–không tìm, tâm trống rỗng và tĩnh lặng, thì giác ngộ đến. (Trần Đình Hoành dịch và bình) Imprisoned by what? By searching for enlightenment. The moon is the symbol of enlightenment. Searching for enlightenment is like searching for the moon in the water. Only illusion! Enlightenment cannot be searched. When the search is stopped—no pail, no water, no moon–no search, the heart/mind is empty and quiet, then enlightenment comes. (Tran Dinh Hoanh translated and annotated)

PowerPoint Presentation:

CHÚC AN LẠC Trần Đình Hoành & Trần Lê Túy-Phượng Xin xem tiếp truyện 30 – “Danh thiếp – Calling card ” Special thanks to all talented photographers whose great works appeared in this presentation

authorStream Live Help