101 Zen28_Mở kho tàng của bạn_Open Your Own Treasure House_TĐH TLTP

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

101 Zen Stories - Story 28 - Open Your Own Treasure House. 101 Truyện Thiền28 - Truyện 28 - Mở kho tàng của bạn Trần Đình Hoành & Trần Lê Túy-Phượng

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

101 TRUYỆN THIỀN Bình Giải 101 ZEN STORIES Annotated 28. Mở kho tàng của bạn 28. Open Your Own Treasure House Nguyên tác: Nyogen Senzaki Nhạc: Tibetan Flute - N aw ang Khechog Dịch và Bình: Trần Đình Hoành Thực hiện PPS: Trần Lê Túy Ph ượ ng Click Chuột

PowerPoint Presentation:

Daiju đến thăm thiền sư Baso ở Trung Quốc. Daiju visited the master Baso in China

PowerPoint Presentation:

Baso hỏi: “Anh tìm gì?” “Giác ngộ,” Daiju trả lời. Baso asked: “What do you seek?” “Enlightenment,” replied Daiju.

PowerPoint Presentation:

“Anh có kho tàng riêng của anh. Tại sao tìm bên ngoài?” Baso hỏi. Daiju thắc mắc: “Kho tàng của tôi ở đâu?” Baso trả lời: “ Cái anh đang tìm là kho tàng của anh.” Daiju mừng rỡ! Kể từ đó Daiju luôn luôn nói với bạn bè: “Mở kho tàng của anh và dùng nó.” “You have your own treasure house. Why do you search outside?” Baso asked. Daiju inquired: “Where is my treasure house?” Baso answered: “What you are asking is your treasure house.” Daiju was delighted! Ever after he urged his friends: “Open your own treasure house and use those treasures.”

PowerPoint Presentation:

Bình: • Baso dōitsu (Mã Tổ Đạo Nhất, 馬祖道一 , 709-788), là một Thiền sư Trung Quốc đời nhà Đường, và là môn đệ và người đắc pháp duy nhất của Thiền sư Nam Nhạc Hoài Nhượng. Sư có rất nhiều môn đệ đắc đạo và thường được xem như người thứ ba có ảnh hưởng lớn đến Thiền tông, sau Tổ sư Bồ Đề Đạt Ma và lục tổ Huệ Năng. • Bản tiếng Anh này nói “Daiju was delighted”, tức là mừng rỡ hớn hở, khi nghe Mã Tổ Đạo Nhất trả lời. Vài bản khác dùng từ “enlightened”, tức là “giác ngộ.” • Giác ngộ, Niết Bàn, Phật… ở trong ta. Không nằm ở ngoài ta đâu mà tìm. Annotation: Baso dōitsu ( 馬祖道一 , 709-788), was a Chinese Zen master of the Tang Dynasty. He was the only enlightened student of Nanyue Huairang (677-744). Baso had many enlightened students and is considered the third person with influence on Zen, the other two being Bodhidharma and Sixth Patriarch Huineng. • This version of the story says “Daiju was delighted” when hearning Baso’s answer. Some other versions say “Daiju was enlightened.” • Enlightenment, Nirvana, Buddha… is inside us. We can’t find it outside.

PowerPoint Presentation:

• Trần Nhân Tông, tức Trúc Lâm Đầu Đà, thủy tổ của Thiền phái Trúc Lâm, nói trong bài Cư trần lạc đạo : Gia trung hữu báo hưu tầm mịch Đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền (Trong nhà có của đừng tìm nữa Nhìn cảnh vô tâm hỏi chi thiền) Khi tâm không chạy theo vật—không bị điều gì bên ngoài hay cả bên trong tâm làm vướng bận, dính mắc—thì đó là Thiền, tâm tĩnh lặng, giác ngộ. (Trần Đình Hoành dịch và bình) • Tran Nhan Tông, founder of the Truc Lam Zen School in Viet Nam, wrote in “Living life, Happy with The Way”: There is treasure in the house, stop searching! Face things with an empty heart; what’s the need for Zen? When our heart/mind is not running after things—the heart/mind is neither entangled by, nor attached to, external or internal things—then that is Zen, Quiet Heart, Enlightenment. (Tran Dinh Hoanh translated and annotated)

PowerPoint Presentation:

CHÚC AN LẠC Trần Đình Hoành & Trần Lê Túy-Phượng Xin xem tiếp truyện 29 – “Không nước, không trăng – No water, no moon ” Special thanks to all talented photographers whose great works appeared in this presentation

authorStream Live Help