101 Zen25_Ba Ngày Nữa_Three Days More_TĐH_TLTP

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

101 Zen Stories. Story 25. Three Days More. 101 Chuyện Thiền. Chuyện 25. Ba Ngày Nữa Trần Đình Hoành & Trần Lê Túy Phượng

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

101 TRUYỆN THIỀN Bình Giải 101 ZEN STORIES Annotated 25. Ba Ngày Nữa 25. Three Days More Nguyên tác: Nyogen Senzaki Nhạc: Tibetan Flute - N aw ang Khechog Dịch và Bình: Trần Đình Hoành Thực hiện PPS: Trần Lê Túy Ph ượ ng Click Chuột

PowerPoint Presentation:

Suiwo, đệ tử của Hakuin, là một vị thầy rất giỏi. Vào một kỳ mở lớp riêng một thầy một trò (zazen) trong mùa hè, một đệ tử từ một hải đảo miền nam nước Nhật đến gặp thầy. Suiwo, the disciple of Hakuin, was a good teacher. During one summer seclusion period, a pupil came to him from a southern island of Japan.

PowerPoint Presentation:

Suiwo cho cậu một công án: “Nghe tiếng vỗ của một bàn tay.” Suiwo gave him the problem: “Hear the sound of one hand.”

PowerPoint Presentation:

Người đệ tử ở đó 3 năm nhưng không giải được. Một đêm nọ, nước mắt dàn dụa, cậu vào gặp Suiwo. “Con phải về nam, nhục nhã và xấu hổ” cậu nói, “Con không giải được công án này.” The pupil remained three years but could not pass the test. One night he came in tears to Suiwo. “I must return south in shame and embarrassment,” he said, “for I cannot solve my problem.”

PowerPoint Presentation:

“Đợi một tuần nữa và thiền liên tục,” Suiwo khuyên. Nhưng giác ngộ vẫn không đến được với cậu đệ tử. “Thử thêm một tuần nữa,” Suiwo nói. Người đệ tử vâng lời, nhưng cũng chỉ hoài công. “Wait one week more and meditate constantly,” advised Suiwo. Still no enlightenment came to the pupil. “Try for another week,” said Suiwo. The pupil obeyed, but in vain.

PowerPoint Presentation:

“Thêm một tuần nữa.” Nhưng lại cũng vô ích. Tuyệt vọng, người đệ tử năn nỉ xin về, nhưng Suiwo yêu cầu cậu thiền năm ngày nữa. Cũng chẳng có kết quả gì. Rồi Suiwo nói: “Thiền thêm 3 ngày nữa, nếu con không đạt được giác ngộ, thì con nên tự tử là hơn.” “Still another week.” Yet this was of no avail. In despair the student begged to be released, but Suiwo requested another meditation of five days. They were without result. Then he said: “Meditate for three days longer, then if you fail to attain enlightenment, you had better kill yourself.”

PowerPoint Presentation:

Vào ngày thứ hai, cậu đệ tử giác ngộ. On the second day the pupil was enlightened.

PowerPoint Presentation:

Bình: • Hakuin chính là thiền sư “ Vậy à ” ta đã nói trước đây. Suiwo, vị thầy trong bài này, là học trò của Hakuin. • Càng cố gắng để giác ngộ thì ta càng khó giác ngộ. Giác ngộ không phải là cái gì để mà tìm cả. Niết Bàn, Nirvana, là lửa đã tắt. Nếu ta tắt tất cả moi tìm kiếm, tư duy, lý luận, để tâm ta hoàn toàn rỗng lặng thì đó là lửa đã tắt, là Niết Bàn, là giác ngộ. • Thầy dùng cái chết làm áp lực. Làm cho đệ tử bị cuốn hút vào quán sát sự chết–chấm dứt, ngừng tất cả, không còn giác ngộ, không còn cố gắng, tắt lửa… Nhờ đó mà đệ tử ngộ ra cái không tìm mà thấy: Niết Bàn, lửa đã tắt. (Trần Đình Hoành dịch và bình) Annotation: • Hakuin is the Zen master in “ Is that so? ” Suiwo, the master in this story, is Hakuin’s disciple. • The more we try to reach enlightenment the harder it is to reach enlightenment. Enlightenment is not a thing to seek. Nirvana means the fire is out. If we put out all seeking, all thinking, all logics, and leaving our mind empty and quiet, then that is “the fire is out”, Nirvana, enlightenment. • The teacher used death to pressure. The student was drawn into observing death: the end, everything stops, no more enlightenment, no more efforts, the fire is out… Thanks to that, the student found what he didn’t seek at that moment: Nirvana, the fire is out. (Tran Dinh Hoanh translated and annotated)

PowerPoint Presentation:

CHÚC AN LẠC Trần Đình Hoành & Trần Lê Túy-Phượng Xin xem tiếp truyện 26 – “ Đổi tranh luận lấy chỗ ngũ ” Special thanks to all talented photographers whose great works appeared in this presentation

authorStream Live Help