101 Zen24_Tụng Kinh_Reciting Sutras_TDH_TLTP

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

101 Zen Stories. Story 24 - Reciting Sutras. 101 Chuyện Thiền. Chuyện 24 - Tụng Kinh. Trần Đình Hoành & Trần Lê Túy-Phượng

Comments

Presentation Transcript

Arial:

101 TRUYỆN THIỀN Bình Giải 101 ZEN STORIES Annotated 24. Tụng Kinh 24. Reciting Sutras Nguyên tác: Nyogen Senzaki Nhạc: Tibetan Flute - N aw ang Khechog Dịch và Bình: Trần Đình Hoành Thực hiện PPS: Trần Lê Túy Ph ượ ng Click Chuột

Times New Roman:

Một nông dân nhờ một vị sư Thiên Thai tụng kinh cho vợ đã qua đời. A farmer requested a Tendai priest to recite sutras for his wife, who had died.

宋体:

Sau khi tụng xong, người nông dân hỏi: “Thầy nghĩ là vợ tôi có được phúc đức nhờ tụng kinh không?” After the recitation was over the farmer asked: “Do you think my wife will gain merit from this?”

Office Theme:

“Không những chỉ là vợ anh, mà tất cả sinh linh đều hưởng lợi nhờ tụng kinh,” sư trả lời. “Not only your wife, but all sentient beings will benefit from the recitation of sutras,” answered the priest.

PowerPoint Presentation:

“Nếu thầy nói tất cả mọi sinh linh đều có lợi,” người nông dân nói, “vợ tôi rất yếu và những người khác sẽ ăn hiếp cô ấy, lấy đi phước đức của cô ấy. Vậy thầy làm ơn tụng kinh chỉ cho cô ấy thôi.” “If you say all sentient beings will benefit,” said the farmer, “my wife may be very weak and others will take advantage of her, getting the benefit she should have. So please recite sutras just for her.”

PowerPoint Presentation:

Vị sư giải thích là người Phật tử muốn dâng cúng và cầu phước đức đến mọi sinh linh. “Đó là lời dạy rất hay,” người nông dân kết thúc, “nhưng làm ơn cho một ngoại lệ. Tôi có anh chàng láng giềng thô lổ và dữ dằn với tôi. Làm ơn dẹp hắn ra ngoài mọi sinh linh khác.” The priest explained that it was the desire of a Buddhist to offer blessings and wish merit for every living being. “That is a fine teaching,” concluded the farmer, “but please make one exception. I have a neighbor who is rough and mean to me. Just exclude him from all those sentient beings.”

PowerPoint Presentation:

Bình: Tụng kinh cầu nguyện và ích kỷ không đi chung với nhau được. Tụng kinh cầu nguyện mà ích kỷ trong lòng thì chẳng được phước đức gì mà còn thêm tội. Vô ngã là giải thoát, là Phật. Tập trung vào ngã, nhất là khi tụng kinh cầu nguyện, là tội. Khi tụng kinh cầu nguyện, hãy hướng từ tâm đến mọi người, mọi sinh linh. (Trần Đình Hoành dịch và bình) Annotation: Reciting sutras and praying don’t go along well with selfishness. Reciting sutras and praying with selfishness in our heart would bring us no blessing but only sins. Non-self is enlightenment, Buddha. Focusing on the self, especially when reciting sutras and praying, is a sin. When reciting sutras or praying, direct your loving-kindness to all people, all sentient beings. (Trần Đình Hoành dịch và bình)

PowerPoint Presentation:

CHÚC AN LẠC Trần Đình Hoành & Trần Lê Túy-Phượng Xin xem tiếp truyện 25 – “Ba Ngày Nữa” Special thanks to all talented photographers whose great works appeared in this presentation

authorStream Live Help