101 Zen21_Tiếng Vỗ Của Một Bàn Tay_The Sound Of One Hand_TĐH_TLTP

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

101 Chuyện Thiền. 101 Zen Stories. Tiếng Vỗ Của Một Bàn Tay. The Sound Of One Hand.

Comments

Presentation Transcript

Arial:

101 TRUYỆN THIỀN Bình Giải 101 ZEN STORIES Annotated 21. Tiếng vỗ của một bàn tay 21. The sound of one hand Nguyên tác: Nyogen Senzaki Nhạc: Tibetan Flute - N aw ang Khechog Dịch và Bình: Trần Đình Hoành Thực hiện PPS: Trần Lê Túy Ph ượ ng Click Chuột

Times New Roman:

Mokurai, Tiếng Sấm Tĩnh Lặng, là thiền sư trụ trì chùa Kennin. Sư có một đệ tử nhỏ tên Toyo mới 12 tuổi. Toyo thấy các đệ tử đàn anh vào phòng thầy mỗi sáng và tối để nhận giáo huấn trong lớp riêng một thầy một trò và được hướng dẫn cá nhân về cách dùng công án để chận tâm trí không đi lang thang. The master of Kennin temple was Mokurai, Silent Thunder. He had a little protégé named Toyo who was only twelve years old. Toyo saw the older disciples visit the master’s room each morning and evening to receive instruction in sanzen or personal guidence in which they were given koans to stop mind-wandering.

宋体:

Toyo cũng muốn được vào lớp riêng. Mokurai nói, “Đợi một thời gian đã. Con còn nhỏ.” Nhưng Toyo nằng nặc xin, vì vậy cuối cùng thầy cũng đồng ý. Toyo wished to do sanzen also. “Wait a while,” said Mokurai. “You are too young.” But the child insisted, so the teacher finally consented.

Office Theme:

Chiều tối, cậu bé Toyo đến đúng giờ, trước cửa phòng thầy Mokurai dùng làm lớp riêng. Cậu đánh một tiếng cồng báo hiệu đã có mặt, gập mình chào lễ phép ba lần ngoài cửa, và bước vào ngồi yên lặng một cách lễ độ trước mặt thầy, In the evening little Toyo went at the proper time to the threshold of Mokurai’s sanzen room. He struck the gong to announce his presence, bowed respectfully three times outside the door, and went to sit before the master in respectful silence.

PowerPoint Presentation:

“Con có thể nghe âm thanh của hai bàn tay khi hai tay vỗ vào nhau,” Mokurai nói. “Bây giờ chỉ cho thầy tiếng vỗ của một bàn tay.” “You can hear the sound of two hands when they clap together,” said Mokurai. “Now show me the sound of one hand.”

PowerPoint Presentation:

Toyo cúi chào và về phòng để suy nghĩ vể câu hỏi. Từ cửa sổ cậu có thể nghe nhạc của các cô geishas. “A, tôi có rồi!” cậu bé tuyên bố. Toyo bowed and went to his room to consider this problem. From his window he could hear the music of the geishas. “Ah, I have it!” he proclaimed.

PowerPoint Presentation:

Sáng hôm sau, khi thầy hỏi cậu trình bày tiếng vỗ của một bàn tay, Toyo làm tiếng nhạc của geishas. “Không, không,” Modurai nói. “Không bao giờ được. Đó không phải là tiếng vỗ của một bàn tay. Con chẳng hiểu gì cả.” The next evening, when his teacher asked him to illustrate the sound of one hand, Toyo began to play the music of the geishas. “No, no,” said Mokurai. “That will never do. That is not the sound of one hand. You’ve not got it at all.”

PowerPoint Presentation:

Nghĩ là nhạc của geishas cắt đứt dòng suy tưởng, Toyo chuyển chỗ ở đến một nơi yên lặng hơn. Cậu bé thiền định. “Tiếng vỗ của một bàn tay là gì?” Cậu bé nghe tiếng nước nhỏ giọt. “Tôi có rồi,” Toyo nghĩ. Thinking that such music might interrupt, Toyo moved his abode to a quiet place. He meditated again. “What can the sound of one hand be?” He happened to hear some water dripping. “I have it,” imagined Toyo.

PowerPoint Presentation:

Khi Toyo đến gặp thầy sau đó, cậu bé bắt chước tiếng nước nhỏ giọt. “Cái gì vậy?” Mokurai hỏi. “Đó là tiếng nước nhỏ giọt, nhưng không phải là tiếng vỗ của một bàn tay. Cố thêm đi.” When he next appeared before his teacher, he imitated dripping water. “What is that?” asked Mokurai. “That is the sound of dripping water, but not the sound of one hand. Try again.”

PowerPoint Presentation:

Hoài công Toyo thiền định để nghe tiếng vỗ của một bàn tay. Cậu nghe tiếng thở dài của gió. Nhưng tiếng đó cũng bị thầy gạt bỏ. In vain Toyo meditated to hear the sound of one hand. He heard the sighing of the wind. But the sound was rejected.

PowerPoint Presentation:

He heard the cry of an owl. This was also refused. Cậu nghe tiếng kêu của một con chim cú. Nhưng tiếng cú cũng bị chối từ.

PowerPoint Presentation:

Tiếng vỗ của một bàn tay cũng không phải là tiếng ve kêu. The sound of one hand was not the locusts.

PowerPoint Presentation:

Hơn mười lần Toyo vào thăm Mokurai với những loại tiếng khác nhau. Tất cả đều trật. Cả một năm, cậu bé suy nghĩ tiếng gì có thể là tiếng vỗ của một bàn tay. For more than ten times Toyo visited Mokurai with different sounds. All were wrong. For almost a year he pondered what the sound of one hand might be.

PowerPoint Presentation:

Cuối cùng Toyo vào được thiền định thật sự và vượt lên trên tất cả mọi âm thanh . “Tôi chẳng còn tìm được tiếng nào nữa,” sau này cậu bé giải thích, “vì vậy tôi đạt được âm thanh im lặng.” At last Toyo entered true meditation and transcended all sounds. “I could collect no more,” he explained later, “so I reached the soundless sound.”

PowerPoint Presentation:

Toyo đã đạt được tiếng vỗ của một bàn tay. Toyo had realized the sound of one hand.

PowerPoint Presentation:

Bình : • Takeda Mokurai (1854-1930) (“Silent Thunder” – Tiếng Sấm Tĩnh Lặng ) đi tu lúc còn nhỏ và được huấn luyện bởi các thiền sư hàng đầu thời đó . Mokurai trở thành sư trụ trì chùa Kennin , một trong những ngôi chùa cổ nhất và quan trọng nhất ở Kyoto, Nhật , vào năm 1892 khi Mokurai chỉ 38 tuổi . Mokujrai còn là một họa sĩ nổi tiếng với tên Sayu Núi Đông . Sayu vì một trong những bút danh của Mokurai là Sayutei , và Núi Đông là chỉ chùa Kennin . • Bài này nói đển thủ tục lễ nghĩa khi đến gặp thầy để có lớp riêng với thầy ( sanzen ) rất rõ . • “ Dùng công án để chận tâm trí không đi lang thang .” Đây chính là yếu tính của công án . Đa số công án không phải là một câu hỏi cho một câu trả lời bằng chữ nghĩa hay lý luận , như câu hỏi “ tiếng vỗ của một bàn tay ” ở đây . Annotation: Takeda Mokurai (Silent Thunder, 1954-1930) entered temple life when he was little and was trained by the top Zen masters at the time . In 1892, merely 38 years old, Mokurai became the abbot of Kennin Temple, one of the oldest and most important temples in Kyoto, Japan. Mokurai was also an accomplished painter under the name Sayu East Mountain. Sayu was from one of his pennames Sayutei and East Mountain was the nickname of Kennin Temple.   This story mentions the rituals involved in a private session ( sanzen ) between a Zen teacher and his student.   “[The students] were given koans to stop mind-wandering”. This is the essential function of koans . Most koans are not question for an answer of words or logics, such as this koan “The sound of one hand”.

PowerPoint Presentation:

Người học trò , trong tiến trình tìm câu trả lời , sẽ tự nhiên tìm mọi cách để tập trung tư tưởng , không cho tư tưởng đi lang thang . Tâm sẽ lặng từ từ , như nghe tiếng nhạc , đến tiếng nước nhỏ giọt , tiếng thở dài của gió … • Đến một lúc nào đó , tâm hoàn toàn tĩnh lặng đến nỗi không còn âm thanh nào có thể làm cho ta bị phân tâm . Tai nghe thì vẫn nghe , nhưng tâm hoàn toàn không xao động . Đó là “ vượt lên trên ” mọi âm thanh . • Nhưng tại sao lại là tìm được “ âm thanh tĩnh lặng ” (soundless sound)? Âm thanh tĩnh lặng (soundless sound) cũng là âm thanh của tĩnh lặng (sound of silence) như tên một bản nhạc của Simon and Garfunkel hay “ tiếng thầm trong ngọc nói lời hay” của thiền sư Kiều Trí Huyền . Tức là , trong tĩnh lặng ta “ nghe ”, “ thấy ”, “ hiểu ” hay “ ngộ ” được nhiều điều mà khi tâm ta bị phân tâm vì các “ tiếng động ” ta không nghe , không thấy , không hiểu . The student, in the process of looking for an answer, will naturally find every way to concentrate the mind, stopping the mind from wandering. The mind therefore will gradually become serene, hearing the sound of music, the sound of water dropping, the sigh of the wind…   Until one day, the mind is so quiet that no sound can disturb the mind. The ears may still hear, but the mind is no longer disturbed. That is “transcending all sounds”.   But why “finding the soundless sound”? What is soundless sound?   The soundless sound is similar to The Sound of Silence by musicians Simon and Garfunkel or “The murmur within the jade speaking the good words” of Zen master Kieu Tri Huyen .   In quietness we “hear”, “see”, “understand” or “comprehend” many things which we don’t hear, don’t see, don’t understand and don’t comprehend when our mind is distracted by “noises”.

PowerPoint Presentation:

Điều này thì chúng ta ai cũng đã có kinh nghiệm loáng thoáng phần nào — đôi khi ta tĩnh lặng , chẳng làm gì cả , chẳng suy nghĩ gì cả , tự nhiên bao nhiêu ý tưởng sáng tạo lại ùa đến . Tĩnh lặng làm con người thông thái ra , bao nhiêu vị thầy đã nói như thế . • Tại sao vị học trò trong truyện này chỉ mới 12 tuổi ? Thưa , vì : (1) 12 tuổi thì ít có tiếng động trong đầu từ những lo lắng —con cái , công việc , chuyện nhà , chuyện cửa , chuyện tiền bạc , chuyện nợ nần … và (2) 12 tuổi thí ít có kiến thức lý luận để mà có thành kiến “ Làm sao một tay mà phát ra tiếng vỗ được ? Vô l‎ý !” Tức là nếu tâm ta nhẹ nhàng , giản dị , và không cố chấp , như trẻ thơ , thì ta sẽ thiền dễ hơn và đạt giác ngộ dễ hơn . Muốn vào được thiên đàng thì hãy như trẻ thơ . ( Trần Đình Hoành dịch và bình ) Everyone of us has experienced this phenomenon—sometimes when we are quiet, doing nothing, thinking about nothing, then all kinds of creative thoughts flood into our mind. Quietness makes us more intelligent, many teachers have said.   Why the student in this story is only 12?   Twelve, becausse (1) a 12-year old child has few noises in the mind, such as worries about children, work, family issues, money problems, debts… and (2) a child has little knowledge or prejudice to argue “How could one hand make any sound? Absurd!”  It means, if our mind is light, simple and unprejudiced, like the heart of a child, then we can meditate easier and achieve enlightenment easier.   He who wants to enter heaven should be like children. (Trần Đình Hoành translated and annotated)

PowerPoint Presentation:

CHÚC AN LẠC Trần Đình Hoành & Trần Lê Túy-Phượng Xin xem tiếp truyện 22 – “Trái tim tôi cháy như lửa” Special thanks to all talented photographers whose great works appeared in this presentation

authorStream Live Help