Las Vegas Mar-2009 duoi cai nhin cua TZ5

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Las Vegas Mar-2009 Du?i Cái Nhìn C?a Máy Digital Camera Panasonic Lumix TZ5 Hu?nh Chi?u Ð?ng 5-Mar-09 Nh?n space bar hay mouse d? d?c ti?p Kính thua quí b?n, tôi v?a vi?ng và ? t?i Las Vegas trong vòng m?t ngày. M?i các b?n xem m?t s? hình ?nh Las Vegas hi?n gi?, tháng 3 nam 2009, qua ?ng kính máy digital camera Panasonic Lumix TZ5. Ghi thêm: Cái TZ5 không ph?i là máy ?nh t?t, nó khá t?m thu?ng, nhung nó t?t hon t?t c? nh?ng máy ?nh bán cùng giá là $200 (giá r? nh?t t?i Costco).

Slide 2: 

Tôi d?n Las Vegas b?ng chi?c máy bay n?y. T?t c? hình ch?p có sao d? v?y, không edit s?a ch?a, mà ch? c?t xén ph?n du th?a thôi (crop).

Slide 3: 

Chi?u xu?ng trên phi tru?ng.

Slide 4: 

Hình bên trên ch?p trong khi xe ch?y ngang qua Luxor Hotel and Casino (The Pyramid) vào bu?i chi?u.

Slide 5: 

Las Vegas nhìn t? trên cao. Ð?i l? Las Vegas Blvd hu?ng Ðông Nam Las Vegas Blvd Planet Hollywood Casino Hotel Phi tru?ng

Slide 6: 

Las Vegas Blvd Ceasar Palace Casino Hotel Mirage Casino Hotel Flamingo Casino Hotel ? ? Tôi s? zoom cái vòm n?y b?ng máy TZ5 d? các b?n th?y nó zoom m?nh c? nào. Máy TZ5 zoom v?a ph?i. Trang k? ti?p tôi dùng luôn digital zoom ? Ð?i l? Las Vegas Blvd hu?ng Tây B?c

Slide 7: 

Hình ch?p v?i c? digital zoom. Máy ?nh không thay d?i v? trí . V?i d? zoom quá l?n n?y r?t d? run tay. M?i xem l?i hình cái vòm ch?p bình thu?ng không zoom. Máy ?nh không thay d?i v? trí. ?

Slide 8: 

Bellagio Casino Hotel nhìn qua c?a ki?n khách s?n H? nu?c có nhi?u vòi phun nu?c theo ti?ng nh?c ? ?

Slide 9: 

Múa nu?c theo ti?ng nh?c c? 15 phút bi?u di?n m?t l?n t?i h? nu?c tru?c Bellagio Casino Hotel, nhìn qua c?a ki?n khách s?n

Slide 10: 

Bellagio Casino Hotel nhìn t? trên cao H? nu?c, bên du?i là nh?ng vòi nu?c phun theo ti?ng nh?c. Loa d?t kh?m m?i noi chung quanh h?, âm thanh r?t t?t Chung quang Las Vegas là núi và sa m?c khô c?n ? Building d?u xe ?

Slide 11: 

S?nh du?ng, bên trong Bellagio Casino Hotel Tôi ch?p g?n noi dây các b?n xem Phóng d?i ch?u hoa trong ?nh tru?c. Bellagio không bao gi? xài hoa gi?.

Slide 12: 

M?i quí b?n ghé tham Paris ?

Slide 13: 

M?t cây c?u nào dó ? Paris

Slide 14: 

M?t góc ph? Paris

Slide 15: 

M?t vài hình tu?ng tru?c Paris Casino

Slide 16: 

Las Vegas Blvd Citycenter Las Vegas Citycenter Las Vegas Ðây là nh?ng toà nhà kh?ng l? dang xây, bán t? can cho tu nhân dùng làm nhà ? t?i trung tâm thành ph? Las Vegas tên nó là “Citycenter Las Vegas”. Ð? quí b?n m?t can studio nh? xíu 520 feet vuông giá bao nhiêu? Thua giá bán là 500 ngàn dô. Ðã bán du?c trên 65% s? studio r?i. Còn m?t can condo 3 phòng ng? trong Citycenter giá bao nhiêu? Thua giá bán là 10 tri?u dô. L? là dã bán h?t r?i, tru?c khi xây xong.

Slide 17: 

Bây gi? kính m?i các b?n vào bên trong Casino m?i xây dó là Palazzo. ? slide show tru?c tôi dã m?i các b?n vào Casino Wynn và nhi?u Casino khác r?i, hi?n còn slide show trong Quán Ven Ðu?ng (click). Encore ? Wynn ?

Slide 18: 

Toàn c?nh Living Garden trong Palazzo

Slide 19: 

Living Garden c?a Palazzo Nu?c ch?y t? trên cao xu?ng ? Du khách ném ti?n kim loai vào dây l?y hên. Tôi s? ch?p zoom khung màu vàng n?y.

Slide 20: 

Tôi d?ng t? xa zoom l?i ch?p c?nh n?y. Xin nhìn cho k? d?ng có qu? HCÐ tôi ch?p d?i. Nh?ng pho tu?ng s?ng r?t d?p, d?p hon các b?n tu?ng. N?n nu?c ch?y t? trên cao xu?ng ? Tia nu?c phun ra t? d?u ngón tay Ch?p hình dang qu?ng cáo. Vì zoom t? dàng xa nên th?y nhi?p ?nh gia ? sát bên ngu?i m?u, máy ?nh ? xa hon th?y trong hình.

Slide 21: 

Sao l? th? n?y, ba pho tu?ng du?c d?t trên thang cu?n, trang trí chang?

Slide 24: 

Ðây là ngu?i th?t d?ng bi?u di?n nhu là nh?ng pho tu?ng bi?t múa theo ti?ng nh?c.

Slide 25: 

Ðây là hình ba thi?u n? b?ng thu? tinh trong ti?n s?nh c?a Palazzo Casino Hotel.

Slide 26: 

M?t vùng khác trong Palazzo

Slide 27: 

Palazzo n?i dính li?n v?i Venetian Casion Hotel nên tôi bu?c qua ch?p t?m ?nh n?y bi?u các b?n Các b?n có nghi là con kinh n?y n?m trên l?u ba c?a Venetian Casino Hotel không? H?n là có nhi?u b?n vào dây ch?p con kinh n?y r?i, các b?n ch?p thành công không? N?u không thì m?i vào dây (click) tham kh?o.

Slide 28: 

Ðu?ng Las Vegas Blvd trong n?ng chi?u và trong th?i bu?i suy thoái kinh t? toàn c?u. Tôi di Las Vegas r?t nhi?u l?n trong nhi?u nam qua, chua bao gi? th?y via hè n?y hoang v?ng nhu hi?n gi? H? nu?c c?a Bellagio

Slide 29: 

Ch?p phía ngoài t?i Ceasar Palace Casino Hotel Nh?ng tu?ng thiên th?n trong m?t hoàng hôn ?m d?m

Slide 30: 

M?t du?ng ph? cách con du?ng chánh Las Vegas Blvd ch?ng 1 mile. Tuong lai c?a Las Vegas có th? nhu th? n?y chang? Sao các b?n không h?i tôi th?ng b?i ra sao? Thua tôi không có kéo máy hay dánh bài khi d?n Las Vegas. Ngoài chuy?n dánh bài ra, nhu các b?n th?y dó Las Vegas có nhi?u th? d? ng?m d? ch?p ?nh và d? quên di nh?ng canh b?c d?y lo âu, h?i h?p v?i cu?c d?i. HCÐ

authorStream Live Help