Việt-Nam 1884-1885 PPS

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

Power Point 2007

Comments

By: tdhoanh (150 month(s) ago)

Yes, try this link for a file that compatible with Power Point 2003 http://www.authorstream.com/Presentation/tdhoanh-169659-vi-n..

Presentation Transcript

Slide 1: 

So?n th?o PPS: Tr?n Ðình Hoành và Tr?n Lê Tuý-Phu?ng Vi?t-Nam 1884 - 1885 Ngu?n: Internet Nh?c: Nhã nh?c cung dình, di?u Ph?ng Vu, d?c t?u sáo

Vi?t-Nam 1884-1885 : 

Vi?t-Nam 1884-1885 Nam 1884, Ông Charles Edouard Hocquard theo doàn lính vi?n chinh Pháp t?i xâm chi?m Vi?t Nam v?i tính cách là bác si quân y, nhung ông cung là m?t nhà nhi?p ?nh d?i tài. Nh?ng t?m hình n?y có m?t giá tr? l?ch s? r?t l?n. Ðây là lúc mà Pháp s?p s?a chi?m h?t Vi?t Nam và dây cung là nh?ng hình ?nh duy nh?t còn sót l?i mà chúng ta th?y du?c nh?ng thành trì khi xua Nh?ng t?m hình c?a Bác Si Hocquard du?c xu?t b?n b?i Trung Tâm T?n Tr? D? Li?u Thu?c Ð?a ? Aix-en-Provence

Slide 3: 

Thành B?c Ninh 1884 -- M?t ngày sau khi th?t th? (13-3-1884)

Slide 4: 

Thành B?c Ninh 1884 -- C?a thành noi quân Pháp tràn vào

Slide 5: 

Thành B?c Ninh 1884 – Kho g?o và chòi canh

Slide 6: 

Thành Son Tây 1884 -- C?a Ðông

Slide 7: 

Chùa Phu Ni (g?n Son Tây, 1884)

Slide 8: 

M?t chùa nh? g?n Son Tây (1884)

Slide 9: 

Thành Nam Ð?nh 1884 -- C?ng thành

Slide 10: 

Thành Nam Ð?nh 1884 -- Ð?n th? chánh

Slide 11: 

Nhà th? Công giáo ? Nam Ð?nh (1884)

Slide 12: 

Tàu chi?n Le Yatagan trên sông H?ng (1884-1885)

Slide 13: 

Toàn b? t?ng tham muu c?a tu?ng Brière de Lisle (1884-1885)

Slide 14: 

Lính T?p mi?n B?c (1884-1885)

Slide 15: 

Hà N?i 1884-1885 -- Ði?n Kính Thiên b? quân Pháp bi?n thành d?n tr?n th?

Slide 16: 

Hà N?i 1884-1885 -- Tr?i lính T?p bên b? H? Hoàn Ki?m

Slide 17: 

Hà N?i 1884-1885 – Chùa Báo Ân

Slide 18: 

Hà N?i 1884-1885 -- M?t nhà dòng Công giáo

Slide 19: 

Con gái Hà N?i (1884-1885)

Slide 20: 

Ngu?i dàn bà tr? Sài Gòn (1884-1885)

Slide 21: 

M?t viên quan (1884-1885)

Slide 22: 

Lính T?p mi?n B?c (1884-1885)

Slide 23: 

Trí th?c và thông d?ch viên làm vi?c cho quan Khâm S? Hà N?i (1884-1885)

Slide 24: 

Quan T?ng Ð?c Hà N?i và tùy tùng (1884-1885)

Slide 25: 

Th? b?c (1884-1885)

Slide 26: 

Th? rèn (1884-1885)

Slide 27: 

D?t c?i (1884-1885)

Slide 28: 

Kéo s?i (1884-1885)

Slide 29: 

Vu công (1884-1885)

Slide 30: 

Phu khuân vác (1884-1885)

Slide 31: 

Ph? n? Thu?ng (1884-1885)

Slide 32: 

Ngu?i dân t?c Thu?ng d?ng ch? m?t tu?ng Pháp g?n Sài Gòn (1884-1885)

Slide 33: 

ChaPa (Sapa), m?t gia dình ngu?i Mèo tr?ng (1884-1885)

Slide 34: 

Cao B?ng, ph? n? Nùng (1884-1885)

Slide 35: 

L? dang quang vua B?o Ð?i – Bá quan ph? ph?c

Slide 36: 

L? dang quang vua B?o Ð?i -- Vua B?o Ð?i và doàn h? giá

Slide 37: 

L? dang quang vua B?o Ð?i – Quan ch?c chánh quy?n b?o h? Pháp ra v?

Slide 38: 

L? táng vua Kh?i Ð?nh – Toàn quy?n Pháp d?n d? l?

Slide 39: 

L? táng vua Kh?i Ð?nh -- L? d?ng quan v?i d?y d? các nhân v?t quan tr?ng

Slide 40: 

L? táng vua Kh?i Ð?nh – Vua B?o Ð?i m?c tang ph?c d?ng k? bên quan tài

Slide 41: 

L? táng vua Kh?i Ð?nh – Ðàn voi di m? du?ng

Slide 42: 

CHÚC AN L?C Tr?n Ðình Hoành và Tr?n Lê Túy-Phu?ng

authorStream Live Help