Đời Sống

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Ð?i S?ng L?i Vi?t: Tr?n Ðình Hoành & Tr?n Lê Tuý-Phu?ng

Slide 2: 

Trong d?i s?ng, dôi khi ta nh? ngu?i nào dó h?t s?c, d?n n?i ta ch? có th? tho? mãn mo u?c b?ng cách ôm ngu?i dó ch?t vào lòng.

Slide 3: 

Ðôi khi m?t cánh c?a h?nh phúc dóng l?i, cánh khác m? ra, ta mãi d?ng nhìn cánh c?a dã dóng, mà không th?y du?c cánh c?a m?i m?.

Slide 4: 

Ð?ng tin vào b? ngoài; b? ngoài thu?ng không th?t. Ð?ng ham mê c?a c?i; c?a c?i s? tan di. G?n gui ngu?i hay cu?i--n? cu?i bi?n ngày bu?n thành ngày vui.

Slide 5: 

Mo di?u gì b?n mu?n mo. Ði noi nào b?n mu?n di. Tìm cái gì b?n mu?n tìm. Vì d?c tính c?a d?i s?ng là do b?n nhào n?n mà ra.

Slide 6: 

Ngu?i may m?n không ph?i là ngu?i có nh?ng gì d?p nh?t trên d?i. H? ch? tìm nh?ng gì d?p nh?t mà h? th?y trên du?ng di.

Slide 7: 

Mu?n tuong lai d?p, ph?i quên quá kh?. Ta không th? ra kh?i quá kh?, n?u không th? b? qua nh?ng l?i l?m làm ta dau d?n.

Slide 8: 

S?ng tr?n v?n, và luôn luôn cu?i, ngay c? khi g?p khó khan.

Slide 9: 

G?i thông di?p này d?n nh?ng ai trông c?y vào b?n

Slide 10: 

... nhu tôi dã làm.

Slide 11: 

Ð?n nh?ng ngu?i d? d?u ?n trong d?i b?n...

Slide 12: 

... nh?ng ngu?i làm b?n cu?i khi b?n c?n an ?i ...

Slide 13: 

nh?ng ai khuy?n khích b?n khi b?n xu?ng tinh th?n …

Slide 14: 

b?n bè...

Slide 15: 

nh?ng ngu?i m?i g?p …

Slide 16: 

nh?ng ngu?i c?n nâng d? … nh?ng ngu?i c?n b?n bên c?nh …

Slide 17: 

Ð?ng bao gi? b? l? co h?i mang ánh n?ng d?n cho ngu?i c?n an ?i.

Slide 18: 

Ð?i s?ng không ch? là hoi th?, mà là nh?ng phút giây làm b?n ng?ng th?.

Slide 19: 

nh?t là v?i ngu?i b?n nhu b?n.

Slide 20: 

Ð?i r?t d?p !!!

Slide 21: 

Chúc cho m?i phút giây trong d?i c?a b?n d?u d?y h?nh phúc.

Slide 22: 

Và ngày hôm nay r?t d?p !! L?i Vi?t: Tr?n Ðình Hoành & Tr?n Lê Túy-Phu?ng

authorStream Live Help