HotChocolate-VI

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

The Wisdom In Hot Chocolate. Please click through slides at your leisure

M?t nhóm sinh viên t?t nghi?p, có công vi?c t?t, th?o lu?n v? cu?c s?ng trong m?t bu?i h?p m?t c?a l?p. H? quy?t d?nh d?n tham ngu?i th?y cu, m?t giáo su l?n tu?i, dã ngh? huu, ngu?i mà h? luôn tin tu?ng. : 

M?t nhóm sinh viên t?t nghi?p, có công vi?c t?t, th?o lu?n v? cu?c s?ng trong m?t bu?i h?p m?t c?a l?p. H? quy?t d?nh d?n tham ngu?i th?y cu, m?t giáo su l?n tu?i, dã ngh? huu, ngu?i mà h? luôn tin tu?ng.

T?i nhà v? giáo su, cu?c trò chuy?n d?n tr? thành nh?ng than vãn v? nh?ng stress trong công vi?c, cu?c s?ng và trong nh?ng m?i quan h?. : 

T?i nhà v? giáo su, cu?c trò chuy?n d?n tr? thành nh?ng than vãn v? nh?ng stress trong công vi?c, cu?c s?ng và trong nh?ng m?i quan h?.

Ðãi khách b?ng Chocolate nóng, v? giáo su vào b?p mang ra m?t bình Chocolate nóng và m?t khay nh?ng chi?c tách. M?t s? du?c làm b?ng sành, th?y tinh, pha lê, m?t s? trông r?t thô k?ch, m?t s? r?t sang trong, s? khác l?i r?t t?m thu?ng, r? ti?n. Ông m?i khách và d? h? t? rót cho mình m?t ly chotolate. : 

Ðãi khách b?ng Chocolate nóng, v? giáo su vào b?p mang ra m?t bình Chocolate nóng và m?t khay nh?ng chi?c tách. M?t s? du?c làm b?ng sành, th?y tinh, pha lê, m?t s? trông r?t thô k?ch, m?t s? r?t sang trong, s? khác l?i r?t t?m thu?ng, r? ti?n. Ông m?i khách và d? h? t? rót cho mình m?t ly chotolate.

Khi t?t c? dã có ly chocolate trên tay, v? giáo su b?t d?u chia s? suy nghi c?a mình : 

Khi t?t c? dã có ly chocolate trên tay, v? giáo su b?t d?u chia s? suy nghi c?a mình

“Các b?n có d? ý r?ng, t?t c? nh?ng chi?c tách d?t ti?n dã du?c s? d?ng, ch? còn l?i nh?ng chi?c thô k?ch và r? ti?n” : 

“Các b?n có d? ý r?ng, t?t c? nh?ng chi?c tách d?t ti?n dã du?c s? d?ng, ch? còn l?i nh?ng chi?c thô k?ch và r? ti?n”

“Ði?u dó là bình thu?ng, các b?n luôn ch?n ph?n t?t nh?t cho mình, tuy nhiên dó chính là ngu?n g?c c?a nh?ng r?c r?i và stress” : 

“Ði?u dó là bình thu?ng, các b?n luôn ch?n ph?n t?t nh?t cho mình, tuy nhiên dó chính là ngu?n g?c c?a nh?ng r?c r?i và stress”

“Chi?c tách các b?n s? d?ng không làm cho chocolate ngon hon. Chúng ch? d?t ti?n hon thôi và có khi l?i còn làm m?t di huong v? c?a th?c u?ng” : 

“Chi?c tách các b?n s? d?ng không làm cho chocolate ngon hon. Chúng ch? d?t ti?n hon thôi và có khi l?i còn làm m?t di huong v? c?a th?c u?ng”

“Th? mà các b?n c?n dó chính la chocolate.B?n không c?n chi?c tách…nhung b?n l?i ch? d?ng ch?n chi?c tách t?t nh?t.” : 

“Th? mà các b?n c?n dó chính la chocolate.B?n không c?n chi?c tách…nhung b?n l?i ch? d?ng ch?n chi?c tách t?t nh?t.”

“R?i sau dó, b?n l?i b?t d?u li?c nhìn sang chi?c tách c?a ngu?i khác” : 

“R?i sau dó, b?n l?i b?t d?u li?c nhìn sang chi?c tách c?a ngu?i khác”

“Nào các b?n, hãy nh?n th?c di?u này… : 

“Nào các b?n, hãy nh?n th?c di?u này…

“Cu?c s?ng chính là chocolate nóng…S? nghi?p, ti?n b?n và d?a v? xã h?i chính là nh?ng chi?c tách” : 

“Cu?c s?ng chính là chocolate nóng…S? nghi?p, ti?n b?n và d?a v? xã h?i chính là nh?ng chi?c tách”

“Chúng ch? là công c? d? ch?a d?ng cu?c s?ng.” : 

“Chúng ch? là công c? d? ch?a d?ng cu?c s?ng.”

“Chi?c tách b?n dang có không t?o ra cung không thay d?i du?c ch?t lu?ng cu?c s?ng c?a b?n” : 

“Chi?c tách b?n dang có không t?o ra cung không thay d?i du?c ch?t lu?ng cu?c s?ng c?a b?n”

“Ðôi khi, vì mãi t?p trung mãi vào chi?c tách, chúng ta dã quên thu?ng th?c món chocolate mà Thu?ng Ð? dã ban cho chúng ta.” : 

“Ðôi khi, vì mãi t?p trung mãi vào chi?c tách, chúng ta dã quên thu?ng th?c món chocolate mà Thu?ng Ð? dã ban cho chúng ta.”

Hãy luôn nh? r?ng……..Thu?ng Ð? t?o ra chotolate, Ngài không ch?n chi?c tách. : 

Hãy luôn nh? r?ng……..Thu?ng Ð? t?o ra chotolate, Ngài không ch?n chi?c tách.

Ngu?i h?nh phúc nh?t không h? có nh?ng th? t?t nh?t. : 

Ngu?i h?nh phúc nh?t không h? có nh?ng th? t?t nh?t.

H? ch? làm t?t nh?t nh?ng th? mà h? dang có!! : 

H? ch? làm t?t nh?t nh?ng th? mà h? dang có!!

S?ng gi?n d? . . .Yêu chân thành . . .Quan tâm sâu s?c . . .Nói nang t? nh? . . . : 

S?ng gi?n d? . . .Yêu chân thành . . .Quan tâm sâu s?c . . .Nói nang t? nh? . . .

M?i s? hãy d? Chúa lo li?u.~ và nh? r?ng ~ Ngu?i giàu có nh?t không ph?i là ngu?i có th? l?n nh?t,nhung là ngu?i c?n th? nh? nh?t.Hãy thu?ng th?c chocolate nóng!!! : 

M?i s? hãy d? Chúa lo li?u.~ và nh? r?ng ~ Ngu?i giàu có nh?t không ph?i là ngu?i có th? l?n nh?t,nhung là ngu?i c?n th? nh? nh?t.Hãy thu?ng th?c chocolate nóng!!!

authorStream Live Help