Thư Pháp Việt

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Heart Of Brush - Thu phap' Viet - Lausanne - Suisse nvh ch?n l?c và trình bày ... gi?i thi?u d?n b?n h?u

Slide 2: 

Cánh cò cõng n?ng cõng mua M? tôi cõng c? b?n mùa gió suong – N. Cao Hoàn

Slide 3: 

M?t mù V?NG TU?NG d?i thay Sao roi xu?ng d?t cá bay lên tr?i – Tr?n V. Luong

Slide 4: 

N?ng v? th?m cu chi?u nay Ngu?i xua khu?t n?o chân mây cu?i tr?i – Tâm Dung

Slide 5: 

EM an, em nói, em cu?i Ki?p này không có hai ngu?i nhu EM – H? Zd?nh

Slide 6: 

Ngàn nam xin mãi là HOA T?ng cho d?i chút ng?c ngà phù du – N. dang Trình

Slide 7: 

Ði xa m?i th?y QUÊ NHÀ, TU?I THO - K? NI?M theo ta m?t d?i – Tr?n T?n Kh?i

Slide 8: 

Quê nhà dón T?t mai dào n? Ð?t khách ch? Xuân mua tuy?t giang – H?u Tài

Slide 9: 

Xuân chúc b?n g?n xa: H?nh phúc d?n m?i nhà Bay v? dàn chim Vi?t: Dân gi?u nu?c m?nh ra – T.T. Kh?i

Slide 10: 

DÁNG XUÂN t? thu? so khai Hôm nay tr? l?i gót hài còn xanh – Ng?c Danh

Slide 11: 

Màu h?ng nhu?m th?m dào tuoi M?i XUÂN d?n ngõ tuoi cu?i v?i nhau – Tâm Dung

Slide 12: 

Quanh dây nghe tho?ng làn huong NÀNG XUÂN nhu dã ng?p du?ng ph? xa – T.T. L? Uyên

Slide 13: 

Tr? v? ch?n cu quê huong Mà sao nhu khách qua du?ng vi?n du – Luu V. V?nh

Slide 14: 

Tay anh em hãy t?a d?u Cho anh nghe n?ng trái s?u r?ng roi – Huy C?n

Slide 15: 

Anh n?m ngoài s? th?c - Em ng?i trong chiêm bao Cách nhau xa bi?t m?y - Nh? thuong quá thì sao? – H. M.T? Anh n?m ngoài s? th?c - Em ng?i trong chiêm bao Cách nhau xa bi?t m?y - Nh? thuong quá thì sao? – H. M.T?

Slide 16: 

Hiên ngang d?ng gi?a bi?n, tr?i L?ng nhìn tu? nguy?t bao d?i d?i thay

Slide 17: 

Bây gi? trong cõi mù suong Ph?i chang b?n GIÁC cu?i du?ng tìm ra

Slide 18: 

Sáng nay d?i nón ra d?ng Tìm con cò tr?ng s? l?ng dêm qua Ch?t nghe âm v?ng r?ng xa: Hôm qua là c?a hôm qua m?t r?i! – Ng?c Danh

Slide 19: 

Bao gi? em hi?n là hoa Ta lên gõ c?a trang tà mu?n kinh – Ng?c Danh

Slide 20: 

Dù cho v?n d?m muôn phuong Nhìn dâu cung th?y quê huong hình hài - NDC

Slide 21: 

D?ng chân d?ng l?i tr?i non nu?c M?t m?nh tình riêng ta v?i ta – Bà Huy?n Thanh Quan

Slide 22: 

Chung quanh nh?ng dá cùng cây Bi?t ngu?i tri k? dâu dây mà tìm? – T?n Ðà

Slide 23: 

Cái thu? ban d?u luu luy?n ?y Ngàn nam h? d? m?y ai quên – Th? L?

Slide 24: 

G?p nhau ? gi?a con du?ng Mùa Xuân phía tru?c, miên tru?ng phía sau – Bùi Giáng

authorStream Live Help