Hanh_Phuc

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

H?nh phúc ph? thu?c vào cách nhìn nh?n c?a chúng ta.

Slide 2: 

N?u thu g?n nhân lo?i trên toàn th? gi?i xu?ng m?t cái làng nh?, ta s? có cái làng nhu sau: 57 ngu?i châu Á21 ngu?i châu Âu 14 Ngu?i châu M? (Nam M? và B?c M?)8 ngu?i châu Phi. S? có 52 ph? n? 48 dàn ông.

Slide 3: 

70 ngu?i da màu 30 ngu?i da tr?ng. 80 ngu?i có gi?i tính bình thu?ng11 ngu?i lu?ng tính. 6 ngu?i s? s? h?u 59% t?ng tài s?n c?a làng, và c? 6 ngu?i d?u là ngu?i H?p ch?ng qu?c Hoa K?.

Slide 4: 

80 ngu?i s? không có nhà ? t? t?. 70 ngu?i mù ch?. 50 ngu?i s? không du?c an no1 ngu?i s? ch?t2 ngu?i du?c sinh ra.

Slide 5: 

1 ngu?i s? có máy tính. 1 (ch? có m?t ngu?i) có trình d? d?i h?c.

Slide 6: 

N?u nhu nhìn th? gi?i ? góc d? nhu th? này s? th?y r?ng chúng ta, nh?ng con ngu?i, c?n s? d?ng c?m, doàn k?t, s? nh?n n?i và trí th?c d?n m?c nào! B?n hãy nghi v? di?u dó.

Slide 7: 

N?u sáng nay b?n th?c d?y kho? m?nh, v?y là b?n h?nh phúc hon 1 tri?u ngu?i r?i d?y, nh?ng ngu?i không s?ng du?c d?n tu?n sau. N?u b?n chua bao gi? ph?i tr?i qua chi?n tranh, hay s? cô d?c trong phòng giam c?a nhà tù, n?u b?n chua ph?i h?p h?i vì dói khát, b?n h?nh phúc hon, may m?n hon 500 tri?u ngu?i trên th? gi?i này. N?u b?n d?n nhà th?, không s? hãi v? m?t ngày t?n th?, hay cái ch?t, b?n h?nh phúc hon 3 t? ngu?i trên th? gi?i.

Slide 8: 

N?u trong t? l?nh nhà b?n có th?c an, b?n du?c an m?c t? t?. B?n có m?t mái nhà và m?t m?t cái gu?ng êm ?m, b?n giàu có hon 75% nhân lo?i.

Slide 9: 

N?u b?n có tài kho?n trong Ngân hàng, ti?n trong ví, và m?t ít ti?n l? trong túi, b?n thu?c vào 8% no d? c?a toàn th? gi?i. N?u b?n d?c du?c nh?ng dòng ch? này, b?n s? tr? nên h?nh phúc g?p 2 l?n vì: Ai dó nghi d?n b?n. B?n không n?m trong 2 t? ngu?i mù ch? B?n có máy tính.

Slide 10: 

Có ai dó dã nói r?ng: Hãy hát nhu ch?ng có ai nghe, Hãy nh?y múa nhu ch?ng có ai nhìn, Hãy làm vi?c nhu th? b?n không c?n ti?n, Hãy yêu nhu chua t?ng có ai làm b?n dau d?n, Và hãy s?ng nhu th? trái d?t này là thiên du?ng c?a b?n!!. B?n hãy nh?n t? tôi m?t l?i chúc phúc chân tình nh?t, t? sâu th?m trái tim

Slide 11: 

và hãy g?i thông di?p này d?n nh?ng ngu?i b?n c?a mình. N?u b?n không làm nhu v?y, cung s? ch?ng có di?u gì không may x?y d?n v?i b?n c?. N?u b?n g?i, s? có m?t ai dó m?m cu?i :-) :-) :-). và dó là di?u quan tr?ng nh?t !!!.

authorStream Live Help