Tram Hoa Khoe Sac

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Tram Hoa Khoe S?c

Slide 2: 

Nh?c d?m: Hai Vì Sao L?c Th?c hi?n: HC Ð

Slide 4: 

T?t c? d?u là ?nh high resolution (d? phân gi?i cao)

Slide 60: 

Thua quí b?n, Cái slide show n?y ch?ng có gì hay ngoài vi?c nó g?i d?n quí b?n 62 t?m ?nh high resolution và m?t b?n nh?c dài 6 phút 57 giây mà nó ch? chi?m d? l?n kho?ng 4.8MB. Thông thu?ng ph?i 12 MB m?i d?. Cám on quí b?n dã xem t?i dây. Chúc quí b?n luôn luôn vui tuoi nhu nh?ng bông hoa trong PPS n?y. Cám on quí v? ngh? si dã có tác ph?m góp m?t trong slide show n?y.

authorStream Live Help