Ao dai ao ngan yem dao

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Áo Dài, Áo Ng?n, Y?m Ðào Kính m?i các b?n xem qua các lo?i trang ph?c ph? n? du?c g?i là áo dài, áo ng?n, và y?m dào. Tôi hoi do d? khi dán cái slide show n?y noi công c?ng vì tôi th?c m?c không bi?t có ph?i các c? ngày xua dã cho phép con cái mình an m?c hoi thi?u v?i hay không, hay dây ch? là nh?ng t?m ?nh m? thu?t, không ph?i trong sinh ho?t hàng ngày. Slide show dài 7’37”, v?i hàng tram t?m ?nh nên có d? l?n 5,6 GB. Hu?nh Chi?u Ð?ng 29-Jul-08 M?i quí b?n nh?n space bar l?n chót, sau dó slide show s? t? d?ng xin ch? ch?m t?i mouse hay keyboard. Nh?c: L?y Anh Em Ði L?y Ch?ng_Bà R?ng Bà Rí

Slide 2: 

Kính xin quí vò ngheä só, ngöôøi maãu, nhieáp aûnh gia, nhaïc só, ca só ... coù taùc phaåm goùp maët trong slide show naày, nhaän nôi ñaây loøng tri aân cuûa toâi. Quùi vò ñaõ goùp söùc toâ ñieåm cho ñôøi theâm töôi ñeïp. Ñeán luùc naøo ñoù quùi baø quùi coâ thaáy slide show khoâng phuø hôïp thì nhaán xin key ESC ñeå exit . Toâi khoâng tin laø quùi oâng ñöøng slide show laïi. Baûn nhaïc cuõng teáu, coù leû döïa vaøo daân ca mieàn Baéc.

Slide 35: 

Coøn vaøi taám cuoái cuøng xin töï ñoäng kieåm duyeät.

Slide 36: 

Tôi thích nh?ng chi?c áo dài don so th? n?y

authorStream Live Help