101 Zen20_Lời Khuyên Của Mẹ_TĐH TLTP

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

101 Truyện Thiền, Giáo dục, Văn hóa, Phật học

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

101 TRUYỆN THIỀN Bình Giải 101 ZEN STORIES Annotated 20. Lời khuyên của mẹ 20. A mother’s Advice Nguyên tác: Nyogen Senzaki Nhạc: Tibetan Flute - N aw ang Khechog Dịch và Bình: Trần Đình Hoành Thực hiện PPS: Trần Lê Túy Ph ượ ng Click Chuột

PowerPoint Presentation:

Jiun, một thiền sư thời Sứ Quân, là một học giả tiếng phạn Sanskrit nổi tiếng đời Tokugawa. Khi còn trẻ, Jiun thường thuyết giảng cho các thiền sư khác. Jiun, a Shogun master, was a well-known Sanskrit scholar of the Tokugawa era. When he was young he used to deliver lectures to his brother students.

PowerPoint Presentation:

Mẹ Jiun nghe điều này và viết cho chàng một lá thơ: “Con, mẹ không nghĩ là con muốn theo Phật vì con muốn trở thành một quyển tự điển sống cho mọi người. Chẳng có giới hạn nào cho thông tin và lý giải, vinh quang và danh dự cả. Mẹ mong con bỏ hết các việc thuyết giảng này. Vào tu trong một thiền am nhỏ tại một góc núi xa. Dùng thời gian để thiền và nhờ đó mà có thể giác ngộ.” His mother heard about this and wrote him a letter.: “Son, I do not think you became a devotee of the Buddha because you desired to turn into a walking dictionary for others. There is no end to information and commentation, glory and honor. I wish you would stop this lecture business. Shut yourself up in a little temple in a remote part of the mountain. Devote your time to meditation and in this way attain true realization.”

PowerPoint Presentation:

Bình: • Tokugawa Yoshinobu (28.10.1837-22.11.1913) là Sứ Quân (Shogun) cuối cùng của Nhật Bản, cho đến ngày chế độ sứ quân chấm dứt (1868). Jiun (1718-1804) là một vị sư Chân Ngôn Tông (Shingon) và là một nhà cải tổ Phật giáo thời Tokugawa ở Nhật. • Đừng lệ thuộc vào ngôn từ để tìm trí tuệ và chân lý. Chữ nghĩa ngôn từ rất giới hạn, hơn nữa lại tạo ra rối rắm nhiều hơn là trí tuệ. Khi anh chị yêu nhau, chỉ nhìn nhau không nói mà có thể hiểu nhau sâu thẳm. Khi hai vợ chồng sắp ly dị, một từ “ăn” chỉ có 2 mẫu tự, cũng chẻ ra, không chỉ làm 2 mà là 200 lần, để có lý do gây gổ ngày đêm. Annotation: • Tokugawa Yoshinobu (Oct. 28, 1837 – Nov. 22, 1913) was Japan’s last shogun, till the shogunate era ended in 1968. Jiun (1718-1804) is a Singon priest and a reformer of Buddhism during the Tokugawwa shogunate in Japan. • Don’t depend on words to search for knowledge and truth. Word and language have much limitation. Moreover, they tend to create confusion more than knowledge. When a couple is in love, they may look at each other and say nothing, yet they understand each other deeply. When a couple is about to divorce. one word “eat”, they will split it not into two but into two hundred pieces just to have a reason to argue.

PowerPoint Presentation:

Lại nữa, lý luận, ngôn ngữ, và thuyết giảng, thường đi theo các tràng pháo tay và các ca tụng cho giảng viên, dễ làm cho “cái tôi” của giảng viên thêm trương phình. “Chẳng có giới hạn nào cho thông tin và lý giải, vinh quang và danh dự cả.” “Chẳng có giới hạn” là không bao giờ dứt, không bao giờ đến đích. • Tĩnh lặng để nghe và biết được những cảm xúc và tư duy của mình về chính mình, về người khác, và về thế giới quanh mình. Đó là cách để thực sự hiểu biết và có được trí tuệ. (Trần Đình Hoành dịch và bình) Moreover, logic, language, and preaching usually go with applause and praise, which stuff up the preacher’s ego. “There is no end to information and commentation, glory and honor.” “No end” means never-ending, never arriving to a destination. • Stay quiet to listen and to know our own feeling and thinking about ourselves, others, and the world around us. That is the way to truly gain understanding and knowledge. (Trần Đình Hoành annotated)

PowerPoint Presentation:

CHÚC AN LẠC Trần Đình Hoành & Trần Lê Túy-Phượng Xin xem tiếp truyện 21 – “Tiếng vỗ của một bàn tay” Special thanks to all talented photographers whose great works appeared in this presentation

authorStream Live Help