Politi og røver

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

politi og røver

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint-presentasjon:

DOMSTOLENE

PowerPoint-presentasjon:

TO UNGDOMMER RANER EN UNG GUTT PÅ VEG HJEM FRA EN KVELD PÅ BYEN. GUTTEN BLIR RANET OG SLÅTT HELSELØS. NOEN FORBIPASSERENDE SER UNGDOMMENE LØPE FRA GJERNINGSPLASSEN . VITNENE GIR ET SIGNALEMENT TIL POLITIET. ET SIGNALEMENT ER EN BESKRIVELSE AV ALDER OG UTSEENEDE.

PowerPoint-presentasjon:

ETTER EN STUND BLIR DE TO UNGE KARENE PÅGREPET AV POLITIET. EN PÅGRIPELSE ER EN ARRESTASJON. TIL Å BEGYNNE ER DE TO UNGE KARENE MISTENKTE. MEN ETTER HVERT BLIR DE SIKTET I SAKEN. DET BETYR AT POLITIET MENER DE KAN BEVISE AT DE TO UNGDOMMENE HAR UTFØRT RANET OG VOLDEN.

PowerPoint-presentasjon:

Avhør

PowerPoint-presentasjon:

PERSONER SOM ER SIKTET FOR EN FORBRYTELSE: DE HAR RETT TIL Å FÅ EN FORSVARER. DE HAR RETT TIL Å SE DOKUMENTENE I SAKEN. DE HAR RETT TIL Å BLI VARSLET OM MØTER I RETTEN. DE HAR RETT TIL Å VÆRE TIL STEDE I RETTEN. DE KAN NEKTE Å FORKLARE SEG. DE MÅ OPPGI PERSONALIA SOM ER NAVN, FØDSELSDATO OG BOSTED.

PowerPoint-presentasjon:

Tiltalt med forsvarer

PowerPoint-presentasjon:

VARETEKTSFENGSLING DAGEN ETTER AT DE BLE ARRESTERT, SÅ BLE DE TO KARENE BEGJÆRT VARETEKTSFENGSLET. DET VIL SI AT EN PERSON BLIR PUTTET I FENGSEL MENS SAKEN HANS BLIR ETTERFORSKET. FOLK BLIR VARETEKTSFENGSLET HVIS SAKEN ER AV ALVORLIG GRAD, BEVIS KAN BLI ØDELAGT, FARE FOR AT FORBRYTELSEN BLIR GJENTATT ELLER AT FORBRYTEREN STIKKER AV. DE MISTENKTE KAN HOLDES I FENGSEL I FLERE UKER.

PowerPoint-presentasjon:

Varetektsfengsel

PowerPoint-presentasjon:

TILTALE NÅR POLITIET ER FERDIGE MED Å ETTERFORSKE I EN SAK, SÅ VIL STATSADVOKATEN VURDERE OM DET SKAL REISES TILTALE I EN SAK. Å REISE TILTALE ER Å ANKLAGE EN PERSON FOR EN FORBRYTELSE. DE SOM KAN REISE TILTALE I EN SAK ER RIKSADVOKATEN, STATSADVOKATENE, POLITIMESTRENE OG JURISTENE VED POLITIKAMRENE. Å SIKTE ER Å BESKYLDE ELLER MISTENKE NOEN FOR ET STRAFFBART FORHOLD.

PowerPoint-presentasjon:

Aktor

PowerPoint-presentasjon:

DE TILTALTE BLIR SOM REGEL FRAMSTILT I TINGRETTEN NOEN UKER ETTER AT DE BLE ARRESTERT. DE TILTALTE STILLER MED HVER SIN ADVOKAT. EN ADVOKAT ELLER EN FORSVARER SOM SKAL HJELPE DEN SIKTEDE MED Å FÅ FRAM ARGUMENTENE I RETTEN. AKTOR I SAKEN ER EN JURIST I POLITIET. HAN ER DEN SOM ANKLAGER DE SIKTEDE FOR FORBRYTELSEN. AKTOR LEGGER FRAM RESULTATENE AV ETTERFORSKNINGEN. FORSVAREREN FÅR OGSÅ TILGANG TIL DISSE OPPLYSNINGENE.

PowerPoint-presentasjon:

Ringerike Tingrett

PowerPoint-presentasjon:

AKTOR SKAL VÆRE NØYTRAL OG OBJEKTIV. TINGRETTEN ER DEN LAVESTE INSTANSEN I DOMSSTOLSSYSTEMET. I TINGRETTEN ER DET TRE DOMMERE – EN FAGDOMMER OG TO LEKDOMMERE. FAGDOMMER HAR JURIDISK UTDANNELSE. LEKDOMMERE UTNEVNES AV KOMMUNESTYRENE.

PowerPoint-presentasjon:

Tingrett http://www.domstol.no /

PowerPoint-presentasjon:

LEKDOMMERE KRAVENE TIL EN LEKDOMMER ER AT VEDKOMMENDE MÅ VÆRE 18 ÅR, VÆRE PÅLITELIG, VALGBAR I KOMMUNEVALG OG VÆRE USTRAFFET. DE SOM IKKE KAN VÆRE LEKDOMMERE ER STATSRÅDER, EMBETSMENN, POLITI OG FENGSELSBETJENTER, PRESTER OG ADVOKATER.

PowerPoint-presentasjon:

To lekdommere To lekdommere

PowerPoint-presentasjon:

RETTSAKEN I TINGRETTEN ER DET OFTE PUBLIKUM. RETTSAKER ER OFTE ÅPNE FOR PUBLIKUM, MEN DE KAN OGSÅ STENGES FOR PUBLIKIUM. FAGDOMMEREN ER OMGITT AV LEKDOMMERNE. PÅ HVER SIDE AV RETTEN SITTER AKTOR OG SIKTEDE MED SINE ADVOKATER. VITNENE VENTER PÅ GANGEN FØR DE BLIR KALT INN. VITNENE FÅR IKKE VÆRE TIL STEDE UNDER RETTSSAKEN ANNET ENN NÅR DE SKAL VITNE.

PowerPoint-presentasjon:

Tingretten

PowerPoint-presentasjon:

EN FORNÆRMET I EN SAK ER DEN PERSONEN SOM DEN KRIMINELLE HANDLINGEN HAR GÅTT UTOVER.

PowerPoint-presentasjon:

INNLEDNINGSFOREDRAG FAGDOMMEREN STARTER RETTSAKEN MED Å LESE OPP HVA TILTALEN GJELDER. AKTOR LESTE OPP HVA TILTALEN GJALDT OG HVILKE BEVISER HAN HADDE. OFTE SIER FORSVARERNE NOE OM TILTALEN. AKTOR GÅR SÅ MER DETALJERT INN I SAKEN. SÅ BLIR DE TILTALTE AVHØRT AV AKTOR OG FORSVARER.

PowerPoint-presentasjon:

BEVIS SÅ FORTELLER VITNENE HVA DE HAR SETT OG OPPLEVD’ FOLK HAR PLIKT Å VITNE. DE ENESTE SOM SLIPPER Å VITNE ER NÆRE FAMILIEMEDLEMMER. ALLE VITNER MÅ AVLEGGE EN ED FØR DE BEGYNNER Å SNAKKE.

PowerPoint-presentasjon:

Vitne

PowerPoint-presentasjon:

SLUTTINNLEGG TIL SLUTT LESER FAGDOMMEREN OPP OPPLYSNINGENE OM DE TILTALTES PERSONLIGE BAKGRUNN. AKTOR OPPSUMMERER TILTALEPUNKTENE OG BEVISENE MOT DE TILTALTE OG KOMMER SAMTIDIG MED FORSLAG OM STRAFF. DEN TILTALTES ADVOKAT KOMMER MED FORSLAG OM FRIFINNELSE ELLER REDUKSJON AV STRAFFETID.

PowerPoint-presentasjon:

Retten er satt

PowerPoint-presentasjon:

DOMMEN DOMMERNE TREKKER SEG TILBAKE FOR Å DISKUTERE DOMMEN. DEN TILTALTE KAN FÅ FENGSELSDOM ELLER BETINGET FENGSEL. HVIS DEN TILTALTE ER MISFORNØYD MED DOMMEN, SÅ KAN HAN ANKE. DA BLIR SAKEN BEHANDLET PÅ NYTT I LAGMANNSRETTEN. NOEN SAKER BLIR OGSÅ BEHANDLET I HØYESTERETT.

PowerPoint-presentasjon:

Dommerne diskuterer straffen

PowerPoint-presentasjon:

LAGMANNSRETTEN LAGMANNSRETTENE I NORGE: BORGARTING EIDSIVATING FROSTATING AGDER GULATING HÅLOGALAND

PowerPoint-presentasjon:

Norges seks lagmannsretter: Agder lagmannsrett (holder til i Skien) dekker fylkene Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder. Borgarting lagmannsrett (holder til i Oslo) dekker fylkene Oslo, Buskerud, Østfold og sørlige deler av Akershus. Eidsivating lagmannsrett (holder til på Hamar) dekker fylkene Hedmark, Oppland og nordlige deler av Akershus. Frostating lagmannsrett (holder til i Trondheim) dekker fylkene Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag. Gulating lagmannsrett (holder til i Bergen) dekker fylkene Hordaland, Sogn og Fjordane samt Rogaland. Hålogaland lagmannsrett (holder til i Tromsø) dekker fylkene Nordland, Troms og Finnmark.

PowerPoint-presentasjon:

SAKENE SOM BEHANDLES I LAGMANNSRETTEN KOMMER FRA TINGRETTEN. DET ER ALVORLIGE SAKER MED EN STRAFFERAMME PÅ SEKS ÅR SOM TAS OPP I LAGMANNSRETTEN. I LAGMANNSRETTEN HAR MAN TRE FAGDOMMERE OG FIRE LEKDOMMERE. AV OG TIL DANNER MAN EN LAGRETT MED TI LEKDOMMERE. SYV AV LEKDOMMERENE MÅ MENE AT DEN TILTALTE ER SKYLDIG HVIS HAN SKAL BLI DØMT. STRAFFEN BLIR BESTEMT AV FADOMMERNE OG FIRE AV LEKDOMMERNE.

PowerPoint-presentasjon:

Lagmannsrett

PowerPoint-presentasjon:

HØYESTERETT PRINSIPPIELLE SAKER BLIR SENDT TIL HØYESTERETT. HØYESTERETTS ANKEUTVALG MED TRE HØYESTERETTSDOMMERE BESTEMMER HVILKE SAKER SOM SKAL BEHANDLES I HØYESTERETT. HVER ENKELT SAK BEHANDLES AV FEM FAGDOMMERE. HØYESTERETT BESTEMMER STRAFFENS LENGDE, OM LOVEN ER TOLKET RIKTIG OG FEIL I SAKSBEHANDLINGEN. DET ER BARE AKTOR OG FORSVARER SOM STILLER OPP I HØYESTERETT.

PowerPoint-presentasjon:

SIVILE SAKER DETTE ER SAKER SOM HANDLER OM STRID ELLER UENIGHET MELLOM TO PERSONER. DET KAN OGSÅ VÆRE EN TVIST MELLOM EN PERSON OG EN ORGANISASJON. VI HAR SAKSØKER OG SAKSØKTE. FØRST BLIR DE TO INNKALT TIL FORLIKSRÅDET. HVIS DE TO IKKE BLIR ENIGE I SAKEN, SÅ BLIR DEN SENDT TIL TINGRETTEN. DISSE SAKENE BLIR BEHANDLET AV EN FAGDOMMER OG TO LEKDOMMERE. DE TO PARTENE HAR HVER SIN FORSVARER.

PowerPoint-presentasjon:

Forliksrådet

PowerPoint-presentasjon:

SIVILE SAKER KAN OGSÅ ANKES TIL LAGRETT OG HØYESTERETT.

authorStream Live Help