10 40 Dep giac mo hoa

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Nh?c si : Hoàng Tr?ng Ca si : Duy Trác PPs : vang.nguyentai@gmail.com

Slide 2: 

Nh?c si : Hoàng Tr?ng Ca si : Duy Trác PPs : vang.nguyentai@gmail.com

Slide 3: 

Hôm qua d?n tìm em Anh th?y hoa xua roi d?y tru?c th?m Bâng khuâng bu?c nh? êm S? làm tan bao gi?c mo hoa tri?n miên

Slide 4: 

Anh yêu nét h?n nhiên Yêu bi?t bao khi em ng?i khu?t rèm Ðôi tay nh?p du?ng kim Làn môi hé cu?i t? nhiên

Slide 5: 

Lòng b?i h?i mo u?c Ðu?ng hoa th?m dôi ta cùng chung bu?c Ð?i ch?ng còn thuong nh? Vì duyên ta d?p tình tho

Slide 6: 

Huong thom ngát d?ng xanh Ta s?ng yên vui trên m?nh d?t lành Ðêm dêm ng?m tr?i xa Tình quê th?y lòng n? hoa

Slide 7: 

M?t mái tranh nghèo Lo gì n?ng mai hay mua chi?u M?ng ngát dôi lòng Trang h?nh phúc ta cùng soi bóng

Slide 8: 

Ð?ng lúa thom lành Ta c?y c?y chung lo gia dinh Cu?c s?ng thanh bình Ôi bài hát muôn d?i th?m tình

Slide 9: 

Hôm qua d?n tìm em Anh th?y hoa xua roi d?y tru?c th?m Bâng khuâng bu?c nh? êm S? làm tan bao gi?c mo hoa tri?n miên

Slide 10: 

Anh yêu nét h?n nhiên Yêu bi?t bao khi em ng?i khu?t rèm Ðôi tay nh?p du?ng kim Làn môi hé cu?i t? nhiên

Slide 11: 

Lòng b?i h?i mo u?c Ðu?ng hoa th?m dôi ta cùng chung bu?c Ð?i ch?ng còn thuong nh? Vì duyên ta d?p tình tho

Slide 12: 

Huong thom ngát d?ng xanh Ta s?ng yên vui trên m?nh d?t lành Ðêm dêm ng?m tr?i xa Tình quê th?y lòng n? hoa

authorStream Live Help