10 26 qua sinh nhat cho ma

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Suu t?m M? H?nh PPs :vang.nguyentai@gmail.com M?i các b?n nghe b?n nh?c “Tình yêu d?u dàng” và d?c câu chuy?n : “Quà sinh nh?t cho má”

Slide 2: 

G?n t?i l? m?ng th? 70 tu?i c?a má, c? nhà h?p bàn xem nên ch?n nhà hàng nào, bao nhiêu bàn, m?i bao nhiêu ngu?i. Trong nam d?a con c?a má, ch? nghèo nh?t. Ch?ng m?t s?m, con dang tu?i an h?c. Ch? l?ng l? d?n bên má: "Má oi, má thèm gì, d? con n?u má an?"

Slide 3: 

V? nhà, m?i ngu?i tìm má. Du?i b?p, má dang an com v?i tô canh chua lá me và dia cá b?ng kho tiêu ch? mang d?n...!! Chua tan ti?c, Má xin phép v? s?m vì m?t. Ai cung t? h?i : "Sao má ch?ng an gì?"

authorStream Live Help