tuoi doi menh mong

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Nh?c si : Tr?nh công Son Ca si : Nguy?n th? Qu?nh Anh PPs : vangnguyentai@gmail.com

Slide 2: 

Mây và tóc em bay trong chi?u gió l?ng. Tr?i làm con mua xanh du?i nh?ng hàng me.

Slide 3: 

Em và lá tung tang nhu loài chim d?n và dã hát gi?a ph? nhà.

Slide 4: 

Ôm cu?c s?ng trong tay bên d?i quá r?ng. Tu?i th?n tiên yêu d?u du?i ngôi tru?ng kia.

Slide 5: 

Em là dóa hoa lan hay qu?nh huong tr?ng thom ngát t? d?t dai quê nhà có tình yêu.

Slide 6: 

Th?i tho ?u bu?m hoa và chim cùng mua n?ng. Em d?ng bên d?i t? do yêu d?i thi?t tha.

Slide 7: 

Nhu là nh?ng bông hoa trong thành ph? này. Tu?i d?i mênh mông quá búp non d?u cây.

Slide 8: 

Em v? gi?a thiên nhiên em cu?i, em nói nhu sóng dùa bi?n khoi

Slide 9: 

Nh?c si : Tr?nh công Son Ca si : Nguy?n th? Qu?nh Anh PPs : vangnguyentai@gmail.com

Slide 10: 

Mây và tóc em bay trong chi?u gió l?ng. Tr?i làm con mua xanh du?i nh?ng hàng me.

Slide 11: 

Em và lá tung tang nhu loài chim d?n và dã hát gi?a ph? nhà.

Slide 12: 

Ôm cu?c s?ng trong tay bên d?i quá r?ng. Tu?i th?n tiên yêu d?u du?i ngôi tru?ng kia.

Slide 13: 

Em là dóa hoa lan hay qu?nh huong tr?ng thom ngát t? d?t dai quê nhà có tình yêu.

Slide 14: 

Th?i tho ?u bu?m hoa và chim cùng mua n?ng. Em d?ng bên d?i t? do yêu d?i thi?t tha. Th?i tho ?u bu?m hoa và chim cùng mua n?ng. Em d?ng bên d?i t? do yêu d?i thi?t tha.

Slide 15: 

Nhu là nh?ng bông hoa trong thành ph? này. Tu?i d?i mênh mông quá búp non d?u cây.

Slide 16: 

Em v? gi?a thiên nhiên em cu?i, em nói nhu sóng dùa bi?n khoi nhu sóng dùa bi?n khoi nhu sóng dùa bi?n khoi

authorStream Live Help