Bong hoa làm đẹp cho đời

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Hoa tuoi làm d?p cho d?i,Huong thom, v? ng?t g?i m?i ong xinh : 

Hoa tuoi làm d?p cho d?i,Huong thom, v? ng?t g?i m?i ong xinh

Slide 2: 

Mai Vàng v?y cánh lung linh,

Slide 3: 

Bích Ðào n? r? h?t mình ngày Xuân.

Slide 4: 

Hoa Sen thom d?p b?i ph?n,

Slide 5: 

Hoa Súng tím d? cung g?n nhu Sen,

Slide 6: 

H?ng Qu?nh màu l? mà quen !

Slide 7: 

Hoàng Qu?nh r?c r? dua chen v?i d?i

Slide 8: 

Ng?c Qu?nh trong sáng tuy?t v?i

Slide 9: 

H?ng Vàng màu s?c chói ng?i ngày xuân

Slide 10: 

H?ng Nhung d?p g?p nhi?u l?n

Slide 11: 

H?ng Ph?n hi?n d?u g?i v?n cho tho

Slide 12: 

Hoa Lan nhu m?t gi?c mo

Slide 13: 

Loa Kèn trang tr?ng dón ch? ni?m vui

Slide 14: 

Hoa Bu?i thom nh? ng?t bùi

Slide 15: 

Hoa S?a ngào ng?t ,t?a mùi huong bay

Slide 16: 

Yêu hoa, thu?ng ngo?n m?i hay, Ng?t ngây tâm tu?ng mê say bao ngu?i !

authorStream Live Help