Ben Xuan

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

nhac si Van Cao. ca si Cao Minh

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Nh?c si : Van Cao Ca si : Cao Minh PPs : vang.nguyentai@gmail.com

Slide 2: 

Nhà tôi bên chi?c c?u soi nu?c Em d?n tham m?t l?n

Slide 3: 

Bao lu chim r?ng h?p dàn trên kh?p b?n xuân T?ng dôi chim trong n?ng ríu rít ca u ú ù u ú Cành dào hoen n?ng chan hoà!

Slide 4: 

Chim ca thuong nh? Chim ngân xa u ú ù u ú H?n còn ngây ng?t tr?m vuong,

Slide 5: 

Dìu nhau theo d?c núi noi ven d?i Ch? th?y chim ghen l?i âu y?m

Slide 6: 

T?i dây chân bu?c lòng ng?p ng?ng Núi non nhu dáng thuy?n sóng nu?c Tà áo em rung theo gió nh? th?n thùng ngoài b?n xuân.

Slide 7: 

Suong mênh mông che l?p kín non xanh Ôi cánh bu?m nâu còn trên l?p sóng xuân

Slide 8: 

Ai tha huong nghe réo d?t oanh ca Cánh nh?n vào mây thi?t tha luu luy?n m?t tr?i xa

Slide 9: 

PPs : vang.nguyentai@gmail.com Nh?c si : Van Cao Ca si : Cao Minh

Slide 10: 

Nhà tôi sao v?n còn ngo ngác Em v?ng tôi m?t chi?u B?n nu?c tiêu di?u còn h?n in nét dáng yêu

Slide 11: 

T?ng dôi chim trong n?ng kh? ru u ú ù u ú L? mùa roi lá chan hòa Chim reo thuong nh?, Chim ngân xa u ú ù u ú H?n mùa ngây ng?t v? dâu

Slide 12: 

Ngu?i di theo mua gió xa muôn trùng L?n bu?c phiêu du v? b?n cu

Slide 13: 

T?i dây chân bu?c d?ng ng?p ng?ng Li?u duong to tóc vàng trong n?ng G?t áo phong suong du khách còn ng?i ngùng nhìn b?n xuân

Slide 14: 

Suong mênh mông che l?p kín non xanh Ôi cánh bu?m nâu còn trên l?p sóng xuân

Slide 15: 

Ai tha huong nghe réo r?t oanh ca Cánh nh?n vào mây thi?t tha luu luy?n m?t tr?i xa

authorStream Live Help