canh thiep dau xuan

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

PPs : vang.nguyentai@gmail.com Caùnh thieäp ñaàu Xuaân Ca si : Nhu Qu?nh Nh?c si : Hoài Linh

Slide 2: 

Hoa lá n? th?m d?p làn môi h?ngXuân d?n r?i dây nào ai bi?t không?Mang nh?ng hoài mong di vào ngày thángBao nhiêu mo u?c d?n khi mùa xuân sang

Slide 3: 

Tôi chúc gì dây vào mùa xuân nàyKhi n?ng vàng tuoi nhu?m làn tóc aiKhi gió nh? lay hoa dào h?ng th?mTrong khi xuân ?m m?i tô d?p tháng nam

Slide 8: 

Ca si : Nhu Qu?nh PPs : vang.nguyentai@gmail.com Caùnh thieäp ñaàu Xuaân Nh?c si : Hoài Linh

authorStream Live Help