xuan hop mat

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

nhạc sĩ Văn Phụng ; ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Xuân H?p M?t Nh?c si Van Ph?ng Ca si Ðàm Vinh Hung Xuân H?p M?t PPs : vang.nguyentai@gmail.com Nh?c si Van Ph?ng Ca si Ðàm Vinh Hung

Slide 2: 

Xuân dã v?, xuân v?n mo màng trong n?ng vàng, kh?p ch?n ti?ng reo vangXuân dã v?, xuân v?n huy hoàng trong gió ngàn m?ng dón xuân sang

Slide 3: 

Vui mùa xuân nam nay g?n nhauNh? khi xua lúc ngây tho, c?m tay h?i nhau ng?n ngo, d?n bao gi? dón xuân mo

Slide 4: 

Xuân dã v?, xuân v?n mo màng trong n?ng vàng, kh?p ch?n ti?ng reo vangXuân dã v?, xuân v?n huy hoàng trong gió ngàn m?ng dón xuân sang

Slide 5: 

Vui mùa xuân nam nay g?n nhauNh? khi nào lúc ra di, c?m tay h?n câu ch? nhau, d?n b?n c?u, dón xuân sau

Slide 6: 

Xuân dã v?, xuân v?n mo màng trong n?ng vàng, kh?p ch?n ti?ng reo vangXuân dã v?, xuân v?n huy hoàng trong gió ngàn m?ng dón xuân sang

Slide 7: 

Xuân H?p M?t Nh?c si Van Ph?ng Ca si Ðàm Vinh Hung PPs : vang.nguyentai@gmail.com

Slide 8: 

Xuân dã v?, xuân v?n mo màng trong n?ng vàng, kh?p ch?n ti?ng reo vangXuân dã v?, xuân v?n huy hoàng trong gió ngàn m?ng dón xuân sang

Slide 9: 

Vui mùa xuân nam nay g?n nhau Hát vang câu m?n thuong nhau, c?m tay nhìn nhau cùng mo, u?c mo xuân d?n bao l?n

Slide 10: 

Xuân dã v?, xuân v?n mo màng trong n?ng vàng, kh?p ch?n ti?ng reo vangXuân dã v?, xuân v?n huy hoàng trong gió ngàn m?ng dón xuân sang

Slide 11: 

Vui mùa xuân nam nay g?n nhau Nh? khi xua lúc ngây tho, c?m tay h?i nhau ng?n ngo, d?n bao gi? dón xuân mo

Slide 12: 

Xuân dã v?, xuân v?n mo màng trong n?ng vàng, kh?p ch?n ti?ng reo vangXuân dã v?, xuân v?n huy hoàng trong gió ngàn m?ng dón xuân sang

Slide 13: 

Nâng phím dàn cùng hát ca vang, trong gió ngàn m?ng dón xuân sangM?ng m?t ngày g?n nhau, cùng m?ng xuân... m?i!

authorStream Live Help