tranh vẽ & ảnh Hà Nội

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

hà nôi

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Höôùng veà Haø Noäi Nhaïc só Hoaøng Döông Ca só Hoàng Nhung PPS vang.nguyentai@gmail,com Tranh H?a si Bùi Xuân Phái

Slide 2: 

Haø noäi ôi, höôùng veà thaønh phoá xa xoâi, AÙnh ñeøn giaêmg maéc muoân nôi aùo maøu tung gioù chôi vôi. Tranh hoïa só Döông Thaønh

Slide 3: 

Haø noäi ôi, phoá phöôøng daøi aùnh traêng mô, Lieãu meàm nhuû gioù ngaây thô, thaáu chaêng loøng khaùch bô vô

Slide 4: 

Tranh H?a si Bùi Xuân Phái Haø noäi ôi, nhöõng ngaøy vui ñaõ ra ñi, Bieát ngöôøi coøn nhôù nhung chi, Heát roài giaây phuùt phaân ly

Slide 5: 

Tranh h?a si Ph?m Lu?n Haø noäi ôi, daùng huyeàn tha thöôùt ñeâ meâ, Toùc theà thaû gioù leâ theâ, bieát ñaâu ngaøy aáy anh veà

Slide 6: 

Tranh : H?a si Bùi Xuân Phái Moät ngaøy muøa chinh chieán aáy. Chim ñaõ xa baày, mòt môø beân trôøi bay

Slide 7: 

Tranh h?a si Ph?m Lu?n Moät ngaøy taû tôi hoa laù, Ngoùng troâng veà xa … luyeán thöông hình boùng qua

Slide 8: 

Haø noäi ôi, nöôùc hoà laø aùnh göông soi, Naéng veà toâ thaém leân moâi, thanh bình tieáng guoác reo vui

Slide 9: 

Tranh c?a NSND Trà Giang Haø noäi ôi, kieáp ñôøi muoân höôùng maây troâi, Nhôù veà ngöôøi nhöõng ñeâm rôi, nhaén theo ngaøn caùnh chim trôøi

Slide 10: 

Nhôù veà Haø Noäi Nhaïc só Hoaøng Döông Ca só Hoàng Nhung PPS vang.nguyentai@gmail,com

Slide 11: 

Haø noäi ôi, höôùng veà thaønh phoá xa xöa, Maét buoàn loàng nhöõng ñeâm möa, Naõo nuøng maây gioù ñong ñöa

Slide 12: 

Haø noäi ôi, noãi loøng gôûi gaám cho nhau, nhôù hoaøi chæ bieát thöông ñau, ñaém say chôø nhöõng kieáp sau

Slide 13: 

Haø noäi ôi, nhöõng ngaøy thô aáu troâi qua Maùi tröôøng phöôïng vó daâng hoa Daùng chieàu uû boùng tieân nga.

Slide 14: 

Haø noäi ôi, maét huyeàn ngaây ngaát ñeâ meâ, Toùc theà thaû gioù leâ theâ, cöù tin ngaøy aáy anh veà.

Slide 15: 

Moät ngaøy taøn côn chinh chieán, löûa khoùi laên chìm, tìm veà bôø beán. Moät ngaøy hoàng töôi hoa laù haùt caâu tình ca noùi leân lôøi thieát tha

Slide 16: 

Haø noäi ôi, bieát ngöôøi coøn coù troâng mong. Höôùng veà ai nöõa hay khoâng, nhöõng ngaøy xa vaéng beân soâng

Slide 17: 

Haø noäi ôi,nhöõng chieàu söông gioù daâng khôi, Coù ngöôøi laëng ngaém maây troâi, Bieát bao laø nhôù tôi bôøi

authorStream Live Help