Men Skincare Treatment

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

จริง ๆ แล้วรอยสิวเป็นเพียงปลายเหตุที่ทุกคนสามารถดูแลตนเองได้ด้วยการใช้ “ครีมลดรอยสิว” แต่การทำความเข้าใจพร้อมรู้วิธีปฏิบัติอย่างถูกต้องตั้งแต่ต้นเหตุจะช่วยให้ปัญหารอยสิวต่าง ๆ เกิดขึ้นได้น้อยลง ส่งผลให้ใบหน้าดูเนียนใส ไม่ต้องกังวลใจเรื่องของสิวในทุกสถานการณ์

Comments

Presentation Transcript

slide 1:

แม ้ ใช ้ คร ี มลดรอยสิว ต ้ อ ง ร ู ้ จ ั ก ต ้ น เ ห ต ุ ร อ ยส ิว ใ ห ้ เ้ ้ ใใจ

slide 2:

 แ ม ้ ป ั ญ ห า ส ิ ว เ ป ็ น ส ิ่ ง ท ี่ เ ก ิ ด ข ึ ้ น ไ ด ้ ก ั บ ท ุ ก ค น แ ต ่ ส ิ่ ง ท ี่ น่ า ก ว น ใ จ ส ุ ด ๆ ค ื อ เ ม ื่ อ สิ ว ห า ย ด ี แ ล ้ ว แ ต ่ ย ั ง ค ง ทิ ้ ง ร ่ อ ง ร อ ย เ อ า ไ ว ้ ใ ห ้ ด ู ต ่า ง ห น ้ า อ ย ู ่เ ส ม อ ล า พ ั ง ใ ช ้ เ พี ย ง แ ค ่ ค ร ี ม ล ด ร อ ย สิ ว ก็ อ า จ ช่ ว ย ไ ด ้ ใ น ร ะ ด ั บ ห น ึ่ ง แ ต ่ป ร ะ เ ด ็น ส า ค ั ญ ม ั น อ ย ู ่ต ร ง ท ี่ ร อ ย ส ิว เ ห ล ่า น ี ้ เ ก ิ ด ข ึ ้ น ไ ด ้ อ ย ่า ง ไ ร น ั่ น ต ่ า ง ห า ก ค ื อ วิ ธ ี ส า ค ั ญ ท ี่ จ ะ ท า ใ ห ้ ท ุ ก ๆ ค น ร ู ้ แ น ว ท า ง ก า ร ป ้ อ ง ก ั น อ ย ่ า ง ถ ู ก ต ้ อ ง แ ล ะ พ ย า ย า ม ไ ม ่ใ ห ้ ร อ ย ส ิว ด ั ง ก ล ่า ว เ ก ิ ด ข ึ ้ น ก ั บ ใ บ ห น ้ า ข อ ง ต น เ อ ง เ พ ร า ะ ต ่ อ ใ ห ้ ใ ช ้ ค ร ี ม ลด ร อ ย สิ ว ค ุ ณ ภ า พ ด ี แ ต ่ สิ่ ง ท ี่ ต ้ อ ง ย อ ม ร ั บ ค ื อ บ ่ อ ย ค ร ั ้ ง ย ั ง ค ง ห ล ง เ ห ลื อ ร ่ อ ง ร อ ย ต ่ า ง ๆ เ อ า ไ ว ้ อ ย ู ่ เ ส ม อ แ ล ะ ใ ช ้ เ ว ล า น า น มากกว ่ าจะ ร ั กษา ให ้ หายไ ด ้ จนใ บหน ้ ากล ั บมา สว ยงามอี กคร ั ้ ง

slide 3:

เก ิ ด้ ึ ้ นต ใมธรรม ชใต ิ เสม ื อ น ก ั บผิวก ใล ั งเ ป ็ นแผล ป ั จ จ ั ย แ ร ก ต ้ อ ง ย อ ม ร ั บ ว่ า ห ล า ย ๆ ค น ท ี่ ม ี สิ ว ก ็ ต ้ อ ง พ ล อ ย ไ ด ้ ร ั บ ผ ล ก ร ะ ท บ จ า ก ร อ ย สิ ว ต า ม ไ ป ด ้ ว ย เ ช่ น ก ั น เ พ ร า ะ น ี่ ค ื อ เ ร ื่ อ ง ธ ร ร ม ช า ติ ท ี่ เ ก ิ ด ข ึ ้ น ก ับ ผิ ว ห น ั ง ข อ ง ค น คล ้ ายก ั บว่ า เ ม ื่ อ ผิ ว ข อ ง ค ุ ณ เ ป ็ น แ ผ ล อ ะ ไ ร ส ั ก อ ย่ า ง พ อ แ ผ ล ห า ย ด ี แ ล ้ ว ย่ อ ม ทิ ้ ง ร ่ อ ง ร อ ย เ อ า ไ ว ้ เ ส ม อ วิ ธ ี แ ก ้ ก ็ ค ง ต ้ อ ง ใ ช ้ ค ร ี ม ล ด ร อ ย สิ ว ช่ ว ย ใ ห ้ ร อ ย ด ัง ก ล่ า ว ห ายไป ห ร ื อ จ า ง ล ง แ ต่ ส่ ว น ใ ห ญ ่ ห า ก ไ ม่ ไ ด ้ ม ี ก า ร ไ ป กระทบกระท ั่ งอะไรจน ท าให ้ สิวล าม ไ ป ท ั่ ว ห น ้ า ร อ ย สิ ว ประเภท น ี ้ จะสามารถ ห า ย ไ ด ้ ร ว ด เ ร ็ ว ก ว่ า เ พ ี ย ง แ ค่ ต ้ อ ง ใ ช ้ ก า ร ด ู แ ล อ ย่ า ง ใ ส่ ใ จ ม า ก ๆ ถ ื อ ว่ า เ ป ็ น เ ร ื่ อ ง ป ก ติ ท ี่ ต ้ องเก ิ ดข ึ ้ น

slide 4:

บ ีบ ก ด ส ิ ว แ ล ้ ว ไ ม ่ ม ี ก ใ ร ด ู แล ร ั กษใให ้ ดี วิธ ี ร ั กษาสิวท ี่ คนส่วนใหญ ่ รวมถึงแ พ ทย ์ ผิ ว ห น ั ง ใ ช ้ ก ั น ก ็ ค ื อ ก า ร ก ด สิ ว ซ ึ่ง จ ร ิ ง ๆ แ ล ้ ว ก า ร ก ด สิ ว ก ็ เ พ ื่ อ ต ้ อ ง ก า ร ใ ห ้ ห ั ว สิ ว ห ล ุ ด อ อ ก ไ ป จ น ถึ ง ร า ก ซ ึ่ ง ก า ร ก ด สิ ว แ บ บ น ี ้ ย ัง ไ ง ก ็ ต ้ อ ง เ ก ิ ด ร ่ อ ง ร อ ย ข อ ง สิ ว อ ย่ า ง ห ล ี ก เ ล ี่ ย ง ไ ม่ ไ ด ้ แ ต่ ป ั ญ ห า ม ั น อ ย ู ่ ต ร ง ท ี่ ค น เ ป ็ น สิ ว เ ม ื่ อ ไ ป ก ด ม า แ ล ้ ว แ ท น ท ี่ จ ะ ด ู แ ล ใ บ ห น ้ า ต น เ อ ง ด ้ ว ย ก า ร ท า น ย า ท า ย า ตามท ี่ แพ ทย ์ ให ้ เอาไ ว ้ กล ั บไม่สนใ จ ล ะ เ ล ย ก า ร ท า ต ร ง น ี ้ เ ป ็ น ป ร ะ จ า จ า ก แ ผ ล ก ด สิ ว ท ั่ ว ๆ ไ ป จ ึ ง ก ล า ย เ ป ็ น ร ่ องรอยข องสิวท ี่ อย ู ่บนใบหน ้ า ข อ ง ค ุ ณ ไ ป อ ี ก น า น แ ส น นา น ค ราวน ี ้ จะแ ก ้ ก ็ หา ยยากกว ่าเ ดิม

slide 5:

สิว เกิดกใรต ิ ดเช ื ้ อ เพรใะส ั มผ ั สกับสิ ่ งสกป รก อ ี ก ป ั ญ ห า ร อ ย สิ ว ท ี่ เ ก ิ ด ข ึ ้ น ไ ด ้ เ ส ม อ น ั่ น คื อ สิ ว ม ี ก า ร ติ ด เ ช ื ้ อ จ น ท า ใ ห ้ ล ุ ก ล า ม ห ร ื อ อ ั กเส บมา กย ิ่ งข ึ ้ นกว่า เด ิม เ ม ื่ อสิวหา ยคร าว น ี ้ จึงกลา ยเป ็ น ร อ ย แ ผ ล ท ี่ ม อ ง เห ็ น ไ ด ้ อ ย่ า ง ช ั ด เ จ น ซ ึ่ ง สิ่ ง ส ก ป ร ก ส ่ ว น ใ ห ญ ่ ท ี่ ไ ป ส ั ม ผ ั ส ก ับ สิ ว ก ็ ไ ม่ ใ ช่ อ ะ ไ ร อ ื่ น น อ ก จ า ก ม ื อ ข อ ง เ ร า น ั่ น เ อ ง บ า ง ค น เ ว ล า ม ี สิ ว ข ึ ้ น แ ล ้ ว ช อ บ บี บ สิ ว ด ้ ว ย ต น เ อ ง ท ั น ท ี ท ั ้ ง ๆ ท ี่ ย ั ง ไ ม่ ไ ด ้ ล ้ า ง ม ื อ ท า ค ว า ม ส ะ อ า ด ห ร ื อ บี บ อ ย่ า ง ไ ม่ ถ ู ก ต ้ อ ง พ อ สิ วเ ก ิ ด ก า ร ติ ด เ ช ื ้ อ จึง ท า ใ ห ้ เป ็ น ร อ ย ด า ร อ ย แ ด ง ซ ึ่ง น ั่ น คื อ แ ผ ล เ ป ็ น ท ี่ ร ั ก ษ า ห า ย ย าก ม าก ๆ ท าง ท ี่ ดี คว รร ั กษาต ามกระบว นก าร ท ี่ ถ ู กต ้ อง เท่าน ั ้ น

slide 6:

ไม ่ ท ใควใมสะอใดใบหน ้ ใและ ด ู แ ล อ ย ่ ใ ง ท ี ่ ค ว ร เ ป ็ น แ ม ้ สิ ว จ ะ เ ป ็ น สิ่ ง ท ี่ เ ก ิ ด ข ึ ้ น ไ ด ้ ต า ม ธ ร ร ม ช า ติ แ ต่ ถ ้ า ห า ก ม ี การด ู แลท าความส ะอาด ใบหน ้ า พ ร ้ อมท ั ้ ง ด ู แ ล อ ย่ า ง เ ห ม า ะ ส ม ก ็ จ ะ ช่ ว ย ใ ห ้ ร อ ย สิ ว ต่ า ง ๆ จ า ง ล ง อ ย่ า ง เ ห็ น ไ ด ้ ช ั ด เ ช่ น ก า ร ใ ช ้ ค ร ี ม ล ด ร อ ย สิ ว เ ป ็ น ป ร ะ จ า แ ต่ เ ม ื่ อ ไ ห ร ่ ก ็ ต า ม ท ี่ ไ ม่ ไ ด ้ ใ ส่ ใ จ ก ับ เ ร ื่ อ ง น ี ้ บ า ง ค น ช อ บ อ ้ า ง ไม่ม ี เวลาจ ึ งท าให ้ ใบห น ้ า ด ู ห ม อ ง ค ล ้ า ม ี ร ิ ้ ว ร อ ย จ า ก สิ ว เ ก ิ ด ข ึ ้ น แ ล ้ ว ไ ม่ ย อ ม ห า ย ข า ด ส่ ง ผ ล ใ ห ้ ส ู ญ เ ส ี ย ค ว า ม ม ั่น ใ จ เ ม ื่ อ คิ ด ไ ด ้ จ ะ ม า เ ร ิ่ ม ต ้ น ร ั ก ษ า ใ ห ม่ ก ็ เ ห ม ื อ น จ ะ สายเก ิ นไป เพ ราะร อ ย สิ ว ท ี่ ฝ ั ง ล ึก ม ั น ย า ก ก ั บ ก า ร ท า ใ ห ้ หา ยข าดได ้ จร ิ ง ๆ

authorStream Live Help