Chuong 1- SV (2010)

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

An Tæng quan vÒ tµi chÝnh doanh nghiÖp Ch­¬ng 1 Häc viÖn tµi chÝnh bé m«n TCDN

Slide 2: 

2

C©u hái th¶o luËn : 

3 C©u hái th¶o luËn 1. ThÕ nµo lµ tµi chÝnh doanh nghiÖp? 2. Cã nh÷ng mèi quan hÖ nµo hîp thµnh quan hÖ tµi chÝnh doanh nghiÖp? 3. M« t¶ bøc tranh toµn c¶nh vÒ tµi chÝnh doanh nghiÖp? 4. §èi víi c«ng ty cæ phÇn t¹i sao môc tiªu cuèi cïng lµ tèi ®a ho¸ gi¸ trÞ thÞ tr­êng? 5. Tµi chÝnh cã vai trß quan träng nh­ thÕ nµo trong doanh nghiÖp? 6. T¹i sao h×nh thøc ph¸p lý doanh nghiÖp l¹i cã ¶nh h­ëng ®Õn ho¹t ®éng TCDN?

Chương I: Tổng quan về Tài chính doanh nghiệp : 

4 Chương I: Tổng quan về Tài chính doanh nghiệp I. Vai trò của Tài chính doanh nghiệp 1. Tài chính doanh nghiệp - Doanh nghiệp là một tổ chức kinh tế thực hiện các hoạt động sản xuất, cung ứng hàng hóa cho người tiêu dùng qua thị trường nhằm mục đích sinh lời. - Xét về mặt kinh tế: Hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp là quá trình kết hợp các yếu tố đầu vào tạo thành yếu tố đầu ra là hàng hóa và thông qua thị trường bán các hàng hóa đó để thu lợi nhuận.

1. Tài chính doanh nghiệp : 

5 1. Tài chính doanh nghiệp - Trong kinh tế thị trường: +Tiền đề cho các hoạt động của doanh nghiệp  một lượng vốn tiền tệ nhất định. + Bằng cách thức nhất định, doanh nghiệp tạo lập được số vốn hay quỹ tiền tệ ban đầu. - Quá trình hoạt động của doanh nghiệp cũng là quá trình: Tạo lập, phân phối, sử dụng quỹ tiền tệ hoạt động tài chính doanh nghiệp. Hợp thành Quá trình tạo lập, phân phối, sử dụng quỹ tiền tệ cũng là quá trình phát sinh các dòng tiền: + Dòng tiền vào Sự vận động của vốn + Dòng tiền ra hay quỹ tiền tệ * Đối với doanh nghiệp sản xuất: T - H ... SX...H'...T' * Đối với doanh nghiệp thương mại: T - H - T =>

1. Tài chính doanh nghiệp : 

6 1. Tài chính doanh nghiệp Quá trình tạo lập, phân phối và sử dụng quỹ tiền tệ cũng là quá trình phát sinh các quan hệ kinh tế dưới hình thức giá trị => Các quan hệ tài chính, bao hàm: a. Quan hệ tài chính giữa doanh nghiệp với Nhà nước. Doanh nghiệp Nộp thuế và các nghĩa vụ tài chính khác Nhà nước B.Đ.H

1. Tài chính doanh nghiệp : 

7 1. Tài chính doanh nghiệp b. Quan hệ tài chính giữa doanh nghiệp với các chñ thể kinh tế khác và các tổ chức xã hội. - Quan hệ thanh toán và thưởng phạt vật chất trong việc thực hiện cung cấp hành hóa, dịch vụ. B,Đ.H

1. Tài chính doanh nghiệp : 

8 1. Tài chính doanh nghiệp - Quan hệ thanh toán, thưởng phạt vật chất trong việc vay và cho vay. Cho vay vốn B.Đ.H

1. Tài chính doanh nghiệp : 

9 1. Tài chính doanh nghiệp - Quan hệ tài chính của doanh nghiệp với các tổ chức xã hội. - Quan hệ thanh toán, trong việc doanh nghiệp đầu tư vốn vào doanh nghiệp hoặc tổ chức kinh tế khác. Doanh nghiệp Góp hay đầu tư vốn Nhận phần lãi được chia Thanh toán khi rút vốn trực tiếp Các doanh nghiệp và tổ chức kinh tế khác B.Đ.H

1. Tài chính doanh nghiệp : 

10 1. Tài chính doanh nghiệp C. Quan hệ tài chính giữa DN và người lao động trong doanh nghiệp. B.Đ.H

1. Tài chính doanh nghiệp : 

11 1. Tài chính doanh nghiệp d. Quan hệ tài chính giữa doanh nghiệp và chủ sở hữu doanh nghiệp. B.Đ.H

1.Tài chính doanh nghiệp : 

12 1.Tài chính doanh nghiệp - Rút ra: - Về hình thức: Tài chính doanh nghiệp là quỹ tiền tệ trong quá trình vận động: Tạo lập, phân phối, chuyển hóa hình thái và sử dụng quỹ tiền tệ phát sinh trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp. - Về nội dung: Tài chính doanh nghiệp là các quan hệ kinh tế dưới hình thức giá trị gắn liền với việc tạo lập, phân phối, chuyển hóa hình thái và sử dụng quỹ tiền tệ phát sinh trong các hoạt động của doanh nghiệp.

2. C¸c quyÕt ®Þnh tµi chÝnh trong doanh nghiÖp : 

13 2. C¸c quyÕt ®Þnh tµi chÝnh trong doanh nghiÖp Các quyết định tài chính có tính chất chiến lược Quyết định phân phối LN (Chính sách cổ tức đối với công ty cổ phần) Quyết định Tài trợ hay Huy động vốn Quyết định Đầu tư

3. Vai trß cña tµi chÝnh doanh nghiÖp : 

14 3. Vai trß cña tµi chÝnh doanh nghiÖp Giám đốc Tài chính Hoạt động của công ty Thị trường tài chính

3. Vai trò của Tµi chÝnh doanh nghiÖp : 

15 3. Vai trò của Tµi chÝnh doanh nghiÖp a. Huy động và đảm bảo đầy đủ, kịp thời vốn cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. b. Tổ chức sử dụng vốn kinh doanh tiết kiệm và hiệu quả c. Giám sát, kiểm soát thường xuyên, chặt chẽ các mặt hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Cã thÓ tãm l¹i vai trß cña tµi chÝnh nh­ sau: : 

16 Cã thÓ tãm l¹i vai trß cña tµi chÝnh nh­ sau:

II. Nội dung và các nhân tố ảnh hưởng tới TCDN : 

17 II. Nội dung và các nhân tố ảnh hưởng tới TCDN

S¬ ®å néi dung TCDN : 

18 S¬ ®å néi dung TCDN

Slide 19: 

19 1. Nội dung tài chính doanh nghiệp. a. Tham gia đánh giá, lựa chọn dự án đầu tư.

1. Nội dung tài chính doanh nghiệp : 

20 1. Nội dung tài chính doanh nghiệp b. Xác định nhu cầu vốn, tổ chức huy động các nguồn vốn để đáp ứng cho các hoạt động của doanh nghiệp. Hoạt động của doanh nghiệp. Đầu tư -Sản xuât kinh doanh - Nhu cầu vốn Cần bao nhiêu vốn? Nguồn vốn huy động Lấy vốn từ đâu? Nguồn vốn bên trong Nguồn vốn bên ngòai Vấn đề cần xem xét - Cơ cấu nguồn vốn - Chi phí SD vốn - Điểm lợi và bất lợi - v.v.v Hình thức và phương pháp huy động vốn B,Đ.H

1. Nội dung tài chính doanh nghiệp : 

21 1. Nội dung tài chính doanh nghiệp c. Tổ chức sử dụng có hiệu quả số vốn hiện có; quản lý chặt chẽ thu, chi vốn bằng tiền, thường xuyên đảm bảo khả năng thanh toán của doanh nghiệp.

1. Nội dung tài chính doanh nghiệp : 

22 1. Nội dung tài chính doanh nghiệp d. Thực hiện tốt việc phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ của DN Phân phối lợi nhuận sau thuế Tối đa hoá giá trị của doanh nghiệp B,Đ,H

1. Nội dung tài chính doanh nghiệp : 

23 1. Nội dung tài chính doanh nghiệp e. Đảm bảo kiểm soát thường xuyên tình hình hoạt động của DN, định kỳ phân tích tài chính doanh nghiệp. Thu, chi tiền tiền tệ hàng ngày Tình hình thực hiện các chỉ tiêu TC Phân tích tài chính Kiểm soát hoạt động của DN - Tổng quát, toàn diện - Thường xuyên Đề ra biện pháp - Kịp thời - Thích ứng B,Đ.H

1. Nội dung tài chính doanh nghiệp : 

24 1. Nội dung tài chính doanh nghiệp g. Thực hiện dự báo và kế hoạch hoá tài chính Hoạt động tài chính Dự báo Điều chỉnh Lập kế hoạch Giải pháp chủ động Sự biến động của thị trường và các biến động khác B.Đ.H Tãm l¹i:

Slide 25: 

25

Slide 26: 

26

2. VÞ trÝ cña Tµi chÝnh doanh nghiÖp : 

27 2. VÞ trÝ cña Tµi chÝnh doanh nghiÖp Tæng gi¸m ®èc

3. Những nhân tố chủ yếu ảnh hưởng tới Tài chính DN : 

28 3. Những nhân tố chủ yếu ảnh hưởng tới Tài chính DN a. Những ảnh hưởng chủ yếu của hình thức pháp lý tổ chức DN Cách thức tạo lập và huy động vốn Quyền chuyển nhượng hay rút vốn khỏi doanh nghiệp Trách nhiệm của chủ sở hữu đối với các khoản nợ và nghĩa vụ tài chính khác của DN Phân chia lợi nhuận sau thuế B.Đ.H

3. Những nhân tố chủ yếu ảnh hưởng tới tài chính doanh nghiệp : 

29 3. Những nhân tố chủ yếu ảnh hưởng tới tài chính doanh nghiệp b. Đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của ngành kinh doanh. - Mỗi ngành kinh doanh có đặc điểm riêng về mặt kinh tế và kỹ thuật. - Đặc điểm kinh tế - kỹ thuật ảnh hưởng rất lớn đến tài chính và quản trị tài chính của doanh nghiệp.

c. Đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của ngành kinh doanh : 

30 c. Đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của ngành kinh doanh *. Ảnh hưởng của tính chất ngành kinh doanh B.Đ.H

Slide 31: 

31 *. Ảnh hưởng của tính chất thời vụ và chu kỳ sản xuất kinh doanh Tính chất thời vụ và chu kỳ SXKD Nhu cầu vốn lưu động giữa các thời kỳ trong năm Sự cân đối thu và chi tiền tệ giữa các thời kỳ trong năm B.Đ.H

Slide 32: 

32 c. Môi trường kinh doanh - Doanh nghiệp tồn tại trong một môi trường kinh doanh nhất định. - Môi trường kinh doanh đưa lại cho doanh nghiệp: Những tác động tích cực hay tác động tiêu cực. B.Đ.H

Slide 33: 

33 Các môi trường chủ yếu hợp thành môi trường kinh doanh ảnh hưởng đến tài chính doanh nghiệp:

*. Môi trường kinh doanh- Ảnh hưởng của môi trường kinh tế - tài chính đến tài chính doanh nghiệp. : 

34 *. Môi trường kinh doanh- Ảnh hưởng của môi trường kinh tế - tài chính đến tài chính doanh nghiệp. - Cơ sở hạ tầng của nền kinh tế - Tình trạng của nền kinh tế - Lãi suất thị trường - Lạm phát - Chính sách kinh tế và tài chính của Nhà nước đối với doanh nghiệp. - Mức độ cạnh tranh - Thị trường tài chính và hệ thống các trung gian tài chính B.Đ.H

authorStream Live Help