Ayurveda

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Dr.M.Srinivas Naik Medical Officer Dr.N.R.S. Govt.Ayurvedic College Vijayawada msnaik108@gmail.com

ANUPANA : 

ANUPANA INTRODUCTION : Anupana is a very important factor which helps in absorption, assimilation as well as efficacy of the drug. This should be decided according to the constitution of the patient as well as condition of dosa. The word meaning anupana is that a drink with or after medicine intake and also it is considered as a fluid vehicle for medicine. Anupana is the liquid consumed immediately after melees or other solids foods, in the context of administration of medicinal recipes, it stands for the vehicles. Vehicle means a substance usually without therapeutic action, used as a medium to give bulk for the administration of medicines.

The historical evidence indicating the utility of Anupana: : 

The historical evidence indicating the utility of Anupana: uÉÉiÉÉÌmÉpÉïͤÉiÉÉå rÉålÉ AaÉxirÉålÉ Ì²eÉÉå¨ÉqÉ | AlÉÑmÉÉlÉÇ M×üiÉÇ rÉålÉ MüÉ MüjÉÉ xÉuÉïSåÌWûlÉÉqÉç || (uÉæ. mÉ. mÉëSÏmÉ 3/90) Dates back to the period of Agaste Rushi as explained in (vai. Pa. pradipa) where in the acharya tells a bhrahmina that a powerful sage like Agastya Maharshi who had the capacity to digest anything due to the ferocious nature or ugra swabhava, himself needed to take the anupana to digest the momosa of a rakshasa named Vatapi, whom the rushi had eaten . it such a person requires anupana to digest the food, then the common man definitely needs anupana to digest his food. The moral of the story is “ no food can be easily digested without being helped out by the anupana.

Definition : 

Definition AlÉÑmɶÉÉiÉ xÉWû uÉÉ mÉÏrÉiÉå CirÉlÉÑmÉÉlÉqÉç | AsmÉSÉåwÉqÉSÉåwÉÇ uÉÉAmrÉlÉÑmÉlÉålÉ eÉÏrÉïÌiÉ || (A.WØû.xÉÑ 8/50 WåûqÉÉÌSì) AÉåwÉkÉÉ…¡ûmÉårÉÌuÉzÉåwÉÈ | AÉåwÉkÉålÉ xÉWû iÉimÉecɲÉÌmÉrÉiÉå rÉiÉç || iɨÉSìÉåaÉblÉpÉæwÉerÉÇ pÉåwÉeÉxrÉÉlÉÑmÉÏrÉiÉå | rÉŠ xÉÉWûÉrrÉMüÉËU xrÉÉSlÉÑmÉÉlÉÇ iÉSÒcrÉiÉå || (U. iÉ 200)

Sahapana : 

Sahapana rÉkrÉÉåaÉålÉ UxÉÌSlÉÉÇ ÌuÉpÉ£üÉÈ | SìÓiÉqÉ…¡åûwÉÑ xÉmÉïÎliÉ xÉWûmÉÉlÉÇ iÉSÒcrÉiÉå || U. iÉ. 199 xÉWûmÉÉlÉÉlÉÑmÉÉlÉÉprÉÉÇ pÉåwÉeÉÇ mÉËUoÉ×ÇWûrÉåiÉç | rÉålÉ UÉåaÉWûUÉ zÉÌ£üpÉuÉåSè aÉÑhÉuÉÌiÉ xÉSÉ || AsÉÉpÉåxirÉjÉïqÉåuÉÉ§É xÉWûmÉÉlÉÉlÉÑmÉÉlÉrÉÉåÈ | qÉkÉÑlÉÉ uÉÉ eÉsÉålÉæuÉ pÉæwÉerÉÇ ÌuÉiÉUåSè ÍpÉwÉMçü || U. iÉ 201-02

Guna & Karma : 

Guna & Karma rÉÎi¢üÍcÉkÉÉåwÉkÉÇ uÉækrÉæSåïrÉÇ UÉåaÉlÉÑmÉÉlÉiÉÈ | iÉiÉSaÉÑhÉMüUÇ gÉårÉqÉlÉÑmÉÉlÉoÉsÉÉÌSWû || (rÉÉå. Uç) SÉåwÉuɪ uÉÉ pÉÔ£üqÉÌiÉqÉɧÉqÉrÉÉÌmÉ uÉÉ | rÉjÉÉå£åülÉÉlÉÑmÉÉlÉålÉ xÉÑZÉqɳÉÇ mÉëeÉÏrÉïÌiÉ || UÉåcÉlÉÇ oÉ×ÇWûhÉ uÉ×wrÉÇ SÉåwÉxÉÇbÉÉiÉpÉåSlÉqÉç | iÉmÉïhÉÇ qÉÉSïuÉMüUÇ ´ÉqÉYsÉqÉWûUÇ xÉÑZÉqÉç || SÏmÉlÉÇ SÉåwÉzÉqÉlÉÇ ÌmÉmÉÉxÉÉcNåûSlÉÇ mÉUqÉ | oÉsrÉÇ uÉhÉïMüUÇ xÉqrÉaÉlÉÑmÉÉlÉÇ xÉSÉåcrÉiÉå || (xÉÑ.xÉÑ.46/435-437)

KARMA : 

KARMA AlÉÑmÉÉlÉÇ ZÉsÉÑ iÉmÉïrÉÌiÉ mÉëÏhÉrÉirÉÑeÉïrÉiÉÏ oÉ×WûrÉÌiÉ SåWûxrÉ mÉrÉÉïÎmiÉqÉÍpÉÌlÉuÉïiÉïrÉiÉÏ pÉÔ£üqÉuÉxÉÉSrÉiuÉ A³ÉxÉÇ…¡ûÉiÉÇ ÍpÉlÉÌiÉ qÉÉSïuÉqÉÉmÉÉSrÉÌiÉ YsÉåSrÉÌiÉ xÉÑZÉ mÉËUhÉÉqÉÏiÉÉqÉÉzÉÑwrÉuÉÉÌrÉiÉÉÇ cÉÉWûÉUxrÉÉåmÉeÉ lÉrÉÌiÉ || (cÉ. xÉÑ. 27/327)

Mode of action : 

Mode of action rÉjÉÉ iÉæsÉÇ eÉsÉå ͤÉmiÉÇ ¤ÉhÉålÉæuÉ mÉëxÉmÉïÌiÉ | AlÉÑmÉÉlÉÇ oÉsÉÉS…¡ûaÉå iÉjÉÉ xÉmÉïÌiÉ pÉåwÉeÉqÉç || zÉÉ. qÉ. ZÉ 6/5 Just oil spreads quickly on water so also medicine spreads inside the body by the strength of the vehicle.

Without anupana affect the body : 

Without anupana affect the body When a person does not consume the after drinks, the ingested food stays for a long time in the stomach without getting moistened and gives rise to many diseases, hence after drinks should be consumed persons suffering from dysponea, cough, diseases of parts above the shoulders, tear in the chest excess of salivation and loss of vice should not consume after drinks, after consuming after drinks. The person should not indulge in long walk, speaking, study, singing or residing these vitiate the dosas residing in the stomach, throat and chest and give rise to nasal catarrh weakness of digestive power, vomiting and many other diseases. (Su.Su 46/439-442).

Anupana ayogya : 

Anupana ayogya mÉëÎYsɳÉSåWûqÉÉåWûÉͤÉaÉsÉUÉåaÉuÉëhÉÉiÉÑUÉÈ || mÉÉlÉÇ irÉeÉårÉÑ || (A. WØû. xÉÑ 8/53 ) Drinking liquids should be avoided by those who are overhydrated, who are suffering from polyuria, diseases of the eyes and throut and wounds. 1.Urdvajatrugat roga, 2. Hikka, Swasa-Kasa, 3. Urahakshata. (Cha.Su-27, Su.Su-46, A.S.Su-10, A.Hru.Su-8).

Mukya anupana : 

Mukya anupana Shita, Usna jala, Asava, Madya, Yusha, Amladhanya, Dugda, Mamsarasa, which ever of these that is comfortable to the person, should be given to him in appropriate quantity. (Su.Su-46/420) Hot / Warm water as after drink is ideal for oleation therapy, except in oils of Bhallataka & Tuvaraka, some others opine that yusha and amla kanjika are needed after drinking fats. ( Su.Su.46/423)

Sresta Anupana : 

Sresta Anupana AlÉÑmÉÉlÉå iÉÑ xÉÍsÉsÉqÉåuÉ ´Éå¸Ç xÉuÉïUxÉrÉÉåÌlÉiuÉÉixÉaÉïpÉÔiÉxÉÉ iqrÉiuÉÉ‹ÏuÉlÉÉÌSaÉÑhÉrÉÉåaÉÉcrÉ || (A.xÉ.xÉÑ.10/4) eÉsÉqÉÑwhÉÇ bÉ×iÉå mÉårÉÇ rÉÑwÉxiÉæsÉæAlÉÑ zÉxrÉiÉå | uÉxÉÉqÉeÄeÉÉåxiÉÑ qÉhQûÉ xrÉÉiÉç xÉuÉåïwÉÑwhÉqÉrÉÉqoÉÑ uÉÉ || (cÉç. xÉÑ. 13/22)

Benefits of anupana : 

Benefits of anupana AlÉÑmÉÉlÉÇ ÌWûiÉÇ rÉÑ£Çü iÉmÉïrÉlrÉÉzÉÑ qÉÉlÉuÉqÉç | xÉÑZÉÇ mÉcÉÌiÉ cÉÉWûÉUqÉÉrÉÑwÉå cÉ oÉsÉÉrÉ cÉ || (cÉ. xÉÑ. 27/326) ÌuÉmÉËUiÉÇ rÉS³ÉxrÉ aÉÑhÉæÈ xrÉÉSÌuÉUÉåÍkÉ cÉ | AlÉÑmÉÉlÉÇ xÉqÉxÉålÉ xÉuÉïSÉ iÉimÉëzÉxrÉiÉå || (A. WØû. xÉÑ 8/51) Generally after foods drinks should have the properties opposite to those of the food taken but at the same time such drinks should not be harmful to the tissue elements of the body.

Slide 14: 

Matranusar anupana in Yogas Churna, Vati, Gutika, Avaleha, Kalka, etc Vata Rogas - 3 Phala Pitta Rogas - 2 Phala Kapha Rogas - 1 Phala (Sa.Ma.Kha. 6/4)

Doshanusar anupana : 

Doshanusar anupana Vata dosha - Snigdha, Usna (Cha.Su) Lashuna, Amla (A.Sa.Su) Pitta - Madhura, Shita (Cha.su) Kapha - Ruksha, Ushna (Cha.Su) Sannipat - Madhu, Ardraka swarasa (Yo.Ra) Dhatugata - Mamsarasa (Cha)

Rogianusara anupana : 

Rogianusara anupana Krusha - Mamsarasa(Yo.Ra), Sura Stula - Madhudaka Tiksnagni purush - Dugda Ksina, Balaka, Vrudda, - Dugda Swstavekti - Bhojana madya snigdha usna madhuradi misrita jala (Su)

Yoganusar & Aaharanusara anupana : 

Yoganusar & Aaharanusara anupana Churna Kalpana – Madhu, Sita, Guda, Kshara, Lavana, Greeta, Taila (Sha.Ma.Kh. 1/6) Kalka - Madhu, Greeta, Taila, Sita, Guda, Swaras, Dugda, Jala (Sha.Ma.Kh-5/2) Kwata - Madhu, Jeeraka, Guggulu, Kshara, Lavana, Shilajatu, Hingu, Trikatu, Dugda, Guda, Greeta, Taila, Gomutra, Eranda tail (Sha.Ma.Kh. 2/6) Vati - Usnajala, Swarasa, Dugda Avaleha - Dugda, Eksurasa, Yusha, Panchamoola kwata, Vasa kwata. (Sha.Ma.Kh.8/4)

Slide 18: 

Sneha - Usna jala (Su) Madhu, Dhadhi, Madhya, Bhallataka, Tuvaraka – Shitala Jala (Su) Pistanna - Shitala Jala(Su), Usna Jala(Va) Mudga - Kanji, (Su) Mastu(Va) Masha - Kanji, Mastu (Su), Usnodaka(Va) Mamsa - Madya Shuka dhanya, Shamidhanya – Badaramla(Su) Vyagri,Chita Mamsa – Khrjurasava, Narikelasava(Su) Madhura phala - Trikatu churna Kusmanda - Daruharidra Manduka parni - Bruhatapanchamulasava (Su) Haritaki - Saindava, Sharkara, Shunti, Pippali, Madhu,Guda, (Bha.Pra.Ni) Rasona - Sharkara, Madhu, Greeta, Saindhava - Surasava.(Su)

Roganusara anupana : 

Roganusara anupana Jvara - Parpata, Musta, Swarasa Grahani - Takra Atisara - Kutajatwak Kwata Krumi - Vidanga churna Arsha - Bhallataka, Chitraka Pandu - Mandura Swasa - Bhargi, Shunti, Kantakari Prameha - Amalaki, Trushna - Shadangapaniya Shula - Hingu, Karnajabija majja Aamavata - Gomutra+Eranda tail Pliha - Pippali Visha - Shirisha twaka kwata Kasa - Kantakari Swaras Kwata Vataroga - Guggulu, Lashuna

Slide 20: 

Raktapitta - Vasa Swarasa Apasmara - Vacha, Brhami Garadosa - Swarna dosa Udararoga - Veerechan dravya Vatarakta - Guduchi Ardita - Masha Kwata Medhoroga - Madhu, Usnajala Pradar - Lodratwak Aruchi - Matulonga nimbuswarasa Vrvana - Guggulu Shoka - Madya Parswashula - Puskara mula Murcha - Shankapushpi, Vacha, Brhami Karsha - Mamsarasa Asmari - Pashanabedi, Kulatyakwata, Varunatwaka kwata Gulma - Shigru mula twak Hikka - Laksha rasa Swarabheda - Pushkaramula, Madhu, Lavana (Yogaratnaka )

Conclusion : 

Conclusion Persons who are habituated to foods of sour taste find comfort with the use of drinks of sweet taste similarly those habituated to foods of sweet taste become comfortable with the use of drinks of sour taste. Water of all the taste is found to be habituated to all living being even from their birth itself that is the principle in brief of using after drinks this will be elaborated.

Dr. M. Srinivas Naik : 

Dr. M. Srinivas Naik msnaik108@gmail.com

authorStream Live Help