INTRODUCIÓN XERAL Á LITERATURA GALEGA

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

LGL 1ºBacharelato

Comments

Presentation Transcript

BIBLIOGRAFÍA:

INTRODUCIÓN XERAL Á LITERATURA GALEGA Tema 0

BIBLIOGRAFÍA:

A Literatura Galega Do mesmo xeito que os poemas que Goethe es- cribiu en francés non pertencen á literatura ale- má , os Seis poemas galegos de Lorca forman parte da Literatura Galega, pero La colmena , de Cela , pertence á Literatura Española, aínda que o seu autor nacera en Padrón. Por moi galego que sexa o mundo recreado en Los pazos de Ulloa ou por moi galego que resulte o estilo valleinclanes-co , nin Valle nin Pardo Bazán pertencen á Litera-tura Galega. Entre o século XIX e o XX, os máis grandes autores/as galegos téñense expresado en castelán , mais esa parte da súa obra non for-ma parte da nosa literatura, só significa que a Li- teratura Castelá posúe obras de temática galega ou , por outra banda, que escritores/as nacidas en Galiza foron e son escritores/as casteláns . Cando nos atopamos ante escritores bilingües, como os tres grandes do Rexurdimento , á Historia da Lite- ratura Galega só lle compete a súa obra en gale-go ; porque, como aseguraba R. Carvalho Calero , seguindo o criterio filolóxico por consideralo o máis científico, só a literatura escrita en galego é Literatura Galega .

BIBLIOGRAFÍA:

Características propias Expresión da forma de ser, de pensar e de vivir dos galegos /as. Símbolo de identidade , desde o séc . XIX Figuras de relevancia universal: Rosalía, Castelao , Blanco-Amor, Cunqueiro … Non é un apéndice da literatura española: Lingua distinta Desenvolvemento histórico diferente 1. LITERATURA AUTÓNOMA

BIBLIOGRAFÍA:

Características propias 1. LITERATURA AUTÓNOMA 2. LITERATURA COMPROME-TIDA Literatura de resistencia, conformadora dunha conciencia galega libre de prexuízos e de falsificacións históricas. Vehículo de denuncias sobre a situación do país: marxinación , miseria, emigración, desprezo … Compromiso ideolóxico co uso dun idioma minusvalorado, desprezado , marxinado e perseguido.

BIBLIOGRAFÍA:

Características propias 1. LITERATURA AUTÓNOMA 2. LITERATURA COMPROME-TIDA 3. LITERATURA REALISTA E POÉTICA Estética predominante realista até os anos 80. Xénero maioritariamente poético, até os anos 80, pola falta de normalidade lingüística. A poesía está máis pegada aos sentimentos e menos condicionada comercialmente no mundo español das editoriais .

BIBLIOGRAFÍA:

Características propias 1. LITERATURA AUTÓNOMA 2. LITERATURA COMPROME-TIDA 3. LITERATURA REALISTA E POÉTICA 4. LITERATURA SILENCIADA Os Séculos Escuros , que para outras literaturas foran de “ ouro ” ( Renacemento e Barroco para as literaturas castelá e portuguesa), supuxeron o silencio da expresión literaria culta e escrita. De aí ven o empeño constante por resultar “actual”, por renovarse técnica e tematicamente e por asimilar as correntes máis relevantes da literatura universal (Grupo Nós , Manuel Antonio, Rafael Dieste …).

BIBLIOGRAFÍA:

Características propias 1. LITERATURA AUTÓNOMA 2. LITERATURA COMPROME-TIDA 3. LITERATURA REALISTA E POÉTICA 4. LITERATURA SILENCIADA 5. LITERATURA RECUPERADA Rexurdimento , despois de case catrocentos anos de silencio, grazas á tradición oral. Desde o século XIX vivimos nun permanente rexurdimento , nun proceso de lenta conquista de novos campos, prestixio e lectores. Recuperación da poesía a mediados do XIX Recuperación da prosa a finais do XIX Recuperación do teatro, do ensaio e da prosa científica no primeiro terzo do séc . XX.

BIBLIOGRAFÍA:

Características propias 1. LITERATURA AUTÓNOMA 2. LITERATURA COMPROME-TIDA 3. LITERATURA REALISTA E POÉTICA 4. LITERATURA SILENCIADA 5. LITERATURA RECUPERADA 6. LITERATURA NON NORMALIZADA Literatura non normalizada , porque o idioma no que se expresa non o é. Cando a normalización do idioma avanza, a literatura vive unha etapa de esplendor; cano o idioma é silenciado, reprimido ou perseguido, a literatura cala. Vehículo de consolidación da normativa. Instrumento valioso de normalización lingúística . Ferramenta básica para prestixiar a lingua .

BIBLIOGRAFÍA:

Escritor@s e Lector@s A figura do escritor monolingüe, na Literatura Contemporánea é recen-te ( Castelao , Manuel antonio …) O número de lectores galegos , aínda tendo aumentado considerablemente, é escaso. A marxinación do galego de ámbitos como a escola provocou que os galegos fosen analfabetos na súa propia lingua . A invisibilidade da nosa cultura nos grandes medios de comunicación social provocou que os galegos ignoren o que teñen de seu . Os escritores galegos non poden vivir do seu traballo . Os lectores acceden máis doadamente a calquera obra en castelán ( mesmo ás traducións da literatura universal). O conflito lingüístico provoca a falta de normalidade da nosa literatura e esta a existencia de escritores e lectores “militantes”. Maior número de escritoras Escaso número de asociacións que representen os seus intereses. Aumenta o número de lectores entre o profesorado, estudantado , funcionarios, as mulleres, nas profesións liberais , … Son persoas novas, cun alto nivel de estudos e do ámbito urbano. O libro en galego é moito máis que un ob-xecto es-tético ou de con-sumo cultural. É un ele- mento simbóli-co e identita -rio. Vehi-culiza a defensa e a reivin-dicación da lingua na que está escrito.

BIBLIOGRAFÍA:

Periodización LITERATURA GALEGA ETAPA MEDIEVAL ( fins s.XII – fins s.XV ) SÉCULOS ESCUROS ( séc . XVI-XVII) ILUSTRACIÓN ( séc . XVIII) REXURDIEMNTO ( séc . XIX) LITERATURA DO SÉC. XX-XXI Período de esplendor (1196-1350) Período de decadencia (1350-1500) Período precursor (1808-63) Rexurdimento pleno (1863-1888) Decadencia finisecular (1888-1917) Segundo Rexurdimento (1914-1939) Silencio interior e exilio (1939-1950) Nova e Lenta eclosión (1950-1980) Período actual (1980- ate hoxe )

BIBLIOGRAFÍA:

IMAXES IMAXES CON ENLACES COMPROBADOS O 26/07/2011

BIBLIOGRAFÍA:

BIBLIOGRAFÍA Literatura Galega Contemporánea (problemas de método e interpretación). Francisco Rodríguez. Ed. Do Cumio , 1990. Literatura Galega. Aportacións a una Historia crítica . Anxo Tarrío Varela. Ed. Xerais . Vigo, 1994. Lingua e Literatura 1 – Bacharelato , VVAA, Consorcio editorial Galego . Vigo, 2008 . FONTES Información xeral : GALIPEDIA Cronoloxía da Historia da Literatura Galega: EPA PONTEVEDRA Características da Literatura Galega: Literatura Galega e identidade nacional… Víctor Freixanes . A anormal normalidade da Literatura Galega . Fran Alonso . AELG Escritores e lectores: TERRA E TEMPO

authorStream Live Help