Aralin 1-Ang Konsepto ng Pag-aaral ng Ekonomiks

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Aralin 1 Konsepto at Pag-aaral ng Ekonomiks Inihanda ni : ARNEL O. RIVERA www.slideshare.net/sirarnelPHhistory

Kahulugan ng Ekonomiks:

Kahulugan ng Ekonomiks Ang ekonomiks ay isang pag-aaral na nakatuon sa pinakamahusay na paggamit ng pinagkukunang-yaman sa kabila ng walang katapusang kagustuhan at pangangailangan ng tao . Nakatuon ito sa mapanuring pag-iisip at pagtugon sa mga pangyayari o suliranin mula sa tinatawag na economist’s perspective . Sinisikap nitong mapalawak ang kakayahan ng tao sa pagbuo ng matalinong desisyon . Pangunahing layunin nito ang pagtugon sa suliranin ng kakapusan .

Kaisipan sa Pag-aaral ng Ekonomiks:

Kaisipan sa Pag-aaral ng Ekonomiks Ang kagustuhan at pangangailangan ng tao ay walang katapusan . Ang mga bagay na tumutugon sa kanyang kagustuhan at pangangailangan ay may hangganan . Kailangang gumawa ng matalinong pagpapasya upang matugunan ng tao ang kanyang pangangailangan at kagustuhan gamit ang kanyang limitadong pinagkukunang-yaman . Ang di- matalinong pagpapasya ng tao ay nagdudulot ng suliranin ng kakapusan .

Mga Mahalagang Konsepto ng Ekonomiks:

Mga Mahalagang Konsepto ng Ekonomiks Efficiency Masinop na pamamaraan ng paggamit sa limitadong pinagkukunang-yaman upang matugunan ang mga pangangailangan at kagustuhan ng tao . Pangunahing tuon ng pag-aaral ng ekonomiks ang paglago ng ekonomiya (economic growth) ng bawat bansa .

Mga Mahalagang Konsepto ng Ekonomiks:

Mga Mahalagang Konsepto ng Ekonomiks Equality Pantay-pantay ang mga karapatan ng tao at ang distribusyon ng pinagkukunang yaman . Ang yaman na mapapasakamay ng tao ay nakabatay sa hirap at haba ng kanyang pagpapagod sa pagkamit nito .

Mga Mahalagang Konsepto ng Ekonomiks:

Mga Mahalagang Konsepto ng Ekonomiks Sustainability Ang paggamit ng mga pinagkukunang-yaman para tugunan ang mga kasalukuyang pangangailangan at kagustuhan nang hindi nanganganip ang kakayahan ng susunod na henerasyon na tugunan ito .

Ekonomiks bilang Isang Agham Panlipunan:

Ekonomiks bilang Isang Agham Panlipunan Ang agham panlipunan ay isang sangay ng kaalaman kung saan pinag-aaralan ang mga pag-uugali ng tao habang siya ay nakikipag-ugnayan sa kanyang kapwa at kapaligiran . Isang displina ng agham panlipunan ang ekonomiks . Nakatuon ang ekonomiks sa pagsasagawa ng tao ng mga desisyon bilang pagtugon sa suliranin ng kakapusan .

Ang Pamamaraang Siyentipiko:

Ang Pamamaraang Siyentipiko

Dibisyon ng Ekonomiks:

Dibisyon ng Ekonomiks Ang ekonomiks ay nahahati sa dalawang dibisyon : maykroekonomiks at makroekonomiks .

Maykroekonomiks:

Maykroekonomiks Ang maykroekonomiks ay tungkol sa galaw at desisyon ng bawat bahay kalakal at sambahayan . Ito ay tumitingin sa bawat indibidwal na yunit – sambahayan , bahay-kalakal at industriya . Ang mga desisyon ng bawat indibidwal ay napakahalaga sa pag-unawa ng ekonomiya .

Makroekonomiks:

Makroekonomiks Ang makroekonomiks naman ay tumitingin sa kabuuang ekonomiya ng isang bansa . Sinusuri nito ang pambansang produksyon pati na ang pangkahalatang antas ng presyo at pambansang kita . Ito ay tumitingin sa kabuuan .

Paghahambing sa Dalawang Dibisyon ng Ekonomiks:

Paghahambing sa Dalawang Dibisyon ng Ekonomiks Dibisyon ng Ekonomiks Produksyon Presyo Kita Maykro-ekonimiks Produksyon ng bawat industriya Presyo ng bawat kalakal Distribusyon ng kita ng bawat tao Makro-ekonomiks Pambansang Produksyon Kabuuang lebel ng presyo Pambansang kita

Bilang Pagtatapos…..:

Bilang Pagtatapos ….. Ang pag-aaral ng ekonomiks ay nakatutulong upang magkaroon ng tamang pagpapasya at pagpili ang tao .

PowerPoint Presentation:

Mahalaga pa ba para sa mga kabataan ang pag-aaral ng ekonomiks ? Bakit ? PAGPAPAHALAGA

References::

References: Chua, Johannes L., Panahon , Kasaysayan at Lipunan ( Ekonomiks ) Ikalawang Edisyon , DIWA Publishing House De Leon, Zenaida M. et. al. (2004), Ekonomiks Pagsulong at Pag-unlad , VPHI Mateo, Grace Estela C. et. al., Ekonomiks Mga Konsepto at Aplikasyon (2012), VPHI Nolasco , Libertty I. et. Al. , Ekonomiks : Mga Konsepto , Applikasyon at Isyu , VPHI

authorStream Live Help