bahçeşehir arçelik klıma servısı 0212 524 0 524 bahçeşehir arçelik

Views:
 
     
 

Presentation Description

bahçeşehir arçelik klıma arıza bakım onaruım montaj servısı

Comments

Presentation Transcript

Slide 1:

Hasta Haklarının Hukuki Boyutu

Slide 2:

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ YASAL SORUMLULUKLARI

Slide 3:

Anayasamızın 17. maddesinde; Yaşama hakkı, Bedeni ve sağlık hakkı, temel hak olarak kabul edilmiş Ayrıca Tıbbi zorunluluklar ve kanunda yazılı haller dışında, Kişinin Rızası olmaksızın Vücut bütünlüğüne dokunulamayacağını Bilimsel ve tıbbi deneylere tabi tutulamayacağı belirtilmiştir.

Slide 4:

Kaç türlü sorumluluk vardır? 1) CEZAİ SORUMLULUK 2) TAZMİN SORUMLULUĞU 3) DİSİPLİN SORUMLULUĞU Bu üç sorumluluk türü ayrı ayrı uygulanabileceği gibi, her üçü birden de bir arada uygulanabilir.

Slide 5:

Sorumluluk Sağlık personelinin sağlık hizmeti sunumundan doğan sorumluluğunda temel olarak kusur sorumluluğu esas alınır. Sorumluluğun kurucu unsuru kusurlu hareket olduğundan sağlık hizmetleri sunumu neticesinde meydana gelen zarardan sağlık personeli ancak kusuru bulunduğu takdirde hukuken sorumlu olur kusuru bulunmazsa hukuken sorumlu tutulamaz. Kusur sorumluluğu esas olduğundan, tıbbi müdahaleyi veya tedaviyi gerçekleştiren sağlık personelinin kusurlu olup olmadığının tespiti gerekmektedir.

Slide 6:

Sorumluluk Sorumluluğu doğuran eylemler genellikle taksirli(Kusurlu) eylemlerdir. Taksirli eylemler personelin dikkatsiz, tedbirsiz, kısaca özensiz hareket etmesi sonucunda hastanın zarar gördüğü eylemlerdir.

Slide 7:

Sorumluluk Doğuran HATALAR Genellikle Sağlık hizmeti sunumu esnasında standart uygulamanın yapılmaması Tıbbi müdahale ve Tedavi sürecinde - Bilgi ve beceri eksikliği, - Dikkatsizlik ve tedbirsizlik, - Özensizlik, - İhmal sonucu hastaya verilen zararlardan meydana gelmektedir.

Slide 8:

Sorumluluk Sağlık hizmetinin Tıbbın gereklerine Mesleğin gerektirdiği dikkat ve özen yükümlülüğüne uygun olarak yapılmasına rağmen komplikasyon gelişmesi halinde kusurdan söz edilemez. Bu durumda komplikasyonlarda sağlık personelinin hukuki hiçbir sorumluluğu yoktur.

Slide 9:

CEZAİ SORUMLULUK

Slide 10:

CEZAİ SORUMLULUK Sağlık personelinin, yapma veya yapmama şeklindeki eylemi sonucunda hukuka aykırı fiil meydana geldiğinde cezai sorumluluğu ortaya çıkar. Örneğin personelin taksirli tıbbi müdahale dolayısıyla, yaralama veya öldürme suçundan dolayı hapis veya para cezasına çarptırılmasıdır. Hukuk sistemimizde genellikle sağlık personelinin hapis cezası ertelenmekte veya para cezasına çevrilmektedir.

Slide 11:

Cezai Sorumluluk Ceza kanunlarını bilmemek mazeret sayılmaz.(TCK 4 md) Sağlık personelinin yasaları bilmemeleri sorumluluktan kurtarmamaktadır. Sağlık personeli mesleki uygulamalar sırasındaki hatalarından dolayı yasalar karşısında sorumlu tutulmaktadır. Ceza sorumluluğu şahsidir. Kimse başkasının fiilinden dolayı sorumlu tutulamaz. (TCK 20 md)

Slide 12:

Sağlık personelinin yaptığı tıbbi müdahalenin hukuka uygun olması yani hukuksal sorumluluğa tabi tutulmaması için 1) Hastanın aydınlatılması , 2) Hastanın rızasının alınması, 3)Müdahalenin tıbbın gerektirdiği şekilde ve özenli bir biçimde uygulanması gerekmektedir.

Slide 13:

Aydınlatılmış Onam Hastaya yapılacak her işlem ve tedavi için ayrı onam alınmalıdır. Genel onam almak geçerli değildir. Onamda yer alan bilgiler ortalama bir insanın anlayabileceği düzeyde basit ve sade bir şekilde hazırlanmalıdır.

Slide 14:

Aydınlatılmış Onam Onam ilaç prospektüsü gibi sistematik hazırlanmalı ve ilaç prospektüsünden daha da sade ve mümkün olduğunca tıbbi terimler kullanılmadan hazırlanmalıdır. Her hastanın hastalığı veya mevcut sağlık durumu farklıdır. Bu nedenle spesifik onamlar hazırlanmalıdır. Örneğin Hipertansiyonu, şekeri, kalp yetmezliği veya kronik hastalığı olan hastalara yapılacak ameliyatlarda bu rahatsızlıklara uygun onamlar hazırlanmalıdır.

Slide 15:

Aydınlatılmış Onamı Niçin Almalıyız? 1) Temel olarak hastayı, hastalığı hakkında tam anlamıyla bilgilendirmek, 2) Hastanın uygulanması düşünülen tedavi yöntemi üzerinde serbestçe karar vermesini sağlamak, 3) Hukuki sorumluluğumuz olduğu için,

Slide 16:

Onam Neleri İçermelidir? 1) Hastanın o anki sağlık durumu ve konulan ön tanı/tanı, uygulanacak tedavi hakkında bilgi verilmelidir. 2) Tedavi yönteminin başarı şansı, süresi ve muhtemel riskleri hakkında bilgi verilmelidir. 3) Tedavi veya müdahalenin nerede, ne zaman ve kim tarafından yapılacağı açıklanmalıdır. 4) Tıbbi müdahale öncesinde, sırasında ve sonrasında hastadan beklentiler açıklanmalıdır. 5) Hastanın tıbbi müdahaleyi veya tedaviyi kabul etmemesi durumunda ortaya çıkabilecek sonuçlar açıklanmalıdır.

Slide 17:

Onamı Kim almalıdır? 1) Temel olarak her hastaya özel onam formu hazırlanmalıdır. 2) Aydınlatılmış onamın hazırlanmasındaki sorumluluk tedaviyi uygulayacak personele aittir. 3) Uygulanacak tedavi yöntemine göre onam formları hazırlanmalıdır.

Slide 18:

Ancak Hastadan onam alınması, tıbbi uygulama hatalarına karşı personeli sorumluluktan kurtarmaz. Tıbbi uygulama tıbbın gereklerine uygun şekilde gerçekleştirilmemişse veya ortaya çıkan komplikasyonlar için gerekli tedbirler alınmamışsa veya özen ve dikkat eksikliğinden kaynaklanan bir durum söz konusu ise hastadan Onam alınması, sorumluluğu ortadan kaldırmayacaktır

Slide 19:

Hastanın rızasının alınması Anayasanın 17. maddesi ile Medeni kanununun 24. maddesi Kişinin rızası alınmaksızın kişisel haklarının kapsamına giren, hayatına, sağlığına, vücut bütünlüğüne yapılacak her türlü girişimi hukuka aykırı kabul etmektedir

Slide 20:

Rızanın geçerlilik şartları Nelerdir? Hasta reşit ve mümeyyiz olmalıdır. Hastanın İradesinin sakatlanmaması gerekir. Rıza hukuka ve ahlaka uygun olmalıdır. Örn. Hukuken geçerli rıza bulunmadan organ ve doku alınması suçtur.(TCK 91 MD)

Slide 21:

Taksirle Öldürme (TCK 85 md) Taksirle yani kusurlu bir eylem suretiyle bir insanın ölümüne sebebiyet vermek suçtur ve cezası iki yıldan altı yıla kadar hapis cezasıdır.

Slide 22:

Taksirle Yaralama(TCK 89 md) Taksirle başkasının vücuduna acı vermek veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olmak suçtur ve cezası üç aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezasıdır Taksirle yaralama suçunun soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlıdır.

Slide 23:

Eziyet (TCK 96 md) Bir kimsenin eziyet çekmesine yol açacak davranışların gerçekleştirilmesi suçtur ve cezası iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasıdır

Slide 24:

Koruma ve Gözetim Yükümlülüğüne tabi Kimseyi TERK(TCK 97 md) Yaşı veya hastalığı dolayısıyla kendini idare edemeyecek durumda olan yani koruma ve gözetim gereken kişiyi kendi haline terk etmek suçtur ve cezası üç aydan iki yıla kadar hapis cezasıdır. Koruma ve gözetim gereken(çocuk, yoğun bakım hastaları ile yaşlı ve yürüyemeyen vb) hastaları kendi halinde bırakarak zarar görmelerini engellemek gerekmektedir.

Slide 25:

Ayrımcılık Yapma(TCK 122 md) Kişiler arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, özürlülük, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırımcılık yaparak bir kişinin hizmetten yararlanmasının engellenmesi suçtur ve cezası altı aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezasıdır Sağlık personelinin hizmet sunarken ayrımcılık yapmaması gerekmektedir.

Slide 26:

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal(TCK 134 md) Kişilerin özel hayatının gizliliğini ihlal edilmesi suçtur ve cezası altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezasıdır. Gizliliğin görüntü veya seslerin kayda alınması suretiyle ihlal edilmesi halinde, cezanın alt sınırı bir yıldan az olamaz. Soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlıdır.

Slide 27:

Kişisel Verilerin Kaydedilmesi (TCK 135) Hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydedilmesi suçtur ve cezası altı aydan üç yıla kadar hapis cezasıdır .

Slide 28:

Verileri Hukuka Aykırı olarak Vermek(TCK 136) Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak bir başkasına verilmesi, yayılması veya ele geçirilmesi suçtur ve cezası bir yıldan dört yıla kadar hapis cezasıdır. Bu suçun kamu görevlisi tarafından veya belli bir mesleğin sağladığı kolaylıktan yararlanmak sureti ile işlenmesi halinde verilecek ceza yarı oranında arttırılmaktadır. Bu sebeple sağlık personelinin hasta bilgilerini iyi korunması noktasında gereken tedbirleri almaları gerekmektedir.

Slide 29:

Sır Saklama Yükümlülüğü Sağlık personeli mesleği sebebi ile öğrendiği bilgileri hastanın yazılı izni olmadan açıklayamaz ve kullanamaz. Toplantı ve yayınlarda veya başka sebeplerle açıklayamaz. Hastanın kimlik bilgileri hiçbir surette anlaşılmayacak şekilde bilimsel amaçlı kullanılabilir. Adli vakalarda yetkililer bilgilendirilir, Bildirimi zorunlu hastalıklar gibi sebeplerde sadece yetkililere bilgi verilir.

Slide 30:

Akıl Hastası Üzerindeki Bakım ve Gözetim Yükümlülüğünün İhlali (TCK 175 md) Akıl hastası üzerindeki bakım ve gözetim yükümlülüğünün, başkalarının hayatı, sağlığı veya mal varlığı bakımından tehlikeli olabilecek şekilde ihmal edilmesi suçtur ve cezası altı aya kadar hapis veya adlî para cezasıdır

Slide 31:

Görevi İhmal (TCK 257 md) Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında, görevinin gereklerini yapmakta ihmal veya gecikme göstererek, kişilerin mağduriyetine neden olmak suçtur ve cezası bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıdır.

Slide 32:

Sağlık Mesleği Mensuplarının Suçu Bildirmemesi (TCK 280 md) Görevini yaptığı sırada bir suçun işlendiği yönünde bir belirti ile karşılaşmasına rağmen, durumu yetkili makamlara bildirmeyen veya bu hususta gecikme gösteren sağlık mesleği mensubu cezalandırılır. Cezası bir yıla kadar hapis cezasıdır.

Slide 33:

TCK Diğer Suçlar Kasten yaralama (TCK 86 md) İnsan üzerinde Deney (TCK 90 md) Çocuk düşürtme ((TCK 99 md) Kısırlaştırma (TCK 101 md) Resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek (TCK 205 md) Resmi belgede sahtecilik (TCK 204 md)

Slide 34:

Dava zamanaşımı Kamu davası; Beş yıldan fazla ve yirmi yıldan az hapis cezasını gerektiren suçlarda onbeş yıl, Beş yıldan fazla olmamak üzere hapis veya adlî para cezasını gerektiren suçlarda sekiz yıl, Geçmesiyle düşer. Soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı olan suç hakkında yetkili kimse altı ay içinde şikayette bulunmadığı takdirde soruşturma ve kovuşturma yapılamaz.

Slide 35:

Ceza Zamanaşımı Yirmi yıl ve daha fazla süreli hapis cezalarında yirmidört yıl, Beş yıldan fazla hapis cezalarında yirmi yıl, Beş yıla kadar hapis ve adlî para cezalarında on yıl, geçince ceza infaz edilmez.

Slide 36:

Ameliyatta Yanlış Kan Nakli Sonucu Ölümde Sorumluluklar Cezai yönden TCK 85 md uyarınca taksirle ölüme sebebiyet vermek(iki yıldan altı yıla kadar hapis) Tazmin Yönünden 91 milyar tazminata hükmedilmiş. Disiplin yönünden disiplin cezası verilebilir .

Slide 37:

YATAĞINI DEĞİŞTİREN HASTANIN YANLIŞ KAN NAKLİ SONUCU ÖLÜMDE SORUMLULUKLAR Cezai yönden TCK 85 md uyarınca taksirle ölüme sebebiyet vermek(iki yıldan altı yıla kadar hapis) Tazmin Yönünden yüklü miktarda tazminat ödenebilir. Disiplin yönünden disiplin cezası verilebilir.

Slide 38:

BÖBREK NAKLİNDE HEMŞİRE HATASI Neslihan KESKİN - SABAH 18.01.2009 Annesinden böbrek nakledilen Osman Tünel'in hayatı, hemşirenin unuttuğu ilaç yüzünden tehlikeye girdi. Tünel hastaneye dava açtı. İstanbul'daki bir okulda 10 yıldan beri müdür yardımcısı olarak görev yapan Osman Tünel'in (34) hayatı, böbrek yetmezliği sonucu karardı. 3 yıl diyaliz makinesine bağlı yaşayan genç öğretmene annesi Nutfiye Tünel dokuları uyan böbreğini verdi. Dr. İsmet Nane'nin yaptığı böbrek nakli başarıyla sonuçlandı. Tünel'e hastanenin hemşiresi Elif Gökçe tarafından hangi ilacı ne zaman ne miktarda kullanacağını gösteren bir "ilaç kullanma kartı" verildi. Ancak hemşire bir ilacı yazmayı unuttu. Tünel kontrole gittiğinde böbreğin iflas noktasına geldiğini gördü. Doktor Nane, Tünel'e bir ilacın verilmediğini anladı. Ameliyattan sonra günde 1 tane içilmesi gereken ilaç Tünel'e günde 3 adet verildi. Osman Tünel, hayatının tehlikeye girdiğini belirterek, hemşire Elif Gökçe ve Türk Böbrek Vakfı Özel Hizmet Hastanesi Ahmet Ermiş Diyaliz Merkezi İktisadi İşletmesi hakkında 302 bin TL maddi ve manevi tazminat davası açtı.

Slide 39:

Yine yanlış ameliyat skandalı: İsimler karışınca bakın hastanın başına neler geldi. Zaman 29 Ağustos 2008, Cuma İzmir'de yaşanan yanlış ameliyat skandalı tam 15 gün sonra bu kez Denizli'de yaşandı. Denizli Devlet Hastanesi kadın doğum servisinde yatan iki hasta karıştırıldı. Hasta, savcılığa suç duyurusunda bulunurken , hastane yönetimi, ameliyat ekibi ve 2 doktor hakkında soruşturma başlattı. Sağlık Bakanlığı da olayı araştırmak üzere hastaneye müfettiş gönderdi . 28 Temmuz'da Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde katarakt ameliyatı olmayı bekleyen Saadet Kılıç'ın (55) da yanlışlıkla rahmi alınmıştı. Başhekim, olayı şöyle anlattı: "İsimleri aynı, soyadları benzeyen ve birbirine yakın ameliyat edilmesi planlanan iki hastadan birisi, sadece ismiyle çağrılınca, 'o kişi benim' dediği için ameliyat salonuna götürülmüş. Yanlışlıkla diğer hastaya yapılması gereken ameliyat, bu kişiye başka doktorlar tarafından yapılmış." Savcılığın olaya el koyduğuna dikkat çeken Canural, "Dünyanın bütün medeni hastanelerinde uygulanması gereken ameliyat öncesi prosedür, idaremiz tarafından da konulmuştur. Bunlara uymadan ameliyatı başlatan ve sonlandıran ekip hakkında adlî ve idarî soruşturma başlatıldı." dedi. Denizli İl Sağlık Müdürü Dr. Erdoğan Taş ise Denizli Valisi Yavuz Erkmen'in olayın ayrıntılarının basına aktarılmaması ikazı üzerine sadece adli ve yargı soruşturmasının devam ettiğini ifade ederek, konuyla ilgili inceleme başlattıklarını açıkladı. Bu arada Sağlık Bakanlığı da olayla ilgili soruşturma başlattı.

Slide 40:

HIV'li kanda hemşire hatası (ANKA/AA) 4 Haziran 2008 1.5 yaşındaki bebeğe, HIV virüsü taşıyan kan verilmesiyle ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan ön raporda, hemşire kusurlu bulundu. "KAYITLARA YANLIŞLIKLA NEGATİF YAZILMIŞ" Sağlık Bakanlığı yetkilileri, başmüfettişin hazırladığı ön raporda, incelemeler doğrultusunda hatanın, HIV virüslü kanın kayıtlara, Kan Merkezinde görevli hemşire A.A.B, tarafından yanlışlıkla negatif yazılmasından kaynaklandığı belirtildi. Sistemi inceleyen bilirkişinin raporunun ardından soruşturma tamamlanacak. Hatalı görülen hemşireye ise, şu andaki mevzuata göre, en yüksek ceza olan maaştan kesme ve görev yerinin değiştirilmesi uygulanacağı öne sürülüyor. Sağlık Bakanlığı'nca kente gönderilen Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü teknik ekibinin de Şanlıurfa'ya gelerek, Devlet Hastanesi'nin Kan Merkezi'nde bulunan cihazları incelemeye başladığını aktaran yetkililer, ilk incelemede, bir hatadan dolayı kayıtlara yanlış işlendiği belirtilen kanın, analiz edildiği cihazların yanlış sonuç verip vermediğinin de teknik ekip tarafından yürütülecek çalışmada ortaya çıkarılacağını kaydettiler.

Slide 41:

Böbrek hastasında ilaç hatası Katarakt ameliyatı yerine rahim ameliyatı Yanlış hastanın ameliyat edilmesi Hastaya HIV’li kan verilmesi Cezai yönden hastanın ölümü halinde TCK 85 md uyarınca taksirle ölüme sebebiyet verme; yaralanması halinde TCK 89 md uyarınca taksirle yaralama suçu oluşur. Tazmin Yönünden yüklü miktarda tazminat ödenebilir. Disiplin yönünden disiplin cezası verilebilir.

Slide 42:

TAZMİN SORUMLULULUĞU

Slide 43:

TAZMİN SORUMLULUĞU Sağlık personelinin haksız fiilden kaynaklı olarak hastaya vermiş olduğu zarardan dolayı tazminat ödeme yükümlülüğüne tazmin sorumluluğu denir. Tazmin sorumluluğu, hastada meydana gelen zarar dolayısıyla hastaya veya yakınlarına ödenmesi gereken maddi yükümlülüğe ilişkin sorumluluktur.

Slide 44:

TAZMİN SORUMLULUĞU S ağlık çalışanlarının, görevleri sırasında kusurlu eylemleri sebebiyle hastalara verdikleri zarar larda , açılacak davalar idare aleyhine açılır. Mahkemece hükmedilen tazminat miktarı öncelikle idare tarafından ödenir. Ancak idarenin kusurlu personele rucü hakkı vardır. (A NAYASA 129/5 md , 657 sayılı Kanun 13 md ) .

Slide 45:

Hastanın Ölümü Halinde Tazminat (Borçlar Kanunu 45 md) Bir adam öldü ğ ü taktirde zarar ve ziyan, özellikle gömme giderlerini de kapsar. Ölüm derhal meydana gelmemi ş se, zarar ve ziyan tedavi giderlerini ve çal ış amamaktan do ğ an zarar ı kapsar. Ölüm neticesi olarak di ğ er kimseler ölenin yard ı m ı ndan yoksun kald ı klar ı taktirde, onlar ı n bu zarar ı n ı da tazmin etmek gerekir .

Slide 46:

Maddi Tazminat (Borçlar Kanunu 45md) MADDİ TAZMİNAT aşağıdaki hususları kapsar Defin masrafları Tedavi masrafları İş kaybı zararı Destekten yoksun kalma tazminatı

Slide 47:

Manevi Tazminat (Borçlar Kanunu 49md) Şahsiyet haklarına yöneltilen bir saldırı sonucunda çekilen acı, elem, üzüntü ve ruhi sarsıntıyı gidermek amacıyla hükmedilen parasal ödemedir.

Slide 48:

DİSİPLİN SORUMLULULUĞU

Slide 49:

DİSİPLİN SORUMLULU ĞU K amu hizmetinin yürütülmesi amacıyla, yasalarda düzenlenen görevleri gereği gibi yerine getirmeyen veya ihlal eden memurlar hakkında disiplin soruşturması yapılabilir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda ; (125 md) 1 ) U yarma Cezası , 2 ) K ınama Cezası , 3 ) A ylıktan K esme Cezası , 4 ) K ademe İ lerlemesinin D urdurulması Cezası 5 ) D evlet M emurluğundan Ç ıkarma Cezası Olmak üzere “5 çeşit disiplin cezası” öngörülmüştür.

Slide 50:

DİSİPLİN SORUMLULU ĞU Sadece kamu görevlilerine uygulanır. Kişiseldir. Memurların mali hak ve statülerine yönelik etkileri vardır. Takdiri cezalardır. Cezada takdir yetkisi hiyerarşik üst ve belli kurullara aittir. Uygulamada eşitlik ilkesi esas olup aynı eylemlerde bulunanlar aynı cezayı alırlar. Mesleki başarısı ve sicili iyi olanların lehine ceza uygulaması, bu ilkenin istisnasıdır. Yargı kararları aranmaz ve verildiği tarihten itibaren hüküm ifade ederler. Ertelenmeleri mümkün değildir.

Slide 51:

CEZAYA İTİRAZ Uyarma ve kınama cezasına karşı, varsa bir üst disiplin amirine, yoksa disiplin kuruluna, Uyarma ve kınama cezalarına itirazlar, kararın tebliğinden itibaren 7 gün içinde, Diğer disiplin cezalarına karşı, idari yargıya başvurulabilir. Diğer disiplin cezalarına karşı, kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde dava açılmalıdır. Disiplin Amiri ve Disiplin Kurulu, kendilerine yapılan itirazları 30 gün içinde sonuçlandırırlar.

Slide 52:

CEZANIN UYGULANMASI Disiplin cezaları tebliğ edildiği tarihten itibaren derhal uygulamaya konur. Disiplin cezalarına itiraz cezaların uygulanmasını durdurmaz.

Slide 53:

Disiplin soruşturması açılmadan, disiplin cezası verilemez. Savunma vermemek iddianın kabul edildiği anlamına gelmez. Disiplin suçu ile verilen disiplin cezası arasında bir denge bulunmalıdır. Memuriyet görevinden ayrılmış olsa dahi, memuriyet görevi sırasında işlenen suç için disiplin cezası uygulanır.

Slide 54:

Aynı fiilden dolayı birden fazla disiplin cezası verilemez. Verilen disiplin cezaları geri alınamaz. Disiplin cezasına konu eylemin vuku bulduğu tarihteki mevzuat uygulanır.

Slide 55:

HASTA HAKLARININ YÜKLEDİĞİ SORUMLULUKLAR

Slide 56:

HASTA HAKLARI UYGULAMASI İLKELERİ NELERDİR? Bedeni, ruhi ve sosyal yönden tam bir iyilik hali içinde yaşama hakkını gözetme , Herkesin yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkını haiz olduğu ve hastaya insanca muamele etme, Hastaların, ırk, dil, din ve mezhep, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç ve ekonomik ve sosyal durumları ile sair farklılıkları gözetmeme ,

Slide 57:

HASTA HAKLARI UYGULAMASI İLKELERİ NELERDİR? Tıbbi zorunluluklar ve kanunlarda yazılı haller dışında, rızası olmaksızın kişinin vücut bütünlüğüne ve diğer kişilik haklarına dokunmama, Kişinin rızası ve Bakanlığın izni olmaksızın tıbbi araştırmalara tabi tutmama, Kanun ile müsaade edilen haller ile tıbbi zorunluluklar dışında, hastanın özel hayatına ve aile hayatının gizliliğine dokunmama.

Slide 58:

HASTA HAKLARI Sağlık Hizmetlerinden Faydalanma Hakkı Adalet ve Hakkaniyete Uygun Olarak Faydalanma Hasta, sağlık hizmetlerinden nasıl faydalanabileceği konusunda bilgi isteme Sağlık Kuruluşunu Seçme ve Değiştirme Personeli Tanıma, Seçme ve Değiştirme Tıbbi Gereklere Uygun Teşhis, Tedavi ve Bakım Tıbbi Gereklilikler Dışında Müdahale Yasağı Tıbbi Özen Gösterilmesi Ötenazi Yasağı

Slide 59:

HASTA HAKLARI Sağlık Durumu İle İlgili Bilgi Alma Hakkı a) Genel Olarak Bilgi İsteme : Hasta; Sağlık durumu Kendisine uygulanacak tıbbi işlemler ile bunların faydaları ve muhtemel sakıncaları, Alternatif tıbbi müdahale usülleri, Tedaviyi kabul etmemesi halinde ortaya çıkabilecek muhtemel sonuçları ve hastalığın seyri ve neticeleri konusunda sözlü veya yazılı olarak bilgi istemek hakkına sahiptir.

Slide 60:

HASTA HAKLARI Sağlık Durumu İle İlgili Bilgi Alma Hakkı Kayıtları İnceleme Kayıtların Düzeltilmesini İsteme Bilgi verilmesini yasaklama:Hasta, sağlık durumu hakkında kendisine veya ailesine veya yakınlarına bilgi verilmemesini isteyebilir. Bilgi Vermenin Usulü: Hastanın anlayabileceği şekilde, Mümkün olduğunca tıbbi terimler kullanılmadan, hastanın ruhi durumuna uygun ve nazik bir ifade ile verilir.

Slide 61:

HASTA HAKLARI Hasta Haklarının Korunması Mahremiyete Saygı gösterilmesi : Her türlü tıbbi müdahale, hastanın mahremiyetine saygı gösterilmek suretiyle icra edilir. Rıza Olmaksızın Tıbbi Ameliyeye Tabi Tutulmama: Kanunda gösterilen istisnalar hariç olmak üzere, kimse, rızası olmaksızın ve verdiği rızaya uygun olmayan bir şekilde tıbbi ameliyeye tabi tutulamaz. c) Bilgilerin Gizli Tutulması : Sağlık hizmetinin verilmesi sebebiyle edinilen bilgiler, kanun ile müsaade edilen haller dışında, hiçbir şekilde açıklanamaz.

Slide 62:

HASTA HAKLARI İnsani Değerlere Saygı Gösterilmesi ve Ziyaret: Sağlık hizmetlerinde görev alan bütün personel; hastalara, yakınlarına ve ziyaretçilere güler yüzlü, nazik, şefkatli ve sağlık hizmetleri ile ilgili mevzuat ve bu Yönetmelik hükümlerine uygun şekilde davranmak zorundadır.

Slide 63:

HASTA HAKLARI İHLALİNDE HUKUKİ HAKLAR Hasta haklarının ihlali halinde, personeli istihdam eden kurum ve kuruluş aleyhine tazminat davası açılabilir.

Slide 64:

HASTA HAKLARI İHLALİNDE PERSONELİN SORUMLULUĞU Yönetmelikte gösterilmiş olan hasta haklarının fiilen kullanılmasına mani olan veya bu hakları başka şekilde ihlal eden personelin, cezai, mali ve disiplin sorumluluklarının tamamı veya bunlardan bir kısmı doğabilir.

Slide 65:

HASTALARIN HAK ARAMASI Teknolojik gelişmeler Medya ve basındaki tazminat haberleri Hasta hakları bilincinin gelişmesi Hak arama bilincinin gelişmesi Toplumsal yönlendirmeler sonucu hasta hakları ihlaline uğrayan veya tıbbi uygulama hatasına maruz kalan hastalar mutlaka dava açma yoluna gitmektedir.

Slide 66:

PEKİ NE YAPMALIYIZ? Bakanlık uygulamalarının ve güncel mevzuatın sürekli takibi ve uygulamalar konusunda personelin bilgilendirilmesi (eğitim, e-mail), Hasta ve bakıma ilişin görevlerimizi bilmek, Hasta haklarına riayet etmek, Hasta güvenliği uygulamalarını titizlikle uygulamak, Gerekiyorsa kuruma özgü bakım ve hasta güvenliği uygulamaları geliştirilmesi,

Slide 67:

PEKİ NE YAPMALIYIZ? Düzenli eğitim ve oryantasyon eğitimleri yapmak, Hasta kayıtlarını düzenli ve tam olarak tutmak, Ekip içi iletişimin sağlıklı yapılması, Kalite uygulamalarına riayet etmek, Kendimizi sürekli geliştirmek

Slide 68:

TEŞEKKÜR EDERİM

authorStream Live Help