bieu thuc chua 2 chu

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1:

Ng­êi thùc hiÖn: NGUYỄN THUỴ THUỲ VÂN

Slide 2:

Toán Kiểm tra bài cũ Thứ ba ngày 11 tháng 10 năm 2011 Muốn tính giá trị của biểu thức có chứa 1 chữ ta làm thế nào? Các biểu thức trên được gọi chung là biểu thức gì?

Slide 3:

Thứ ba ngày 11 tháng 10 năm 2011 Toán: Biểu thức có chứa hai chữ Ví dụ: Hai anh em cùng câu cá. Anh câu được …con cá. Em câu được .. .con cá. Cả hai anh em câu được … con cá. Số cá câu được có thể là: Số cá của anh Số cá của em Số cá của hai anh em 3 2 3 + 2 4 + 0 0 4 0 1 0 + 1 … … … a b a + b a + b là biểu thức có chứa hai chữ

Slide 4:

Số cá của anh Số cá của em Số cá của hai anh em 3 2 3 + 2 4 0 4 + 0 0 1 0 + 1 … … … a b a + b - Nếu a = 3 và b = 2 thì a + b = - Nếu a = 4 và b = 0 thì a + b = - Nếu a = 0 và b = 1 thì a + b a + b là biểu thức có chứa hai chữ. Mỗi lần thay chữ bằng số ta tính được một giá trị của biểu thức a +b. 3 + 2 = 5, 4 + 0 = 4, = 0 + 1 = 1, 1 lµ mét gi¸ trÞ cña biÓu thøc a + b 5 lµ mét gi¸ trÞ cña biÓu thøc a+b 4 lµ mét gi¸ trÞ cña biÓu thøc a+b M ỗi lần thay chữ a và b bằng các số ta tính được gì?

Slide 5:

Bµi 1: Tính giá trị của c + d nếu: a) c = 10 v à d = 25 b) c = 15cm v à d = 45cm Thứ ba, ngày 11 tháng 10 năm 2011 TOÁN BIEÅU THÖÙC COÙ CHÖÙA HAI CHÖÕ. luyÖn tËp : a + b là biểu thức có chứa hai chữ. Mỗi lần thay chữ bằng số ta tính được một giá trị của biểu thức a +b.

Bµi 2: Tính giá trị của biểu thức a – b :

Thứ ba, ngày 11 tháng 10 năm 2010 TOÁN BIEÅU THÖÙC COÙ CHÖÙA HAI CHÖÕ. a) Nếu a = 32 và b = 20 b) Nếu a = 45 vµ b = 36 Bµi 2: Tính giá trị của biểu thức a – b luyÖn tËp: Bµi 1: a + b là biểu thức có chứa hai chữ. Mỗi lần thay chữ bằng số ta tính được một giá trị của biểu thức a +b.

Slide 7:

Bài 3: a x b và a : b là các biểu thức có chứa hai chữ. Viết giá trị của biểu thức vào ô trống (theo mẫu) a 28 60 b 4 6 4 112 360 7 10 Nếu a = 12, b = 3 thì a : b = 12 : 3 = 36 Nếu a = 12, b = 3 thì a x b = 12 x 3 = 36 4 TOÁN BIEÅU THÖÙC COÙ CHÖÙA HAI CHÖÕ. Thứ ba, ngày 11 tháng 10 năm 2010 12 3 a x b a : b

Slide 8:

Toán Biểu thức có chứa hai chữ Thứ ba ngày 11 tháng 10 năm 2011 a+b,c+d,a-b,axb và a:b đều là các biểu thức có chứa 2 chữ. Mỗi lần thay chữ bằng số ta tính được một giá trị của biểu thức

authorStream Live Help