บทที่ 5 พัฒนาการของยุโรปสมัยกลาง

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

ม. 6.7 เลขที่ 12,23,28,29,31 2/2554 สตรีวิทยา

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

พัฒนาการของยุโรปสมัยกลาง

อิทธิพลของคริสต์ศาสนา ในยุโรปสมัยกลาง :

อิทธิพลของคริสต์ศาสนา ในยุโรปสมัยกลาง

เหตุที่คริสต์ศาสนามีความเจริญรุ่งเรืองและแผ่ขยายได้อย่างกว้างขวางเนื่องจาก :

เหตุที่คริสต์ศาสนามีความเจริญรุ่งเรืองและแผ่ขยายได้อย่างกว้างขวางเนื่องจาก จักรพรรดิโรมัน ขาดความสามารถ ผู้นำทางคริสต์ศาสนามีคุณสมบัติที่จักรพรรดิไม่มี ความแตกแยกและเสื่อมโทรมของสังคมและการเมือง อา นารย ชนที่รุกรานโรมันไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับคริสต์ศาสนา

PowerPoint Presentation:

บทบาททางสังคม ในสมัยกลางคริสต์ศาสนาได้เข้ามามีบทบาทต่อสังคมยุโรป เพราะคริสต์ศาสนาสามารถให้ความรู้สึกที่มั่นคงทางจิตใจได้ คริสตจักรได้เสริมสร้างระบบการบริหารตามแบบโรมัน ด้วยการสร้างความเป็นเอกภาพของคริสต์ศาสนิกชน ศาสน จักรมีอำนาจสูงสุดเหนือสถาบันใด ๆ และมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของชาวยุโรปอย่างกว้างขวาง การสถาปนาจักรพรรดิโรมันในสมัยกลาง ทำให้คริสตจักรมีความสัมพันธ์กับรัฐ พร้อมกับสร้างความชอบธรรมทางการเมือง ให้แก่ศา สนจักร

PowerPoint Presentation:

เนื่องจากศา สนจักรเป็นสื่อกลางระหว่างมนุษย์กับพระเจ้า มนุษย์จึงต้องดำเนินชีวิตตามคำสอนของศาสนาอย่างเคร่งครัด เพราะเป็นทางให้มนุษย์พบความสงบสุขในโลกของพระเจ้า ถ้าผู้ใดหรือชนกลุ่มใดมีความเห็นขัดแย้ง กับศา สนจักร จะต้อง ถูกศา สนจักรไต่สวนและลงโทษ ทำ ให้ศา สนจักรมีอำนาจเหนือประชาชน ในสังคมทุกระดับชั้น ประชาชนเกรงกลัวการลงโทษจึงมีความเคารพเชื่อฟังศาสนา ทำ ให้ศา สนจักรมีความแข็งแกร่งมั่นคง

PowerPoint Presentation:

ศาสน จักรได้อ้างอำนาจเหนือกษัตริย์และขุนนาง ในฐานะของผู้สถาปนากษัตริย์ การอ้างอำนาจของสันตะปาปานำไปสู่ การต่อสู้ทางการเมือง ระหว่างศา สนจักรกับจักรพรรดิเยอรมัน ระบบฟิวดัล ศาสน จักรได้เข้ามามีบทบาทในการยุติสงครามการแย่งที่ดินระหว่างเจ้านายที่ดินต่างๆ และการ ที่ศา สนจักรมีที่ดินจำนวนมากทำให้ ศาสน จักรต้องไปเกี่ยวข้องกับเจ้าของที่ดิน บทบาททางการเมือง ระบบการศาล ศาสน จักรได้จัดระบบการพิจารณาศาล จึงอ้างในสิทธิที่จะพิจารณาคดีทั้งศาสนาและทางโลก

PowerPoint Presentation:

บทบาททางเศรษฐกิจ ศาสน จักรเป็นแหล่งรวมความมั่งคั่งในสมัยกลาง ศาสน จักรได้เงินภาษีจากประชาชน และบรรณาการที่ดินที่ชนชั้นปกครองมอบให้ ปัจจัยสำคัญที่ทำ ให้ศา สนจักรมีอำนาจในสมัยกลาง ได้แก่ การจัดการอำนาจแบบรวมศูนย์ ที่มีประสิทธิภาพ ของศา สนจักร

PowerPoint Presentation:

ความคิดทางการเมืองของนักบวชคริสต์สมัยต้น

PowerPoint Presentation:

พระคัมภีร์ใหม่อ้างว่า “รัฐถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อรักษาความยุติธรรม ดังนั้นรัฐจึงมีลักษณะแห่งความศักดิ์สิทธิ์ ผู้ปกครองคือผู้รับใช้ของพระเจ้า การเชื่อฟังจึงเป็นสิ่งจำเป็น” แนวความคิดเรื่องกฎหมายธรรมชาตินี้ในสมัยต่อ ๆ มา ยอมรับว่าเป็นหลักการสำคัญประการหนึ่งของคริสต์ศาสนา เซ็นต์ปอล ( Saint Paul ) ได้ช่วยอรรถาธิบายเพิ่มเติมไว้ในจดหมายบันทึกเหตุ ความว่า กฎหมายธรรมชาติถูกลิขิตไว้ในจิตใจของมนุษย์ทุกรูป สามารถที่จะค้นพบได้ด้วยเหตุผล แตกต่างจากกฎหมายของรัฐ เป็นเช่นเดียวกับกฎแห่งศีลธรรม ( conscience ) โดยมโนสำนึกจะคอยบอกว่าสิ่งใดควรหรือไม่ควร

PowerPoint Presentation:

พฤติกรรมของกษัตริย์ พระเจ้าจะเป็นผู้ตัดสินว่าดีหรือไม่ดี ประชาชนหรือองค์การอื่น ๆ ไม่มีสิทธิวินิจฉัย แนวทรรศนะเกี่ยวกับกษัตริย์หรือผู้ปกครองที่ปรากฏในคัมภีร์ใหม่เป็นรากฐานของ ลัทธิ เทว สิทธิ ( Divine Right ) “อำนาจทั้งหมดเป็นของพระเจ้า กษัตริย์ทรงปกครองโดยอำนาจของพระเจ้า ดังนั้นอำนาจของกษัตริย์จึงไม่มีขอบเขต และไม่ต้องรับผิดชอบต่อผู้ใดนอกจากพระเป็นเจ้า” อำนาจของกษัตริย์สืบต่อด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ เพราะพระเจ้าเลือกกษัตริย์โดยยึดหลักสายโลหิต

PowerPoint Presentation:

ทฤษฎีว่าด้วยอำนาจสูงสุดของพระผู้เป็นเจ้า ( Supremacy of God ) ปรัชญาเมธีฝ่ายกฎหมายธรรมชาติ ( Natural legal philosopher ) ได้อ้างทฤษฎีว่าด้วยอำนาจสูงสุดของพระผู้เป็นเจ้า มาตั้งแต่สมัย เซนต์ ออกุ สติน โดยอ้างว่าบรรดาสรรพสิ่งทั้งปวงย่อมอยู่ใต้คำบังคับบัญชาของพระผู้เป็นเจ้า นักชีววิทยาอ้างว่า ทฤษฎีเช่นนี้มีรากฐานความเชื่อมาตั้งแต่สมัยโบราณ เมื่อมนุษย์เริ่มรู้จักการนับถือผีสางเทวดา ( theism )โดยมนุษย์เชื่อว่าจะต้องมีสิ่งสูงสุดสิ่งหนึ่ง คอยดลบันดาลปรากฏการณ์ต่างๆ ทางธรรมชาติ ลิขิตความเป็นไปของชีวิตมนุษย์ และมนุษย์จะต้องกลับไปหาสิ่งที่ลิขิตชีวิตในบั้นปลาย เทียบได้กับเรื่อง “ พรหมลิขิต ” ตามคตินิยมแบบฮินดู

PowerPoint Presentation:

ต่อมาเมื่อศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาธอลิก (RomanCatholic) เจริญรุ่งเรืองขึ้นในตอนต้นสมัยกลาง (Middle Age) ศาสนจักรเรืองอำนาจเหนืออาณาจักรทั้งปวงในยุโรป มีการอ้างอิงว่า กฎหมายธรรมชาติเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับกฎของพระผู้เป็นเจ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ ธรรมชาติ ” (Nature) ที่ว่านั้นคือพระผู้เป็นเจ้า (God) นั่นเอง ลัทธิอำนาจสูงสุดของพระผู้เป็นเจ้าก็เริ่มเป็นที่กล่าวอ้างกันทั่วไปอย่างกว้างขวาง จากแนวคิดของนักบวชคริสต์ ดังนี้

PowerPoint Presentation:

เซนต์ออกัสติน ( ค.ศ. 354 - 430) ชาวเมืองทา เกสท์ ( Tagaste ) แถบ อาฟ ริกาศิษย์ของ เซนต์แอม โบรสเป็นผู้ที่เผยแพร่แนวความคิดที่มีอิทธิพลต่อความคิดทางการเมืองสมัยนั้นและสมัยต่อมามากที่สุด เซนต์ ออกุ สติน (Saint Augustine) ผลงานที่เลื่องชื่อที่สุด คือ นครของพระเจ้า ( City of God) และคำสารภาพ (Confession)

PowerPoint Presentation:

จึงจำเป็นที่จะต้องมีผู้ปกครอง มีกฎหมายเพื่อจัดระเบียบและผดุงไว้ซึ่งสันติภาพ อาจกล่าวได้ว่ารัฐบาลหรือสถาบันการปกครองเกิดขึ้นเพราะผลแห่งบาปที่มนุษย์สร้างขึ้น ออกุ สติน กล่าวว่า “ บาปเป็นอาชญากรรมที่แท้จริงของคนชั่ว โดยมีรากฐานมาจากความผิดพลาดและความรักในสิ่งที่ผิด ” ทรรศนะ เซนต์ ออกุ สติน สนับสนุนลัทธิ เทว สิทธิตามแบบของนักบวชคริสต์ แต่เน้นว่า เฉพาะกษัตริย์หรือผู้ปกครองที่ยอมรับพระเจ้าและเป็นคริสต์ศาสนิกชนเท่านั้นจึงจะเป็นผู้ได้รับอาณัติจากสวรรค์ มอบหมายให้เป็นผู้ปกครองที่มีอาญาสิทธิเหนือประชาชนทั้งปวง ส่วนผู้ปกครองที่ปฏิเสธคริสต์ศาสนาย่อมไม่ใช่ผู้ที่ได้รับเท วโองการ ให้มาปกครอง ในนครรัฐหรืออาณาจักรที่ปกครองโดยกษัตริย์ที่ไม่ใช่ คริสต ชนจะไม่มีทางบันดาลความสุขให้เกิดขึ้นกับประชาชนผู้อาศัยได้

PowerPoint Presentation:

ออกุ สติน เน้นความศรัทธาในพระเจ้าว่าเป็นหนทางเดียวที่จะนำมนุษย์ไปสู่ความสุข และอำนาจทางการเมืองจะต้องมาจากความศรัทธาในศาสนา ออกุ สติน ให้ความสำคัญแก่สถาบันศาสนามากกว่าสถาบันการปกครอง เขามีทรรศนะว่า “พระเจ้าได้จัดหาตัวแทนเพื่อช่วยเหลือคนให้พ้นจากบาปได้สำเร็จ และประสบกับชีวิตนิ รันดร์ ในนครของพระเจ้า ตัวแทนที่ว่านี้คือวัดกับรัฐ วัดมีความสำคัญมากกว่ารัฐ อันที่จริงแล้วรัฐอาจจะเป็นอุปสรรคในการที่จะล้างบาป หากว่ารัฐนั้นไม่ใช่ คริสต รัฐ วัดเป็นสถาบันที่ยิ่งใหญ่เป็นตัวแทนของพระเจ้าบนพื้นพิภพ”

PowerPoint Presentation:

จอห์น (ค.ศ. 1120 - 1180) เป็นชาวอังกฤษโดยกำเนิด แต่ได้รับการศึกษาในฝรั่งเศส เมื่อจบการศึกษาได้ทำงานเป็นเลขานุการของ อาร์ค บิช็ อบ ธอมัส เบ็คเก็ต ( Thomas Backet ) แห่ง Canterbury ในตอนปลายแห่งชีวิตจอห์นได้เป็น บิช็ อบแห่ง Charters จนกระทั่งสิ้นชีวิต จอห์นแห่ง ซัลส์เบอ รี่ (John of Salsbury ) ผลงานที่สร้างชื่อเสียงให้กับเขามากคือหนังสือเรื่อง Policraticus ซึ่งแนวความคิดในเล่มนี้มีอิทธิพลมากในด้านความสัมพันธ์ระห่างสถาบันศาสนากับสถาบันการปกครองจอห์นเขียนไว้อย่างชัดแจ้งว่า อำนาจของกษัตริย์ไม่อาจทัดเทียมอำนาจฝ่ายพระ เพราะอำนาจในการปกครองทางโลกนั้น กษัตริย์ได้รับจากพระเจ้าและจากวัดซึ่งมีฐานะเป็นองค์กรตัวแทนของพระเจ้าบนแผ่นดิน

PowerPoint Presentation:

จอห์นกล่าวว่า “ ดังนั้น ดาบเล่มนี้ (อำนาจการปกครองทางโลก) กษัตริย์ได้รับจากมือของฝ่ายวัด แม้ว่าฝ่ายวัดจะไม่มีดาบเปื้อนเลือดเลยก็ตาม ต้องถือว่าวัดเป็นผู้ใช้ดาบเล่มนี้ผ่านมือของกษัตริย์ผู้ซึ่งตนมอบอำนาจบังคับทางกายให้ ” จอห์น หมายความว่าเนื่องจากฝ่ายศาสนาซึ่งเป็นผู้แทนพระเจ้าบนพิภพมอบอำนาจในการปกครองทางโลกให้กับกษัตริย์ ดังนั้นจึงควรจะมีอำนาจและศักดิ์ศรีเหนือกว่า เพราะศาสนาเป็นฝ่ายให้ความชอบธรรมแก่อำนาจทางการเมือง

PowerPoint Presentation:

ลักษณะของฟิวดัล ระบบฟิวดัลหรือระบบศักดินาสวามิภักดิ์ คำว่าฟิวดัล ( feudalism ) มาจากคำว่า Fiefs หมายถึง ที่ดินที่เป็นพันธะสัญญาระหว่างเจ้านายเจ้าของที่ดินกับผู้ใช้ประโยชน์ในที่ดินที่เรียกว่า ข้า เจ้าของที่ดินเป็นพวกขุนนาง เรียกว่า ลอร์ด ผู้ที่อยู่ใต้อำนาจเรียกว่า วัสซัล ระบบฟิวดัล คือ ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้านายกับข้า กษัตริย์ได้มอบที่ดินให้แก่ขุนนาง พวกขุนนางมีสิทธิ์หาผลประโยชน์จากที่ดิน และดูแลปกครองผู้คนที่อาศัยทำมาหากินบนพื้นที่ดินนั้น ตัดสินคดีพิพาทต่างๆ

PowerPoint Presentation:

ส่วนพันธะที่มีต่อกษัตริย์ คือ การส่งกำลังไปช่วยในยามสงคราม ส่งภาษี กษัตริย์มีหน้าที่ให้ความคุ้มครอง และความยุติธรรมแก่ขุนนาง ในทางทฤษฎีเป็นการจัดระบบระหว่างเจ้านายกับข้าตามระดับ กษัตริย์จึงเป็นเจ้านายชั้นสูงสุดของระบบ ที่ดินทั่วราชอาณาจักรเป็นของพระองค์ แต่พระราชทานที่ดินแก่ขุนนางระดับสูง ขุนนางระดับสูงก็จะแบ่งที่ดินให้แก่ขุนนางระดับต่ำกว่าอีกทอดหนึ่ง ระบบนี้แบ่งที่ดินลงเป็นทอด ๆ

เภสัชกรรมสมัยกลาง:

เภสัชกรรมสมัยกลาง ยุคทางเภสัชกรรมหลังการล่มสลายของจักรวรรดิโรมันตะวันตก การแพร่ระบาดของโรคติดต่อทางผิวหนัง บริเวณประเทศอิตาลี ประชากรส่วนมากหันไปพึ่งบทบาททางศาสนา นักบวชของคริสต์ศาสนามีบทบาททางการรักษา

การแพทย์และเภสัชกรรมโดยนักบวช:

การแพทย์และเภสัชกรรมโดยนักบวช มาร์คัส ออเรลิอัส คาสสิโอ โดรัส เสนาบดีในพระ เจ้าธี โอด อริค ถวายคำแนะนำให้พระองค์แต่งตั้งตำแหน่งผู้ปกครอง และให้อำนาจในการปกป้องศิลปกรรมทางประวัติศาสตร์ รวมทั้งความรู้ช่วงประวัติศาสตร์ ได้แก่ ตั้งสถาบันการศึกษาทั่วไป ซึ่งการแพทย์และเภสัชกรรม ได้รับการบรรจุเป็นส่วนหนึ่งในหนังสือ พื้นฐานวิทยาศาสตร์ยุคกลาง

PowerPoint Presentation:

เป็นการปิดโอกาสในการแสวงหาความรู้ทางการแพทย์ใหม่ๆ ตำราอื่นๆนอกจากที่คาสสิโอ โดรัส กำหนดไว้ เช่น บันทึกของพลินิผู้อาวุโส , Scribonius Largus เป็นการอธิบายการแพทย์ในสมัยโรมัน การใช้สมุนไพรโบราณและวิธีการใช้ยาที่โบราณ ความรู้ในภาษา กรีก ส่วนใหญ่ที่ได้รวบรวมและรักษาไว้ยังมิได้มีการนำออกมาใช้ คริสต์ศตวรรษที่ 11 ได้กลับมามีการพัฒนาด้านความรู้อีกครั้ง ได้แปลบทความใหม่ๆในหลากหลายสาขา

PowerPoint Presentation:

งาน เขียนด้านเภสัชกรรมในสมัยกลางโดยนักบวช ส่วนมากเป็นการรวบรวมจากบทความภาษา ละ ติน ที่ เกี่ยวกับการใช้สมุนไพร เช่น De ciribus herbarum เป็นต้น

ตำนานการระบาดของกาฬโรคในยุโรปสมัยกลาง :

ตำนานการระบาดของกาฬโรคในยุโรปสมัยกลาง ในระหว่าง พ.ศ. 1891 – 1893 (รัชสมัยพระเจ้าลือไทย แห่งอาณาจักรสุโขทัย) ได้เกิดเหตุการณ์กาฬโรคระบาดอย่างรุนแรงในยุโรป จนประชากรล้มตายไปประมาณ 25% การไม่รู้สาเหตุทำให้ผู้คนไม่มีวิธีป้องกัน และแพทย์ไม่มีวิธีรักษา ดังนั้น ทุกคนในสมัยนั้นจึงมีชีวิตอยู่ภายใต้เงามัจจุราชตลอดเวลา

ภาพ The Plague ของ Raphael แสดงการระบาดของกาฬโรค ส่วนขวาแสดงเหตุการณ์กลางคืน และส่วนซ้ายแสดงเหตุการณ์กลางวัน:

ภาพ The Plague ของ Raphael แสดงการระบาดของกาฬโรค ส่วนขวาแสดงเหตุการณ์กลางคืน และส่วนซ้ายแสดงเหตุการณ์กลางวัน

การระบาดของกาฬโรคในยุโรปสมัยกลาง:

การระบาดของกาฬโรคในยุโรปสมัยกลาง

นักบุญ Roch แห่งเมือง Montpellier ในฝรั่งเศส ผู้อุทิศตนรักษาคนเป็นกาฬโรค จนตัวเองสิ้นบุญด้วยกาฬโรค :

นักบุญ Roch แห่งเมือง Montpellier ในฝรั่งเศส ผู้อุทิศตนรักษาคนเป็นกาฬโรค จนตัวเองสิ้นบุญด้วยกาฬโรค

PowerPoint Presentation:

อารย ธรรมในสมัยกลาง

PowerPoint Presentation:

สถาปัตยกรรม แบบโร มาเนสก์ ( Romanesque ) แบบ กอทิก ( Gothic )

PowerPoint Presentation:

แบบโร มาเนสก์ ( Romanesque ) หลังคา เพดาน ประตู รูปโค้ง ( Arch ) อิทธิพลศิลปะโรมัน

PowerPoint Presentation:

แบบโร มาเนสก์ ( Romanesque ) มีช่องเปิด ตามหน้าต่างหรือประตูทำเป็นโครงสร้างวงโค้งวางชิด ๆ กัน

PowerPoint Presentation:

แบบโร มาเนสก์ ( Romanesque ) แผนผังแบบไม้กางเขน ( Cross Plan )

PowerPoint Presentation:

แบบโร มาเนสก์ ( Romanesque ) โครงสร้างหลังคาแบบ กรอยด์ โวลท์ ( Groined Vault )

PowerPoint Presentation:

แบบโร มาเนสก์ ( Romanesque ) อาคารหนาทึบ คล้ายป้อมปราการ

PowerPoint Presentation:

แบบโร มาเนสก์ ( Romanesque ) มีการตกแต่งประตูทางเข้าโบสถ์ ด้วยประติมากรรมนูน

PowerPoint Presentation:

แบบ กอทิก ( Gothic )

PowerPoint Presentation:

แบบ กอทิก ( Gothic ) โครงสร้างแบบโค้งยอดแหลม ( Pointed Arches )

PowerPoint Presentation:

แบบ กอทิก ( Gothic ) มีค้ำยันผนังภายนอก ( Flying Buttresses ) เนื่องจากอาคารมีความสูงมาก

PowerPoint Presentation:

แบบ กอทิก ( Gothic ) หน้าต่างประดับด้วยกระจกสี ( Stained Glass Windows )

PowerPoint Presentation:

แบบ กอทิก ( Gothic ) หน้าต่างอาคารแบบกุหลาบ ( Rose Window )

PowerPoint Presentation:

วรรณกรรม นิยมแต่งเป็นภาษาละติน วรรณกรรมทางศาสนา วรรณกรรมทางโลก แบ่งเป็น

PowerPoint Presentation:

วรรณกรรมทางศาสนา De civitate dei ( The city of god ) By St. Augustine Summa Theologiæ ( Summa Theologica ) By St. Thomas Aquinas

PowerPoint Presentation:

วรรณกรรมทางโลก มหากาพย์ ( epic ) นิยายวีรคติ หรือ นิยายโร มานซ์ ( romance ) คีตกานท์ ( lyric ) นิทาน ฟาบ ลิโอ ( fabliau ) นิทานอุทาหรณ์ ( fable )

PowerPoint Presentation:

มหากาพย์ ( epic ) เรียกอีกอย่างว่า ชาซอง เดอ กาสต์ ( Chanson de Geste ) กล่าวถึงวีรกรรมของวีรบุรุษในอดีต นิยมประพันธ์ด้วยโคลงกลอน

PowerPoint Presentation:

นิยายวีรคติ หรือ นิยายโร มานซ์ ( romance ) ประพันธ์เป็นคำกลอน เรื่องราวความรักของคนหนุ่มสาว ความจงรักภักดีของอัศวินต่อเจ้าและขุนนาง ส่วนใหญ่มักเป็นเรื่องชู้สาว จบลงด้วยความหายนะของคู่รัก ให้ผู้อ่านให้เห็นถึงคุณค่าของความรัก ว่ามีอานุภาพเหนือสิ่งทั้งปวง

PowerPoint Presentation:

คีตกานท์ ( lyric ) เกิดจากนักร้องเร่ ( Troubadour ) เกี่ยวกับความรักแบบเทิดทูนต่อสตรีสูงศักดิ์ เกิดธรรมเนียมวีรคติ (ระเบียบวิธีปฏิบัติที่บุรุษควรมีต่อสตรี) บทกวีขับร้องกับพิณ นิยมบรรเลงกัน ในปราสาทของขุนนางและราชสำนัก

PowerPoint Presentation:

นิทาน ฟาบ ลิโอ ( fabliau ) วรรณกรรมของชาวบ้านทั่วไป เป็นนิทานสั้น ๆ เขียนเป็นโคลงกลอน เป็นเรื่องเสียดสีสังคมชนชั้นสูง Canterbury Tales By Geoffey Chaucer

PowerPoint Presentation:

นิทานอุทาหรณ์ ( fable ) นิทานร้อยแก้วหรือร้อยกรองในลักษณะของนิทาน อีสป ( Aesop ) Le Roman de Renard ( The Romance of Renard ) By Maurice Genevoix

PowerPoint Presentation:

สิ่งที่เกิดจากการค้า กำหนดวันเริ่มต้นและสิ้นสุดของปีที่แน่นอนในวันที่ 1 มกราคม นำเอาเลขอาหรับ มาใช้แทนตัวเลขโรมัน และนำตัวเลข 0 จากอินเดียมาใช้ เกิดสมาคมพ่อค้าและช่างฝีมือ ( Guild) เกิดการจัดงานแสดงสินค้า ( Fair) การเกิดระบบธนาคาร รับฝากและกู้ยืมเงิน เมืองเก่าที่เคยรุ่งเรืองในสมัยจักรวรรดิโรมันฟื้นตัว เกิดเมืองใหม่ๆ ขึ้น เมืองกลายเป็นศูนย์กลางการค้าและวัฒนธรรมของยุโรป ทำให้พ่อค้าสามารถคิดผลกำไรขาดทุนแสดงเป็นตัวเลขได้สะดวกรวดเร็ว

PowerPoint Presentation:

การศึกษา Monastery School University ศึกษาในวัดทางคริสต์ศาสนา เน้นด้าน เทว วิทยา เกิดจากการรวมตัวกันของอาจารย์ และนักศึกษา เป็นสมาคมอาชีพ เน้นสอน ไวยากรณ์ วาทศิลป์ ตรรกวิทยา เลขคณิต เรขาคณิต ดาราศาสตร์ ดนตรี ส่งผลให้เกิดการปฏิวัติวิทยาศาสตร์ และอุตสาหกรรมในเวลาต่อมา

สงครามครูเสด:

สงครามครูเสด สงครามระหว่างศาสนา ระหว่างชาวมุสลิม และชาวคริสต์ ในช่วงศตวรรษที่ 11 ถึง 13

สาเหตุของสงคราม:

สาเหตุของสงคราม ด้านการเมือง ศตวรรษที่11พวกเซลจุก เติร์ก มีอำนาจในจักรวรรดิอาหรับ(อิสลาม) รุกราน จักรวรรดิไบแซนไทน์ จักรพรรดิไบแซนไทน์ ขอความช่วยเหลือจากคริสตจักรที่กรุงโรม

PowerPoint Presentation:

ด้านศาสนา พระสันตะปาปาจึงใช้สาเหตุดังกล่าวให้ชาวคริสต์ทำสงครามศักดิ์สิทธิ์

สงครามครูเสดสงครามเกิดขึ้น 8 ครั้งด้วยกันใน ช่วงระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 11 ถึง 13 รวมเวลา 200 ปี:

สงครามครูเสดสงครามเกิดขึ้น 8 ครั้งด้วยกันใน ช่วงระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 11 ถึง 13 รวมเวลา 200 ปี

สงครามครูเสดครั้งที่1(ค.ศ.1095):

สงครามครูเสดครั้งที่1(ค.ศ.1095)

สงครามครูเสดครั้งที่1 ช่วงแรก(ครูเสดประชาชน):

สงครามครูเสดครั้งที่1 ช่วงแรก(ครูเสดประชาชน) Peter the Hermit นักบุญปีเตอร์

สงครามครูเสดครั้งที่1 ช่วงหลัง (ครูเสดขุนนาง):

สงครามครูเสดครั้งที่1 ช่วงหลัง (ครูเสดขุนนาง)

สงครามครูเสดครั้งที่2(ค.ศ.1144) :

สงครามครูเสดครั้งที่2(ค.ศ.1144)

PowerPoint Presentation:

Louis Vll

สงครามครูเสดครั้งที่3(ค.ศ.1187-ค.ศ.1192):

สงครามครูเสดครั้งที่3(ค.ศ.1187-ค.ศ.1192)

สงครามครูเสดครั้งที่4 (ค.ศ.1202-ค.ศ.1204):

สงครามครูเสดครั้งที่4 (ค.ศ.1202-ค.ศ.1204) กองทัพครูเสดไม่มีเรือที่จะเดินทางไปรบ จึงต้องเช่าเรือจากผู้ครองนครเวนิสซึ่งแพงมาก

สงครามครูเสดครั้งที่5(ค.ศ.1218):

สงครามครูเสดครั้งที่5(ค.ศ.1218)

สงครามครูเสดครั้งที่6 (ค.ศ.1228-ค.ศ.1229):

สงครามครูเสดครั้งที่6 (ค.ศ.1228-ค.ศ.1229)

สงครามครูเสดครั้งที่7(ค.ศ.1244-ค.ศ.1251):

สงครามครูเสดครั้งที่7(ค.ศ.1244-ค.ศ.1251)

สงครามครูเสดครั้งที่8(ค.ศ.1270) :

สงครามครูเสดครั้งที่8(ค.ศ.1270) พระเจ้าหลุยส์ที่ 9 แห่งฝรั่งเศสเป็นผู้ยกทัพไป แต่พระเจ้าหลุยส์สวรรคตด้วยกาฬโรคก่อน โดยยังไม่ทันได้รบ

PowerPoint Presentation:

สงครามเกิดระหว่างค.ศ1096-1291 เมืองอาเกรเป็นที่มั่นสุดท้ายของครูเสด กองทัพยุโรปไม่สามารถยึดกรุงเยรูซาเลม

เหตุที่ชาวยุโรปตื่นตัวในการทำสงคราม:

เหตุที่ชาวยุโรปตื่นตัวในการทำสงคราม ศรัทธาในศาสนา มีการให้ครอบครองที่ดินในตะวันออกกลาง ต้องการเสี่ยงโชคและผจญภัย พ่อค้าชาวอิตาลีต้องการขยายการค้าในตะวันออกกลาง การแข่งขันระหว่างกษัตริย์กับขุนนาง

ผลกระทบของสงครามครูเสด:

ผลกระทบของสงครามครูเสด

สงครามร้อยปี:

สงครามร้อยปี เป็นเหตุการณ์สงครามระหว่างอังกฤษกับฝรั่งเศส โดยสงครามเริ่ม ค.ศ. 1337-1453

สาเหตุของสงคราม:

สาเหตุของสงคราม ความขัดแย้งระหว่างอังกฤษกับฝรั่งเศส ชิงสิทธิในราชบัลลังก์ฝรั่งเศส อังกฤษต้องการผนวกสกอตแลนด์ ความขัดแย้งด้านเศรษฐกิจ การขยายอำนาจของขุนนางภายในประเทศทั้งสองประเทศ

สถานการณ์ของสงครามระยะแรก(ค.ศ. 1337-1360) :

สถานการณ์ของสงครามระยะแรก(ค.ศ. 1337-1360)

สงครามระยะที่ 2(ค.ศ. 1368-1396) :

สงครามระยะที่ 2( ค.ศ. 1368-1396)

สงครามระยะสุดท้าย (ค.ศ. 1415-1453) :

สงครามระยะสุดท้าย (ค.ศ. 1415-1453 )

ผลกระทบของสงคราม:

ผลกระทบของสงคราม ต่อประเทศอังกฤษ ทำให้กษัตริย์อังกฤษสนใจกิจการภายในประเทศมากขึ้น เพิ่มอำนาจของรัฐสภา ทำให้ชาวอังกฤษมีความรู้สึกชาตินิยม รวมอำนาจสู่ศูนย์กลางได้

PowerPoint Presentation:

ต่อประเทศฝรั่งเศส ส่งเสริมให้กษัตริย์มีอำนาจเด็ดขาด รัฐสภายอมรับอำนาจของสถาบันกษัตริย์ กระตุ้นแนวคิดชาตินิยม

PowerPoint Presentation:

บรรณานุกรม http://human.tru.ac.th/elearning/local/global 01/ s_kom_after_mid.html http://privatelibrary.typepad.com/.a/ 6 a 01156 f 7 ea 6 f 7970 b 0147 e 1086 b 38970 b- 800 wi http://school.obec.go.th/saod_rs/p 001/ p 05. pdf http://social-ave.blogspot.com/ 2010/03/ blog-post_ 5241. html http://variety.teenee.com/world/ 1. html http://www.ngwk.ac.th/web/social/em-orn/page 7. htm http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/%E 0% B 8% AA%E 0% B 8%87% E 0% B 8%84% E 0% B 8% A 3% E 0% B 8% B 2% E 0% B 8% A 1% E 0% B 8%84% E 0% B 8% A 3% E 0% B 8% B 9% E 0% B 9%80% E 0% B 8% AA%E 0% B 8%94

PowerPoint Presentation:

บรรณานุกรม http://www.thaigoodview.com/node/ 94707 http://writer.dek-d.com/clazp_nok/writer/viewlongc .php?id= 566963 &chapter= 2 http://www.sangkomdelivery 2 u.ob.tc/p 4. html http://www.theaquinasinstitute.org/mission http://www 2. udru.ac.th/~global/ global_lavel _ 1 _ 04. htm https://sites.google.com/a/banglamung.ac.th/khrud-wng-deuxn/silp-wathnthrrm-smay-klang https://www.myfirstbrain.com/student_view.aspx?ID= 63296

authorStream Live Help