ทว.226 เทววิทยาศีลล้างบาป+กำลัง - 8

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

เทววิทยาศีลล้างบาปและศีลกำลัง : 

เทววิทยาศีลล้างบาปและศีลกำลัง คำสอนของพระศาสนจักรคาทอลิก: ศีลกำลัง

Slide 2: 

ศีลศักดิ์ที่มีความเข้าใจน้อยที่สุด “Rite of Confirmation” Congregation for Divine Worship, 1971. “ความรับผิดชอบสูงสุดอย่างหนึ่งของประชากรของพระเจ้าคือ การเตรียมผู้รับศีลล้างบาปเพื่อรับศีลกำลัง” (DOL 2512)

ศีลกำลังมีชื่อที่แตกต่างกันไปตลอดช่วงระยะเวลาหลายศตวรรษ : 

ศีลกำลังมีชื่อที่แตกต่างกันไปตลอดช่วงระยะเวลาหลายศตวรรษ + Mystical Chrism. (St. Cyril of Jerusalem, 350 A.D.) + Sanctification by Chrism. (Pope Lt. Leo the Great, 440-461) + Laying on of the Hand. (Innocent III, 1198-1216) + The Anointing of the Forehead with Chrism. (Innocent IV, 1243-1254)

Slide 4: 

+ The Holy Chrism of Confirmation. (Council of Trent, 1545-1563) + Rite of Confirmation. (Vatican Council II, 1962-1965) + Rite of Chrismation. (Eastern Rite Churches) + Sacrament of Christian Maturity. (Modern Times)

Slide 5: 

คำสอนทางการของพระศาสนจักรในเรื่องศีลกำลังมีอยู่อย่างจำกัด โดยพื้นฐานแล้วมาจากคำสอนของสังคายนาเมืองเตรนท์

ศีลกำลังเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับศีลล้างบาป : 

ศีลกำลังเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับศีลล้างบาป ศีลกำลังเป็นศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งองค์พระจิต ในพระศาสนจักรยุคแรกเริ่มนั้นไม่มีการแยกจากกันระหว่างศีลศักดิ์สิทธิ์ทั้งสองนี้ ศีลกำลังเป็นการทำให้ประสบการณ์พระจิตเจ้าแห่งศีลล้างบาปเข้มแข็ง เป็นความสมบูรณ์ของศีลล้างบาป

ต้นกำเนิดของศีลกำลังมีที่มาจากพระธรรมใหม่ : 

ต้นกำเนิดของศีลกำลังมีที่มาจากพระธรรมใหม่ พูดถึงศีลศักดิ์สิทธิ์ประการนี้เพียงเล็กน้อย และหลักฐานที่มีอยู่ก็ไม่ชัดเจนมากนัก มีการพูดถึงพระจิตอยู่มากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชีวิตและพันธกิจของพระเยซูเจ้า พระเยซูเจ้าเป็นต้นแบบของชีวิตคริสตชน พระจิตเจ้าจึงต้องมีบทบาทที่สำคัญในชีวิตของคริสตชน

พระเยซูเจ้าทรงสัญญาจะประทานพระจิตแก่อัครสาวก : 

พระเยซูเจ้าทรงสัญญาจะประทานพระจิตแก่อัครสาวก เพื่อเป็นพยาน สำหรับการประกาศพระวาจา เพื่อนำพวกเขาไปสู่ความจริง (ลก 12:12; ยน 15:26; 16:13) ทรงสัญญาจะประทานจิตเพื่อพันธกิจ บรรดาศิษย์ได้รับพระจิตในวันที่พระจิตเสด็จมา ซึ่งเปลี่ยนแปลงพวกเขาจากการเป็นศิษย์สู่การเป็นอัครสาวก พระจิตทำงานอย่างแข็งขันในชีวิตของพระศาสนจักรสมัยอัครสาวก

Slide 9: 

บรรดาอัครสาวกได้มอบพระจิตที่พวกเขาได้รับนี้ให้กับคนอื่นๆ ซึ่งปกติสิ่งนี้กระทำโดยการปกมือ แม้ว่าการกระทำนี้ไม่จำเป็นต้องหมายถึงศีลกำลังในตัวของมันเอง ในภายหลังเมื่อมีการประกอบพิธีกรรม การกระทำนี้ได้กลายเป็นสิ่งที่สำคัญ

Slide 10: 

ในการรับศีลล้างบาปด้วยน้ำบรรดาคริสตชนได้รับพระจิตเจ้า บางครั้งมีการปกมือโดยบรรดาอัครสาวก (กจ 8:15-17) การปกมือนี้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของศีลแห่งการเริ่มต้นเป็นคริสตชน (ฮบ 6:2) ปกติการปกมือจะมีความสัมพันธ์กับพันธกิจ การกระทำดังกล่าวเป็นเรื่องธรรมดามาก พระสันตะปาปาเปาโลที่ 6 “สิ่งนี้เป็นการเริ่มต้นของศีลกำลัง”

Slide 11: 

ศีลศักดิ์สิทธิ์นี้มีพื้นฐานอยู่บนพระคัมภีร์ นักบุญเปาโลไม่เคยกล่าวถึงจากรีตพิธีนี้ที่เชื่อมสัมพันธ์กับพระจิต นักบุญลูกามีความระมัดระวังที่จะกล่าวแยกจากกันระหว่างศีลล้างบาปและพระพรของพระจิต

Slide 12: 

การเจิมของพระเยซูเจ้าที่แม่น้ำจอร์แดน เป็นการเจิมด้านจิตวิญญาณ และเป็นการมอบหมายพันธกิจในพระจิตเจ้า ภายหลังสิ่งนี้ถูกแทนที่ด้วยพิธีการเจิมทางร่างกาย พระศาสนจักรเป็นร่างกายที่มีชีวิต และเช่นเดียวกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆ พระศาสนจักรมีการพัฒนา การนำเสนอในพระศาสนจักรยุคแรกเริ่ม เจริญเติบโตด้วยพร้อมไปกับก้าวย่างของพระศาสนจักรเอง

Slide 13: 

ประวัติศาสตร์ของศีลกำลังมีความซับซ้อน พระศาสนจักรตะวันออกการเจิมเป็นสิ่งที่กระทำโดยทั่วไป และการปกมือได้ถูกยกเลิก พระศาสนจักรตะวันตกใช้การเจิมควบคู่ไปกับการปกมือซึ่งถือเป็นเรื่องปกติทั่วไป ระหว่างสองศตวรรษแรกไม่มีการแยกระหว่างศีลล้างบาปและศีลกำลังอย่างชัดเจน

Slide 14: 

เมื่อมีการล้างบาปให้กับทารกเป็นปกติทั่วไป ศีลล้างบาปและศีลกำลังก็ประกอบรวมกันโดยพระสงฆ์อย่างที่ทุกวันนี้กระทำในพระศาสนจักรตะวันออก ซึ่งตัวบทโบราณ (ศตวรรษที่ 4 ) ยังคงมีการใช้อยู่

Slide 15: 

ในทางตะวันตกสถานการณ์มีความซับซ้อนกว่าเนื่องจากเรื่องการเมืองที่ไม่มีการรวมเป็นเอกภาพ และมีการพัฒนาที่แตกต่างกัน โดยปกติพระสังฆราชจะเป็นผู้ประกอบพิธีศีลกำลัง

Slide 16: 

ในสเปนไม่ยอมรับความคิดเห็นเรื่องที่พระสังฆราชเป็นศาสนาบริกรเพียงผู้เดียว จนกระทั่งปลายยุคกลาง กระทั่งเวลานั้นศาสนบริการเป็นพระสงฆ์

Slide 17: 

ในศตวรรษที่ 5 Faustus of Riez ได้เทศน์สอนเรื่องศีลกำลังโดยใช้การเปรียบเทียบกับการต่อสู้ของเหล่าทหาร อุปมาเรื่องทหารนี้ได้กลายเป็นข้อมูลสำหรับเทววิทยาของศีลกำลังในอนาคต

Slide 18: 

ในศตวรรษที่ 10 ศีลล้างบาปและศีลกำลังมีกระทำพิธีแยกจากกันบ่อยยิ่งขึ้น สังคายนาลาเตลันครั้งที่ 4 ในปี ค.ศ. 1215 ต้องการให้คริสตชนรับศีลมหาสนิทอย่างน้อยปีละครั้ง และสิ่งนี้ส่งผลต่อการรับศีลมหาสนิทก่อนศีลกำลัง ด้วยเหตุนี้ความตึงเครียดอันแท้จริงได้เกิดขึ้นในโครงสร้างของศีลแห่งการเริ่มต้นเป็นคริสตชน

Slide 19: 

เมื่อสิ้นสุดยุคกลางมีการโปรดศีลกำลังให้กับเด็กอายุ 10 – 12 ขอบ หรือแม้แต่ 14 ขอบ แต่ที่กรุงโรมมีการเน้นย้ำว่าสำหรับเด็ก ศีลกำลังต้องรับก่อนศีลมหาสนิท เนื่องจากพัฒนาการที่สับสนนี้จึงเกิดการถือปฏิบัติซึ่งเรามีอยู่ในเวลานี้ อันเป็นสาเหตุของแยกจากกันของพิธีการเริ่มต้นเป็นคริสตชน

ก. ศีลกำลังเป็นศีลศักดิ์สิทธิ์ : 

ก. ศีลกำลังเป็นศีลศักดิ์สิทธิ์ สมัยสังคายนาเมืองเตรนท์ จารีตพิธีของศีลกำลังในพระศาสนจักรตะวันตกแยกจากศีลล้างบาปโดยสิ้นเชิง นักเทววิทยาอัสมาจารย์ศึกษาศีลกำลังในตัวเอง ความเข้าใจศีลกำลังลักษณะนี้เป็นความคิดเห็นที่มีอยู่ก่อนแล้วของบรรดานักเทววิทยาและพระสังฆราชในสภาสังคายนาเมืองเตรนท์ นักเทววิทยาอัสมาจารย์มีความคิดเห็นที่หลากหลายต่อช่วงเวลาที่พระเยซูเจ้าทรงตั้งศีลกำลัง แต่ทุกท่านมีสำนึกอย่างชัดเจนว่า ศีลกำลังเป็นศีลศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริง และสิ่งนี้เป็นสิ่งที่พระศาสนจักรประกาศอย่างสง่า

Slide 21: 

คำอธิบายทางด้านลบต่อศีลกำลังทั้งหมดเป็นการต่อต้านคำสอนของพระศาสนจักร

Slide 22: 

ศีลล้างบาปให้การลบล้างบาปต่างๆ การกลับเป็นบุตรพระเจ้า ตราประทับอันถาวรแรกซึ่งทำให้เราเป็นเหมือนพระคริสต์ ผู้เป็นสงฆ์ และประทับตราเข้าสู่การเป็นสมาชิกของพระศาสนาจักร ส่วนศีลกำลังประทานพระจิตและความเข้มแข็งและตราประทับซึ่งเชื่อมบุคคลเข้ากับพระศาสนจักรอย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และเรียกร้องการผูกมัดที่เข้มงวดยิ่งขึ้นต่อความรับผิดชอบในพระศาสนจักรในการประกาศและปกป้องความเชื่อ (พระสันตะปาปาเปาโลที่ 6)

Slide 23: 

พระสันตะปาปาเปาโลที่ 6 กล่าวถึงศีลกำลังโดยใช้คำพูดที่เปรียบเทียบในระดับความสัมพันธ์กับศีลล้างบาป พระองค์ไม่ได้กล่าวถึงคุณสมบัติที่แตกต่าง แม้จะทรงเน้นย้ำถึงตราประทับเฉพาะของศีลกำลัง

Slide 24: 

ศีลกำลังเป็นพระพรของพระพระเยซูคริสตเจ้าต่อพระศาสนาจักรของพระองค์ ทำให้กลุ่มคริสตชนตามวัยมีประสบการณ์ของพระจิตเจ้าดังเช่นพระศาสนจักรในยุคเริ่มแรก เป็นความทรงจำถึงวันที่พระจิตเสด็จมา พระจิตประทานแก่เราเพื่อพัฒนาชีวิตที่เราเรียกว่า “จิตวิญญาณ” หนทางแห่งชีวิตซึ่งมีพระจิตเป็นพลังผลักขับเคลื่อนและหลักนำทาง

Slide 25: 

ศีลกำลังจึงเป็นศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งอนาคต กล่าวคือพระจิตเจ้าทรงให้ความหลายหลากในพระศาสนจักร และในเวลาเดียวกันอย่างเป็นสากล เพราะพระจิตทรงพัดพาไปในที่ทรงมีพระประสงค์

Slide 26: 

ศีลกำลังเป็นประจักษ์พยานต่อโลก ประกาศว่าพระจิตเจ้าทรงประทับอยู่ที่นี่ แสดงออกในสิ่งโดยการดำเนินชีวิตที่มีพระจิตทรงนำทาง เป็นศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งพันธกิจ รวบรวมชุมชนเข้าด้วยกันเพื่อส่งออกไปภายนอกร่างกายซึ่งถูกสร้างขึ้นในศีลล้างบาป ผ่านทางศีลกำลังร่างกายของพระคริสตเจ้าทั้งครบได้รับการขับเคลื่อนโดยพระจิตมุ่งไปสู่สิ่งสร้างใหม่

ข.พระสังฆราชเป็นศาสนบริกรปกติของศีลกำลัง : 

ข.พระสังฆราชเป็นศาสนบริกรปกติของศีลกำลัง ในพระศาสนจักรตะวันออก ศาสนบริกรปกติของศีลกำลังเป็นพระสงฆ์ ในสังคายนาเมืองเตรนท์ บรรดาพระสังฆราชของพระศาสนจักรตะวันตกต้องการที่จะให้พระสังฆราชทำหน้าที่เป็นศาสนบริกรโดยปกติของศีลกำลัง คำว่า “ปกติ” ได้มีการเปลี่ยนแปลงเป็น “ที่มีมาแต่เดิม” ในการฟื้นฟูศีลกำลังภายหลังสังคายนาวาติกันที่สอง

Slide 28: 

“พระสังฆราชเป็นผู้โปรดศีลศักดิ์สิทธิ์นี้โดยดั้งเดิม (Original)” แต่ต่อจากนั้นในประโยคถัดไป กล่าวว่า “โดยปกติ (Ordinarily) พระสังฆราชเป็นผู้โปรดศีลศักดิ์สิทธิ์” ประมาณปี ค.ศ. 400 เป็นต้นมาที่บรรดาพระสงฆ์เริ่มที่จะเข้ามาทำหน้าที่ในพิธีกรรมยิ่งทียิ่งมากขึ้น ในพระศาสนจักรตะวันออกสิ่งนี้รวมถึงการโปรดศีลกำลัง ในขณะที่ทางตะวันตกโดยทั่วไปยังคงสงวนไว้ให้เป็นหน้าที่ของพระสังฆราช

Slide 29: 

เพื่อให้สอดคล้องกับจารีตพิธีใหม่ ศีลล้างบาปและศีลกำลังจะกระทำด้วยกัน ศาสนบริกรโดยปกติในเวลานี้ คือพระสงฆ์ซึ่งไม่มีความจำเป็นต้องรับอำนาจเพิ่มเติม นอกเหนือจากนั้นยังเป็นไปได้ที่จะให้มีพระสงฆ์หลายกระทำพิธีเมื่อผู้รับพิธีมีจำนวนมาก

ค. ศีลกำลังให้ตราประทับ : 

ค. ศีลกำลังให้ตราประทับ สังคายนาเมืองเตรนท์ ศีลล้างบาป ศีลกำลัง และศีลบวช ให้ตราประทับ มิได้กล่าวว่าตราประทับคืออะไรโดยทางเทววิทยา เหตุผลสำหรับคำนิยามนี้คือศีลศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้ไม่อาจรับซ้ำได้ ตราประทับของศีลกำลังมีความเชื่อมโยงกันภายในต่อตราประทับของศีลล้างบาป และจะไม่สามารถเข้าใจศีลกำลังได้ยกเว้นในความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันนี้

Slide 31: 

ในช่วงเวลาของการฟื้นฟูศีลศักดิ์สิทธิ์ในปัจจุบันนี้ ความเข้าใจที่ดียิ่งขึ้นต่อตราประทับของศีลกำลังจะสามารถเกิดขึ้นได้ก็ด้วยการเชื่อมสัมพันธ์ศีลกำลังกับศีลล้างบาปทั้งทางพิธีกรรมและเทววิทยา อันเป็นก้าวหนึ่งซึ่งจารีตพิธีกรรมใหม่เกี่ยวศีลศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้ได้กระทำอย่างชัดเจนแล้ว

authorStream Live Help