ทว.226 เทววิทยาศีลล้างบาป+กำลัง - 4

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

เทววิทยาเรื่องศีลล้างบาปและศีลกำลัง : 

เทววิทยาเรื่องศีลล้างบาปและศีลกำลัง บทจดหมายของนักบุญเปาโล ตัวบทอื่นๆ ในพระธรรมใหม่ พิธีล้างที่มีมาก่อน

จดหมายของนักบุญเปาโล : 

จดหมายของนักบุญเปาโล 1 ธส ( ค.ศ. 50) ยังไม่มีการกล่าวถึงศีลล้างบาปอย่างชัดเจน ข้อความที่ดูเหมือนอ้างอิงถึงโดยอ้อมอยู่ใน 4:8 2 ธส (ค.ศ. 50/51) ไม่ได้อ้างอิงถึงอย่างชัดเจนเช่นกัน

1 คร (ค.ศ. 54/55) : 

1 คร (ค.ศ. 54/55) 1:12-16 พระคริสตเจ้าไม่อาจถูกแบ่งแยกได้ ทุกคนล้างบาปในพระคริสตเจ้า 6:11 “...แต่ท่านได้รับการชำระล้างแล้ว ท่านได้รับความศักดิ์สิทธิ์แล้ว ท่านได้รับความชอบธรรมแล้วเดชะพระนามของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้า และเดชะพระจิตพระเจ้าของเรา”

Slide 4: 

6:19-20 “ท่านไม่รู้หรือว่า ร่างกายของท่านเป็นพระวิหารของพระจิตเจ้าผู้สถิตอยู่ในท่าน ท่านได้รับพระจิตนี้จากพระเจ้า ท่านจึงไม่เป็นเจ้าของของตนเอง พระเจ้าทรงซื้อท่านไว้ด้วยราคาแพง ดังนั้นจงใช้ร่างกายของท่านถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าเถิด” “แต่ผู้ที่สนิทสัมพันธ์กับองค์พระผู้เป็นเจ้า ก็เป็นจิตใจเดียวกันกับพระองค์” (1 คร 6:17)

Slide 5: 

10:1-5 “พี่น้องทั้งหลาย ข้าพเจ้าต้องการให้ท่านรู้ว่าบรรพบุรุษทุกคนของเราได้อยู่ใต้เมฆและทุกคนข้ามทะเลไป ทุกคนรับการล้างในเมฆและในทะเลเข้าร่วมกับโมเสส ทุกคนกินอาหารฝ่ายจิตอย่างเดียวกัน ทุกคนดื่มเครื่องดื่มฝ่ายจิตอย่างเดียวกัน เพราะพวกเขาดื่มน้ำจากศิลาซึ่งติดตามพวกเขาไป ศิลานั้นคือพระคริสตเจ้า แม้กระนั้น พระเจ้าก็มิได้พอพระทัยคนส่วนใหญ่เหล่านั้น พวกเขาล้มตายเกลื่อนกลาดอยู่ในถิ่นทุรกันดาร”

Slide 6: 

12:13 “เดชะพระจิตเจ้าพระองค์เดียว เราทุกคนจึงได้รับการล้างมารวมเข้าเป็นร่างกายเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นชาวยิวหรือชาวกรีก ไม่ว่าจะเป็นทาสหรือไทก็ตาม เราทุกคนต่างได้รับพระจิตเจ้าพระองค์เดียวกัน” 15:29 “บางท่านรับศีลล้างบาปเพื่อผู้ตาย ถ้าผู้ตายไม่กลับคืนชีพ จะมีประโยชน์ใดที่จะรับศีลล้างบาปเพื่อเขาเหล่านั้น”

กท (ค.ศ.53/55) : 

กท (ค.ศ.53/55) 3:25-4:7 “แต่เมื่อความเชื่อมาถึงแล้ว เราก็ไม่ถูกครูพี่เลี้ยงควบคุมดูแลอีกต่อไป ท่านทุกคนเป็นบุตรของพระเจ้า โดยอาศัยความเชื่อในพระคริสตเยซู เพราะท่านทุกคนที่ได้รับศีลล้างบาปในพระคริสตเจ้า ก็สวมพระคริสตเจ้าไว้ ไม่มีชาวยิวหรือชาวกรีก ไม่มีทาสหรือไท ไม่มีชายหรือหญิงอีกต่อไป เพราะท่านทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกันในพระคริสตเยซู และถ้าท่านเป็นของพระคริสตเจ้าแล้ว ท่านก็เป็นเชื้อสายของอับราฮัม เป็นทายาทตามพระสัญญา”.....“ข้อพิสูจน์ว่าท่านทั้งหลายเป็นบุตรก็คือ พระเจ้าทรงส่งพระจิตของพระบุตรลงมาในดวงใจของเรา พระจิตผู้ตรัสด้วยเสียงอันดังว่า “อับบา” ดังนั้นท่านจึงไม่เป็นทาสอีกต่อไป แต่เป็นบุตร ถ้าเป็นบุตรก็ย่อมเป็นทายาทตามพระประสงค์ของพระเจ้า”

Slide 8: 

6:15 “ดังนั้นการเข้าสุหนัตหรือการไม่เข้าสุหนัตจึงไม่มีความสำคัญแต่ประการใด สิ่งที่สำคัญก็คือ การเป็นสิ่งสร้างใหม่”

Slide 9: 

มีพัฒนาการทางด้านเทววิทยาศีลล้างบาปของนักบุญเปาโลที่ลึกซึ้งขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ศีลล้างบาปในบทจดหมายเหล่านี้เกี่ยวพันกับ 1. คริสตวิทยาเป็นศูนย์กลางของศีลล้างบาปอันเนื่องจากการบังเกิดเป็นมนุษย์และการไถ่กู้ของพระเยซู 2. มีนัยยะทางด้านประวัติศาสตร์แห่งความรอด อันได้แก่ศีลล้างบาปเป็นการนำคริสตชนเข้าสู่ความสมบูรณ์แห่งประวัติศาสตร์แห่งความรอด

Slide 10: 

3. พระจิตของพระเจ้าเกี่ยวพันอย่างแนบแน่นกับชีวิตของคริสตชน ซึ่งพวกเขาได้กลับกลายเป็น “วิหารของพระจิตเจ้า” ดังนั้นจึงมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชัดกับพระยาเวห์ จนสามารถเรียกว่า “บิดา” อันเป็นคำที่พระเยซูทรงใช้เมื่อกล่าวถึงพระยาเวห์

Slide 11: 

4. ศีลล้างบาปทำให้ทุกคนมีความเท่าเทียมกัน ดังนั้นจึงไม่มีใครสามารถโอ้อวดตนเองว่าอยู่เหนือกว่าผู้อื่น เพราะว่าตนเองเป็นชายหรือหญิง เป็นไทหรือเป็นทาส เป็นชาวยิวหรือคนต่างชาติ ศักดิ์ศรีของคริสตชนเกิดขึ้นจากชีวิตซึ่งได้รับจากศีลล้างบาป

Slide 12: 

5. ชีวิตที่ได้รับนี้ คือ การเป็นสิ่งสร้างใหม่ ไม่เพียงแต่บาปที่ถูกลบล้างไปและความศักดิ์สิทธิ์ที่ได้รับคืนมา แต่สิ่งที่เหนือกว่าการฟื้นฟูกลับคืนมานี้ก็คือ “การเป็นสิ่งสร้างใหม่”

2 คร (ค.ศ. 55/56) : 

2 คร (ค.ศ. 55/56) 1:21-22 “ผู้ที่ทรงตั้งเราและท่านทั้งหลายในพระคริสตเจ้า และทรงเจิมเรานั้นคือพระเจ้า พระองค์ทรงประทับตราเราด้วยตราของพระองค์ ประทานพระจิตเจ้าไว้ในดวงใจของเราเป็นเครื่องประกันด้วย”

Slide 14: 

5:14-17 “เพราะความรักของพระคริสตเจ้าผลักดันเรา เราแน่ใจว่า ถ้าคนหนึ่งตายเพื่อทุกคน ก็เหมือนกับว่าทุกคนได้ตายด้วย พระองค์สิ้นพระชนม์แทนทุกคน เพื่อผู้ที่มีชีวิตจะได้ไม่มีชีวิตเพื่อตนเองอีกต่อไป แต่มีชีวิตเพื่อพระองค์ผู้สิ้นพระชนม์ และทรงกลับคืนพระชนมชีพเพื่อเขา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เราจะไม่พิจารณาผู้ใดตามมาตรฐานมนุษย์อีก แม้ว่าครั้งหนึ่งเราเคยพิจารณาพระคริสตเจ้าตามมาตรฐานมนุษย์ แต่บัดนี้เราไม่พิจารณาพระองค์ตามมาตรฐานมนุษย์อีกต่อไป ดังนั้น ถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสตเจ้า ผู้นั้นก็เป็นสิ่งสร้างใหม่ สภาพเก่าผ่านพ้นไป สภาพใหม่เกิดขึ้นแล้ว ทุกสิ่งมาจากพระเจ้า”

รม (ค.ศ. 55/56) : 

รม (ค.ศ. 55/56) 6:1-11 “...เราควรจะทำบาปต่อไปเพื่อพระหรรษทานจะได้มากขึ้นกระนั้นหรือ หามิได้ เราตายจากบาปแล้ว เรายังจะมีชีวิตอยู่ในบาปต่อไปได้อย่างไรเล่า ท่านทั้งหลายไม่รู้หรือว่า เราทุกคนที่ได้รับศีลล้างบาปเดชะพระคริสตเยซู ก็ได้รับศีลล้างบาปเข้าร่วมกับการสิ้นพระชนม์ของพระองค์ด้วย ดังนั้น เราถูกฝังไว้ในความตายพร้อมกับพระองค์ อาศัยศีลล้างบาป เพื่อว่าพระคริสตเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตายเดชะพระสิริรุ่งโรจน์ของพระบิดาฉันท์ใด เราก็จะดำเนินชีวิตแบบใหม่ด้วยฉันนั้น ถ้าเราร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ในการสิ้นพระชนม์ เราก็จะรวมเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ในการกลับคืนพระชนมชีพด้วยเช่นกัน เรารู้ว่า สภาพเดิมของความเป็นมนุษย์ของเราถูกตรึงกางเขนไว้กับพระองค์แล้ว เพื่อว่าร่างกายที่ใช้ทำบาปของเราจะถูกทำลายและเราจะไม่เป็นทาสของบาปอีกต่อไป

Slide 16: 

เพราะคนที่ตายแล้วก็ย่อมพ้นจากบาป แต่เราเชื่อว่า ถ้าเราตายพร้อมกับพระคริสตเจ้าแล้ว เราก็จะมีชีวิตพร้อมกับพระองค์ด้วย เรารู้ว่าพระคริสตเจ้าผู้ทรงกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตายแล้วจะไม่สิ้นพระชนม์อีก ความตายไม่มีอำนาจเหนือพระองค์อีกต่อไป เพราะเมื่อสิ้นพระชนม์ พระองค์ก็ทรงตายครั้งเดียวจากบาปตลอดไป เมื่อมีพระชนมชีพก็มีพระชนมชีพเพื่อพระเจ้า ดังนี้ ท่านทั้งหลายก็เช่นเดียวกันต้องถือว่า ท่านตายจากบาปแล้วแต่มีชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้าในพระคริสตเยซู”

Slide 17: 

1. มีความก้าวหน้าเป็นอันมากในความเข้าใจธรรมล้ำลึกแห่งศีลล้างบาปของนักบุญเปาโล เราได้เห็นวลี “ได้รับศีลล้างบาปเข้าร่วมกับการสิ้นพระชนม์ และการกลับคืนพระชนม์ชีพ”

Slide 18: 

2. มีความเป็นหนึ่งเดียวทางฌานนิยมระหว่างบุคคลผู้รับศีลล้างบาปกับการสิ้นพระชนม์และการกลับกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูจ้า 3. ความเป็นหนึ่งเดียวกับการสิ้นพระชนม์และการกลับคืนชีพของพระเยซูเจ้าทำให้อำนาจของบาปหมดสิ้นไป และทำให้อำนาจของปีศาจเหนือผู้รับศีลหมดสิ้นไปด้วยตามความคิดของนักบุญเปาโล

Slide 19: 

4. ความเป็นหนึ่งเดียวกับการสิ้นพระชนม์และการกลับคืนชีพของพระเยซูไม่เพียงแต่เป็นจุดสิ้นสุดของอำนาจของบาปเท่านั้น แต่ยังนำมาซึ่งการเป็นสิ่งสร้างใหม่ด้วย อันได้แก่ชีวิตใหม่ในพระคริสตเจ้า เหมือนกับพระเยซูเองที่มิได้กลับเป็นขึ้นมาเพื่อการดำรงอยู่ต่อไปของชีวิต แต่เพื่อการประทับตราชีวิตใหม่ ชีวิตที่กลับคืนชีพแล้ว เช่นเดียวกับบรรดา คริสตชนที่มิได้มีเพียงชีวิตที่ปราศจากบาป แต่เป็นชีวิตใหม่ทั้งครบซึ่งเป็นชีวิตเพื่อพระเจ้าและเป็นชีวิตในพระเยซูคริสต์

Slide 20: 

จุดสำคัญในความเข้าใจถึงพระคริสตเจ้าของเปาโล คือการสิ้นพระชนม์และการกลับคืนชีพของพระองค์ ท่านมองเห็นธรรมล้ำลึกที่ท่านเองเคยมีประสบการณ์ คือ การตายจากทุกสิ่งที่เคยรักหรือถือว่ามีคุณค่า และการรับชีวิตใหม่ในหมู่คณะใหม่ ผู้ที่ล้างบาปในนามของพระเยซูเจ้า เป็นการเข้าสู่ความตายและการกลับคืนชีพของพระองค์ การจมลงใต้น้ำเป็นการร่วมกับกับพระคริสตเจ้าในการตายต่อบาป และในการขึ้นจากน้ำเป็นการขึ้นสู่การแปลงสภาพและชีวิตที่ได้รับการไถ่กู้

Slide 21: 

อำนาจของบาปและความตายถูกทำลาย บรรดาคริสตชนสามารถมีประสบการณ์ไม่แต่เพียงอำนาจของพระเจ้าในชีวิตของพวกเขาเท่านั้น แต่ยังสามารถคาดหวังถึงการกลับเป็นขึ้นมาในสิริโรจนากับพระคริสตเจ้าอีกด้วย

Slide 22: 

ศีลล้างบาปคล้ายดังการเข้าสุหนัตของชาวยิว เป็นการละทิ้งหนทางของเนื้อหนังไปสู่หนทางของพระจิตเจ้า ผู้รับศีลล้างบาปได้รับพระจิตของพระคริสตเจ้าและได้รับการบำรุงเลี้ยงโดยจิตเดียว เวลานี้พวกเขารวมเป็นร่างกายเดียวกัน เช่นเดียวกับการที่ถอดเสื้อผ้าของตนก่อนลงในในน้ำ เวลานี้พวกเขาถอดความเลวร้ายและการแบ่งแยกออก และสวมใส่พระคริสตเจ้า พวกจึงเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์และเป็นหนึ่งเดียวซึ่งกันและกัน พวกเขาร่วมในหมู่คณะที่ได้รับการทำให้ศักดิ์สิทธิ์และชอบธรรม และชำระล้างจากบาป เช่นเดียวกับชาวอิสราแอลผ่านทะเลจากการเป็นทาสสู่ความเป็นอิสระ

Slide 23: 

อิสรภาพสามารถถูกทำลายได้ ศีลล้างบาปไม่อาจรักษาพฤติกรรมที่เลวร้ายของมนุษย์ได้เสมอไป อิสรภาพใหม่ไม่ได้เป็นใบรับประกันที่จะไม่ทำบาป แต่เป็นอำนาจที่จะทำความดี (รม 6:12-19) พระพรที่ได้รับจากศีลล้างบาปมิใช่เป็นสิ่งที่ได้มาเฉยๆ แต่ต้องถูกใช้เพื่อที่จะบังเกิดผล (2 คร 5:16-6:2; อฟ 4:17-5:20) พระเจ้าให้อภัยอดีตแก่พวกเขาและช่วยจากหนทางบาปของตนแล้ว แต่สิ่งนี้หมายถึงพวกเขาได้รับพระหรรษทานเพื่อที่จะให้อภัยผู้อื่นและไม่กระทำบาปอีกต่อไป (คส 3:1-4:6)

Slide 24: 

ในบทจดหมายฉบับอื่นๆ นักบุญเปาโลได้พัฒนาความคิดนี้ต่อไปโดยเพิ่มเติมความคิดต่อไปว่า ชีวิตใหม่นี้เป็นชีวิตแห่งความเป็นหนึ่งเดียวกัน รวมผู้รับศีลล้างบาปเข้าด้วยกันอย่างเข้มข้น แต่เหนืออื่นใดหมดเป็นการรวมบรรดาผู้มีความเชื่อกับพระเยซูคริสต์ พระจิต และกับพระบิดาอย่างลึกซึ้งมากขึ้น

คส (ค.ศ. 56/58 หรือ 58/60) : 

คส (ค.ศ. 56/58 หรือ 58/60) 2:12-13 “เมื่อรับศีลล้างบาป ท่านทั้งหลายถูกฝังพร้อมกับพระคริสตเจ้าและกลับคืนชีพพร้อมกับพระองค์ด้วยความเชื่อในพระเดชานุภาพของพระเจ้า ผู้ทรงบันดาลให้พระคริสตเจ้ากลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตาย ในอดีตท่านตายแล้วเพราะการล่วงละเมิดและไม่ได้เข้าสุหนัตทางกาย แต่พระเจ้าโปรดให้ท่านมีชีวิตพร้อมกับพระคริสตเจ้า โดยทรงให้อภัยการล่วงละเมิดทั้งหลายของเรา”

อฟ (ค.ศ. 61/63 หรือ 80/100) : 

อฟ (ค.ศ. 61/63 หรือ 80/100) 2:4-6 “แต่พระเจ้าทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตา ทรงสำแดงความรักยิ่งใหญ่ต่อเรา เมื่อเราตายไปแล้วเพราะการล่วงละเมิด พระองค์ก็ทรงบันดาลให้เรากลับมีชีวิตกับพระคริสตเจ้า ท่านได้รับความรอดพ้นก็เพราะพระหรรษทาน พระเจ้าโปรดให้เรากลับคืนชีพพร้อมกับพระคริสตเยซู โปรดให้เรามีที่นั่งในสวรรค์พร้อมกับพระคริสตเจ้า”

Slide 27: 

4:4-5 “มีกายเดียวและจิตเดียว ดังที่พระเจ้าทรงเรียกท่านให้มีความหวังประการเดียว มีองค์พระผู้เป็นเจ้าองค์เดียว ความเชื่อหนึ่งเดียว ศีลล้างบาปหนึ่งเดียว พระเจ้าหนึ่งเดียว”

Slide 28: 

5:25-26 “สามีก็จงรักภรรยาดังที่พระคริสตเจ้าทรงรักพระศาสนจักร ทรงบันดาลให้พระศาสนจักรศักดิ์สิทธิ์ ทรงใช้น้ำและพระวาจาชำระพระศาสนจักรให้บริสุทธิ์” 1:13-14 และ 5:25-26 กล่าวถึงตราประทับซึ่งอาจเชื่อมโยงถึงศีลล้างบาปด้วย ความรอดจึงไม่ใช่เรื่องส่วนตัวแต่เป็นงานที่กระทำภายในหมู่คณะที่ได้รับการไถ่กู้

5. ตัวบทอื่นในพระธรรมใหม่ : 

5. ตัวบทอื่นในพระธรรมใหม่ ฮบ 6:1-2 “เราจงก้าวข้ามคำสอนเบื้องต้นเกี่ยวกับพระคริสตเจ้าไปสู่คำสอนที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นโดยไม่ต้องย้ำคำสอนเบื้องต้นอีก คือเรื่องการกลับใจละทิ้งกิจการที่นำไปสู่ความตาย เรื่องความเชื่อในพระเจ้า คำสอนเรื่องพิธีล้าง เรื่องการปกมือ เรื่องการกลับคืนชีพของผู้ตายและเรื่องการตัดสินลงโทษนิรันดร”

Slide 30: 

ฮบ 10:22 “เราจงเข้าไปใกล้ด้วยใจจริงและเต็มเปี่ยมด้วยความเชื่อ มีดวงใจบริสุทธิ์ มีจิตสำนึกว่าตนได้รับการอภัยแล้ว มีร่างกายที่ชำระล้างสะอาดด้วยน้ำบริสุทธิ์” ทต 3:5 “พระองค์ทรงช่วยเราให้รอดพ้นมิใช่เพราะกิจการชอบธรรมใดๆ ที่เรากระทำ แต่เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ ทรงใช้น้ำชำระเราให้สะอาดเราจึงเกิดใหม่และได้รับการฟื้นฟูโดยพระจิตเจ้า”

Slide 31: 

1 ปต 1:3-4:11 แนวความคิดทั่วไปของตอนนี้คือ ชีวิตคริสตชนเริ่มต้นที่ศีลล้างบาปในฐานะที่เป็นประสบการณ์ของการบังเกิดใหม่ จากจุดนี้เองเปโตรให้ข้อสรุปของท่านเกี่ยวกับวิถีทางที่คริสตชนควรปฏิบัติตนเองในท่ามกลางเพื่อนบ้านที่เป็นคนต่างศาสนาในการเผชิญกับการเบียดเบียน ในศีลล้างบาปคริสตชนได้เกิดอีกครั้งหนึ่งด้วยชีวิตใหม่ผ่านทางการคืนชีพของพระเยซูเจ้า ศีลล้างบาปมิได้ถูกมองเพียงว่าเป็นพิธีกรรมของการเข้าสู่หมู่คณะของคริสตชน แต่เป็นบ่อเกิดของอำนาจของการให้ชีวิตแห่งการกลับคืนชีพของพระคริสต์ต่อผู้มีความเชื่อ เน้นย้ำมิติแห่งองค์ประกอบของการบังเกิดใหม่ คือการกลับเป็นส่วนหนึ่งของประชากรของพระเจ้า ชนชาติที่ได้รับเลือกสรร ราชสมณะ และชนชาติศักดิ์สิทธิ์

6. บริบทของศีลล้างบาปของคริสตชน : 

6. บริบทของศีลล้างบาปของคริสตชน 1. พิธีล้างในอารยธรรมของชาวกรีกในสมัยพระเยซูเจ้า 2. พิธีล้างในการรับคนต่างชาติเข้ามาเป็นชาวยิว 3. พิธีล้างที่กระทำโดยยอห์นผู้ประกอบพิธีล้าง

Slide 33: 

ความแตกต่างระหว่างพิธีล้างของยอห์นกับพิธิล้างของชนชาติตะวันออกและชาวยิวทั่วไป มีดังนี้ ยอห์นมิได้นำเสนอตนเองในที่สาธารณะว่าเป็นสมาชิกของสงฆ์ชาวยิว ยอห์นมีสำนึกถึงอัตลักษณ์ของตนเองที่ชัดเจน ยอห์น สอดแทรกข่าวสารแห่งการกลับใจเพื่อเตรียมตัวสำหรับต้อนรับการมาถึงของพระอาณาจักร ยอห์นเทศน์สอนและกระทำพิธีล้างของท่านสำหรับชาวอิสราแอลทั้งหมด

Slide 34: 

พิธีล้างของยอห์นกระทำเพียงครั้งเดียว ขบวนการทางศาสนที่ยอห์นได้จัดตั้งขึ้นประสบความสำเร็จอย่างดี พระเยซูเจ้าทรงให้การยอมรับอย่างสูงสุดต่อพิธีล้างของยอห์น พระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้างจากยอห์น

Slide 35: 

ศีลล้างบาปมีรากที่มาจากพิธีล้างของยอห์น พระเยซูเจ้าทรงรับเอาพิธีกรรมทั่วไปที่มีอยู่ในสมัยของพระองค์ และทรงเปลี่ยนแปลงให้เป็นพิธีกรรมแห่งการเริ่มต้นด้วยลักษณะของพระองค์เอง

Slide 36: 

โดยการสิ้นพระชนม์และการกลับคืนชีพของพระเยซูเจ้า ศีลล้างบาปของคริสตชนได้รับความหมายใหม่ที่ยิ่งใหญ่กว่า

7. ศีลล้างบาปของคริสตชนในพระธรรมใหม่ : 

7. ศีลล้างบาปของคริสตชนในพระธรรมใหม่ ศีลล้างบาปในฐานะที่เป็นศีลศักดิ์สิทธิ์ ศีลล้างบาปทารก ศีลล้างบาปและการบังเกิดใหม่ ศีลล้างบาปและธรรมล้ำลึกของพระเยซูเจ้า

Slide 38: 

พระธรรมใหม่ไม่ได้พูดถึงศีลล้างบาปในฐานะที่เป็นศีลศักดิ์สิทธิ์ เบื้องหลังสำหรับศีลล้างบาปถูกมองเสมอมาว่า เป็นธรรมล้ำลึกที่ยิ่งใหญ่ ปัจจัยสำคัญที่คงอยู่เสมอคือ ชีวิต การสิ้นพระชมน์และการกลับคืนชีพของพระเยซูเจ้า

Slide 39: 

การมอบพระจิตเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องเชื่อมต่อกับศีลล้างบาปหรือไม่ จากข้อมูลในพระธรรมใหม่มีการเปิดทางสำหรับเด็กและทารกบางคนให้ได้รับศีลล้างบาป -เหตุผลน่าจะมาจากการนำครอบครัวทั้งหมดให้เข้าสู่พระศาสนจักร ด้วยสำนึกถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

Slide 40: 

ความสัมพันธ์ระหว่างความรอดและการรับศีลล้างบาป ยน 3:5 “...เราบอกความจริงแก่ท่านว่าไม่มีใครเข้าสู่พระอาณาจักรของพระเจ้า ถ้าเขาไม่เกิดจากน้ำและพระจิตเจ้า” “การบังเกิดจากพระจิต” และผลซึ่งเป็นหลักแห่งเหตุการณ์ของความรอด ซึ่งสำหรับพระศาสนจักรยุคแรก (ตามที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงตั้งขึ้น) เป็นข้อผูกมัดอันแท้จริงต่อศีลล้างบาป ด้วยเหตุผลนี้คำสอนของพระเยซูเจ้าเกี่ยวกับนิโคเดมัสมิได้มุ่งความสนใจโดยตรงไปยังศีลล้างบาป แต่มุ่งไปที่สิ่งสร้างใหม่ผ่านทางพระจิตของพระเจ้า

Slide 41: 

การเป็นสิ่งสร้างใหม่นี้เองที่พิธีกรรมภายนอกของศีลล้างบาปเฉลิมฉลอง การตอบสนองต่อพระหรรษทานของสิ่งสร้างใหม่นี้คือ ความเชื่อ พระธรรมใหม่วางเหตุการณ์แห่งการช่วยให้รอดในชีวิตของแต่ละบุคคลในมิติของความเชื่อมากกว่าในมิติของศีลล้างบาป

Slide 42: 

ความเข้าใจในเรื่องความเป็นหนึ่งเดียวของศีลล้างบาปในพระธรรมใหม่ ความเป็นหนึ่งเดียวกันในเหตุการณ์ของพระคริสต์ อันได้แก่พระชนมชีพบนโลกนี้ การสิ้นพระชนม์ของพระองค์ และชีวิตแห่งการกลับคืนชีพของพระองค์ซึ่งทำให้คริสตชนเป็นหนึ่งเดียวกัน

8. สรุปความเข้าใจเรื่องศีลล้างบาปจากพระธรรมใหม่ : 

8. สรุปความเข้าใจเรื่องศีลล้างบาปจากพระธรรมใหม่ นำเสนอเรื่องศีลล้างบาปที่แตกต่างกันไป แต่ในแต่ละกรณีผู้รับศีลล้างบาปเป็นผู้ใหญ่ที่แสดงออกถึงความเชื่อของพวกเขาต่อพระเยซูเจ้าเป็นลำดับแรก -ทั้งพระวรสารและบทจดหมายของนักบุญเปาโลเน้นย้ำความเข้าใจที่ว่า พระเยซูเจ้าทรงเป็นศูนย์กลางแห่งศีลล้างบาป

Slide 44: 

- ศีลล้างบาปมีความสัมพันธ์กับพระจิตเจ้าอย่างชัดเจน การกล่าวว่ามีศีลล้างบาปด้วยน้ำสำหรับคริสตชน และในภายหลังศีลล้างบาปด้วยพระจิตเป็นอีกด้านหนึ่งที่พบอยู่ในพระธรรมใหม่เสมอ - เป็นเรื่องปกติสำหรับผู้รับศีลล้างบาปแล้วจะมีการปกมือเหนือพวกเขา แต่มิได้เกิดขึ้นทุกครั้ง - การจุมตัวในน้ำเกี่ยวข้องกับการให้อภัยต่อบาป และการปกมือเป็นการรับพระจิตเจ้า แต่พระคัมภีร์มิได้กล่าวอย่างชัดเจนถึงความสัมพันธ์หรือความหมายของกิจการเหล่านี้

Slide 45: 

- นำเสนอศีลล้างบาปที่เชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์แห่งความรอด มีการเผยแสดงในประวัติศาสตร์ของการอภัยบาปของพระเจ้า และการมอบความรักแห่งการยกโทษของพระองค์

Slide 46: 

สิ่งที่ค่อนข้างชัดเจนศีลล้างบาป คือ เส้นแบ่งระหว่างสิ่งเก่าและสิ่งใหม่ ระหว่างการรอดคอยพระแมสสิยาห์กับการพบกับพระองค์ ระหว่างการชีวิตที่มีมลทินบาปและชีวิตที่ได้รับการอภัย ระหว่างการอยู่ในหมู่คณะของกฎบัญญัติและการอยู่ในหมู่คณะของความรัก

Slide 47: 

- นำเสนอศีลล้างบาปในฐานะทีเป็นการกระทำของหมู่คณะ เกี่ยวพันกับผู้ติดตามของพระเยซูเจ้า มิได้เป็นงานส่วนตัวหรืองานของครอบครัว แม่ว่าอาจจะมีการโปรดศีลล้างบาปให้กับทารกบางคนในพระธรรมใหม่ การล้างบาปดังกล่าวอยู่ภายใต้บรรยากาศของการให้ความสำคัญกับการล้างบาปผู้ใหญ่ ด้วยเหตุนี้การเฉลิมฉลองพิธีกรรมนี้ไม่ได้เป็นการับเด็กเข้าในครอบครัว แต่เป็นการฉลองบุคคลที่เข้าสู่หมู่คณะของพระเยซูเจ้า

Slide 48: 

- ศีลล้างบาปทำให้ทุกคนเสมอภาคกัน ทำให้การกล่าวอ้างความเหนือกว่าใดๆ ไม่ว่าในเรื่องเพศ ชนชั้นทางสังคม หรือเบื้องหลังทางชาติพันธ์ล้วนไร้ความหมายไป

Slide 49: 

- ศีลล้างบาปเป็นเหตุการณ์ทางศาสนาที่มีความหมายลึกซึ้ง ทั้งในชีวิตของพระเยซูเจ้าเองและในชีวิตของบรรดาผู้ติดตามพระองค์ ความเชื่อมีส่วนเกี่ยวข้อง และหมายถึงการตอบสนองต่อพระพรที่พระประทานให้ก่อน อันได้แก่การเรียกสู่การกลับใจและการมีชีวิต ศีลล้างบาปจึงเป็นช่วงเวลาแห่งพระหรรษทาน ช่วงเวลาแห่งพระพร มิใช่เกิดจากกิจการดีงามหรือการประพฤติปฏิบัติตามธรรมบัญญัติ

Slide 50: 

- เราไม่สามารถเปรียบเทียบศีลล้างบาปกับการเข้าสุหนัต หรือเป็นการที่คริสตชนนำพิธีนี้มาทดแทนการเข้าสุหนัตของชาวยิว ดังนั้นเทววิทยาแห่งการเข้าสุหนัตมิได้มีบทบาทในการพัฒนาเทววิทยาแห่งศีลล้างบาปแต่อย่างใด

Slide 51: 

- บาปกำเนิดมิได้ถูกล่าวถึงแต่อย่างใดในความเข้าใจของพระธรรมใหม่ต่อศีลล้างบาป ดังนั้น จึงไม่อาจมองบาปกำเนิดในฐานะที่เป็นปัจจัยที่มีความสำคัญต่อเทววิทยาศีลล้างบาป

Slide 52: 

- พระธรรมใหม่ชี้ชัดว่า ศีลล้างบาปเป็นอะไรที่มากกว่าพิธีกรรม ในชีวิตของพระเยซูเจ้าเอง พิธีล้างถูกนำเสนอในฐานที่เป็นเหตุการณ์ที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง ด้วยการเผยแสดงว่าพระเยซูเจ้าคือใคร ตลอดทั้งพระธรรมใหม่ศูนย์กลางของศีลล้างบาปคือความสัมพันธ์กับพระเยซูเจ้า และในบทจดหมายของนักบุญเปาโลศีลนี้กลับกลายเป็นความสัมพันธ์แบบฌานนิยมกับชีวิต ความตายและการกลับคืนชีพของพระเยซูเจ้า เป็นความสัมพันธ์กับพระเยซูเจ้านี้เองซึ่งเป็นเบื้องหลังกระแสความสนใจทางเทววิทยาในพระเยซูเจ้าเจ้า ในฐานะที่ทรงเป็นศีลศักดิ์สิทธิ์ลำดับแรก

ประสบการณ์ของศีลล้างบาปในพระธรรมใหม่ : 

ประสบการณ์ของศีลล้างบาปในพระธรรมใหม่ 1. ประสบการณ์แห่งพระจิตเจ้า พระจิตเจ้าเป็นสาเหตุของการตระหนักถึงตนเองในรูปแบบใหม่ : การไขแสดงและภารกิจ ในพิธีล้างของพระเยซูเจ้า ทรงได้รับพลังผลักดันอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพระศาสนจักรด้วย พระจิตเป็นความยินดี และการปลอบโยนบรรเทา เป็นการลิ้มรสถึงพระอาณาจักร เป็นดังความรักที่หลั่งลงสู่หัวใจ เป็นสาเหตุของความเป็นหนึ่งเดียวกัน

Slide 54: 

2. ประสบการณ์การตายต่อชีวิตในอดีตของตนเอง น้ำนำมาซึ่งชีวิตและความตาย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นภาพพจน์ของศีลล้างบาปของความตายจากน้ำ การผ่านทะเลแดง ความตายนี้เป็นประตูสำหรับคริสตชนไปสู่ความรอด ไปสู่ชีวิตที่เป็นพระพรของพระ นักบุญเปาโลพัฒนาแนวคิดนี้โดยเฉพาะในโรมบทที่ 6 ความตายจากบทบัญญัติ อันได้แก่ศาสนาเดิมของท่าน ถูกฝังในพระคริสตเจ้า ถูกตรึงไว้กับไม้กางเขน ตายต่อบาป ฯลฯ

Slide 55: 

3. ประสบการณ์แห่งอิสรภาพ นักบุญเปาโลกล่าวถึงประสบการณ์แห่งอิสรภาพนี้ คือ จากโครงสร้างของสังคมที่บีบบังคับ ไม่มีความแตกต่างในด้านวัฒนธรรม (กรีก หรือ ยิว) ไม่มีการแบ่งแยกเพศชายหรือหญิง ทุกคนสมใส่พระคริสตเจ้า อิสรภาพนี้ก่อนอื่นเป็นผลจากประสบการณ์พระจิต ที่ทรงทำให้เราเป็นคริสตชนได้รับการเจิม ทำให้เราตระหนักถึงฐานะการเป็นบุตร (เรียกพระเจ้าว่าบิดา) ดังนั้นจึงเป็นอิสระ อิสรภาพจากบทบัญญัติ เปาโลหมายถึงบัญญัติของโมเสส เพราะสำหรับคริสตชนมีบัญญัติเดียวคือ ความรัก อิสรภาพและความรักจึงดำเนินไปด้วยกัน

authorStream Live Help