ทว.226 เทววิทยาศีลล้างบาป+กำลัง - 3

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

(3) ศีลล้างบาปในพระธรรมใหม่ : 

(3) ศีลล้างบาปในพระธรรมใหม่ พิธีล้างของพระเยซูเจ้า ข้อความของพระวรสารที่อ้างอิงถึงศีลล้างบาป ข้อความของหนังสือกิจการอัครสาวกที่อ้างอิงถึงศีลล้างบาป

Slide 2: 

ที่มาของศีลล้างบาปคือพระเยซูเจ้า การล้างด้วยน้ำเป็นเครื่องหมายสากลของการชำระล้าง เค้าลางในพระธรรมเก่า ประเพณีของชาวยิว

Slide 3: 

พิธีชำระล้างของผู้กลับใจเข้าศาสนายิว พิธีล้างของยอห์นผู้ประกอบพิธีล้าง พระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้างจากยอห์น ประสบการณ์ของพระจิตเจ้า ตรัสถึงการสิ้นพระชนม์ของพระองค์ว่าเป็น “ศีลล้างบาป” (มก 10:38)

Slide 4: 

พระเยซูเจ้าทรงกระทำพิธีล้างของยอห์นผู้ประกอบพิธีล้างต่อไปอีกระยะหนึ่ง (ดู ยน 3:22: 4:1-2) มีความแตกต่างกันระหว่างการล้างของยอห์นและการล้างของพระเยซูเจ้า มก 3:11 และ ลก 3:16 ชี้ถึงความแตกต่างดังกล่าวเช่น ระหว่าง “น้ำ” และ “ไฟแห่งพระจิต” พระจิตเจ้าไม่ได้ถูกประทานให้ก่อนการรับสิริโรจนการของพระเยซูเจ้า (ยน 7:39; 16:7)

Slide 5: 

ผลของศีลล้างบาป การให้อภัยต่อบาป พระพรของพระจิตเจ้า เป็นอัตรวาะ (กจ 2:17, 38) ถูกมอบให้ผ่านทางพระแมสสิยาห์

Slide 6: 

ศีลล้างบาปของคริสตชนเกิดมาจากเหตุการณ์ของพระคริสต์ (Christ Event) ในพิธีล้างของพระเยซูเจ้า ทรงรวมประสบการณ์แห่งจอร์แดนและการสิ้นพระชนม์ของพระองค์ และสรุปในวันที่พระจิตเสด็จมา

Slide 7: 

มธ 28:19 อาจสะท้อนถึงคำพูดของพระเยซูเจ้าโดยตรง หรืออาจ (ภายใต้การดลใจของพระจิตเจ้า) เป็นคำกล่าวด้วยความเชื่อมั่นของบรรดาอัครสาวกว่าการกระทำดังกล่าวเป็นน้ำพระทัยของพระอาจารย์

Slide 8: 

พระเยซูเจ้าในพระธรรมชาติความเป็นมนุษย์ของพระองค์นั้น ทรงเป็นศีลศักดิ์สิทธิ์แรก ศีลล้างบาปของคริสตชนเป็นศีลศักดิ์สิทธิ์ประการหนึ่งเพราะว่า องค์พระเยซูเจ้าเอง และพระศาสนจักรเป็นศีลศักดิ์สิทธิ์

1. ศีลล้างบาปของพระเยซูเจ้า : 

1. ศีลล้างบาปของพระเยซูเจ้า ความสำคัญกับศีลล้างบาปของพระเยซูเจ้า เป็นจุดสำคัญเพื่อการทำความเข้าใจกับพิธีศีลล้างบาปของคริสตชน วิธีการของการศึกษาพระวรสารสหทรรศน์ - มก 1:9-11, มธ 3:13-17, ลก 3:21-22, ยน 1:29-34 เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง ได้รับการยืนยันในหนังสือกิจการ

Slide 10: 

“เริ่มตั้งแต่พิธีล้างของยอห์นจนถึงวันที่พระองค์เสด็จสู่สวรรค์นั้น จำเป็นที่คนหนึ่งจะต้องเป็นพยานร่วมกับเราถึงการกลับคืนพระชนมชีพของพระองค์” (กจ 1:22)

Slide 11: 

การยืนยันถึงเหตุการณ์จากพระวรสาร และสิ่งที่ควรพิจารณา มาร์โก(พระเยซูเจ้า) ได้รับพิธีล้างในแม่น้ำจอร์แดนโดยยอห์น มัทธิว มีการรีรออยู่นานในส่วนของยอห์น ผู้ทำพิธีล้าง และการยืนยันของพระเยซูเจ้าก่อนวลีว่า “เมื่อพระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้างแล้ว” พิธีล้างมิได้เป็นส่วนหลักของประโยค แต่ในประโยคที่ขยาย

Slide 12: 

ลูกา “เมื่อพระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้างและในระหว่างที่ทรงภาวนานั้น...” ยอห์นไม่กล่าวถึงการกระทำพิธีล้างเลย

Slide 13: 

ความคิดเห็นจากนักพระคัมภีร์ส่วนใหญ่ มีความรู้สึกอึดอัดใจสำหรับกลุ่มคริสตชนในยุคแรกสำหรับการที่พระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้างจากยอห์นผู้ประกอบพิธีล้าง พิจารณาได้จากข้อความจากมาร์โกที่ห้วนๆ ในมัทธิวมีการอธิบายเพิ่มเติมค่อนข้างยาว จนกระทั่งถึงยอห์นที่ไม่มีการกล่าวถึงเลย

Slide 14: 

เจตนาของผู้นิพนธ์พระวรสารแต่ละท่านเป็นอย่างไร?

Slide 15: 

มาร์โก เริ่มพระวารสารด้วยพิธีล้างของพระเยซูเจ้าทันที ติดตามด้วยภารกิจเปิดเผยของพระองค์ ท่านต้องการบอกผู้อ่านว่าพระเยซูเจ้าคือใคร สำหรับผู้อ่านพระวรสารของนักบุญมาร์โกจึงไม่มีความลับในอัตลักษณ์ของพระเยซูเจ้า ผู้อ่านรับรู้ตั้งแต่ต้น “ท่านคือบุตรของเรา”

Slide 16: 

พระเยซูเจ้าทรงเป็นผู้เห็นการไขแสดงแต่เพียงผู้เดียว ผู้อ่านพระวรสารของนักบุญมาร์โกไม่มีความลับในอัตลักษณ์ของพระเยซูเจ้า ผู้นิพนธ์พระวารท่านเดียวที่ไม่แสดงท่าทีอึดอัด จุดสนใจไม่ได้อยู่ที่ยอห์นหรือการประกอบพิธีล้างเพื่อการกลับใจจากบาป เราพบเพียงการรับรู้และรับรองจากพระเจ้า “เราพอใจท่านเป็นอันมาก”

Slide 17: 

ในพระวรสารนักบุญมาร์โกจุดเน้นจึงคงอยู่ที่กิจการระหว่างพระเจ้ากับพระเยซู

Slide 18: 

มัทธิว ใช้ข้อมูลพื้นฐานจากมาร์โก พิธีล้างของพระเยซูเจ้าไม่ได้เป็นจุดเริ่มต้นพระวรสาร ในการเล่าเรื่องการประสูติของพระเยซูเจ้าท่านได้บอกกับผู้อ่านแล้วว่าพระเยซูเจ้าคือใคร บทที่ 3 ท่านนำเสนอยอห์นผู้ประกอบพิธีล้างในฐานะการประกาศถึงพระอาณาจักรพระเจ้า ไม่ใช่เพียงการกลับใจจากบาปเช่นของมาร์โก

Slide 19: 

ให้รายละเอียดการประกอบพิธีล้างมากกว่า ข่าวสารของยอห์นเป็นเรื่องเร่งด่วน และมีความสำคัญ มัทธิวแสดงความอึดอัดบ้าง เนื่องจากพิธีล้างของยอห์นมุ่งเพื่อลบล้างบาปกับพระอาณาจักรพระเจ้า พระเยซูเจ้าทรงปราศจากบาปใดๆ มัทธิวมีข้อความบทสนทนาของพระเยซูเจ้ากับยอห์น จุดความสนใจเปลี่ยนจากยอห์นไปสู่พระเจ้าและสู่พระเยซูเจ้า

Slide 20: 

พระวาจาของพระเจ้าไม่ได้กล่าวกับพระเยซูเจ้าเท่านั้น มุ่งความสนใจไปยังการที่พระเจ้าทรงยอมรับพระเยซูเจ้าในฐานะบุตรสุดที่รักของพระองค์ พิธีล้างจึงไม่ใช่เรื่องการเจิมแต่งตั้งแต่งอย่างใด ให้ภาพการสนับสนุนของพระเจ้าว่า พระเยซูคือพระบุตรของพระเจ้า

Slide 21: 

ลูกา พระวรสารของนักบุญลูกาต่างไปจากมาร์โกและมัทธิว ท่านมีจุดประสงค์และรูปแบบที่เป็นของตนเอง มิได้มีข้อมูลที่แตกต่างไปจากมาร์โกและมัทธิว

Slide 22: 

พระเยซูเจ้าเทศสอนเรื่องพระอาณาจักรพระเจ้า ส่วนยอห์นผู้ประกอบพิธีล้างเรียกร้องการกลับใจ จุดเริ่มต้นพระวรสารของลูกาไม่ได้อยู่ที่พิธีล้างของพระเยซูเจ้า ยอห์นเทศน์สอนเรื่องกลับใจเพื่อรับอภัยบาป โดยวิธีการเดียวกับที่พบในมัทธิว ยอห์นเทศน์สอนอย่างรุนแรง ท่านถือเป็นกาศกของยุคพระธรรมเก่าคนสุดท้าย เน้นความสนใจไปยังพระเยซูเจ้า การเริ่มต้นของยุคใหม่ “ท่านผู้ซึ่งยิ่งใหญ่กว่า และผู้ซึ่งกำลังมา”

Slide 23: 

มีการแยกจากกันชัดเจนระหว่างยอห์นและพระเยซูเจ้า ท่านนำเสนอการสิ้นสุดภารกิจของยอห์น ในการประกอบพิธีล้าง พระเยซูเจ้าทรงเป็นศูนย์กลางของพิธี พิธีล้างทั้งหมดถูกจัดวางไว้ในบริบทของการภาวนา

Slide 24: 

ไม่มีการกล่าวถึงพระแมสสิยาห์ จุดประสงค์หลักคือเพื่อประกาศถึงอัตลักษณ์จากสวรรค์ของพระเยซูที่ทรงเป็นพระบุตร และโดยอ้อมคือผู้รับใช้ของพระยาเวห์

Slide 25: 

ยอห์น เริ่มเรื่องราวพิธีล้างของพระเยซูเจ้าด้วยการนำเสนออย่างชัดเจนว่ายอห์น ผู้ประกอบพิธีล้างคือใคร

Slide 26: 

ท่านไม่ใช่พระแมสสิยาห์ ไม่ใช่เอลิยาห์ และไม่ประกาศกคนหนึ่ง แต่เป็น “เสียงร้องในที่เปลี่ยว”ผู้นำสารของพระเยซูเจ้า ไม่สนใจการเป็นผู้ล้างบาปหรือประกาศกของยอห์น สนใจเพียงยอห์นผู้ซึ่งเป็น “ประจักษ์พยานคนแรกในการพิสูจน์ที่สำคัญของพระวจนาตรถ”

Slide 27: 

ยอห์น ผู้ทำพิธีล้างอธิบายถึงการกระทำของตนเองว่าเป็นเบื้องต้น มุ่งความสนใจไปยังผู้ซึ่งจะเสด็จมา บรรยายถึงพระเยซูเจ้าในฐานเป็นผู้ซึ่งพระจิตเจ้าประทับอยู่ ตามจริงแล้วเป็นยอห์นผู้ประกอบพิธีล้างเพียงผู้เดียวที่อ้างว่าได้เห็นการที่พระจิตเจ้าเสด็จลงมา (ในมาร์โกและมัทธิวเป็นพระเยซูเจ้าผู้เดียว ส่วนในลูกาทุกคนเห็น)

Slide 28: 

การประทับอยู่ของพระจิตเจ้าแสดงว่าพระเยซูเจ้าทรงเป็นผู้ได้รับเลือกสรร เป็นกิจการของพระเจ้าตามลำพัง และในสิ่งนี้เราได้แลเห็นว่า ศีลล้างบาปไม่ได้เป็นงานของเรา นั่นคือ การกลับใจของเราหรือการใช้โทษบาปของเรา แต่เป็นงานของพระเจ้า

Slide 29: 

ยอห์น ผู้นิพนธ์พระวรสารให้ภาพของการรับศีลล้างบาปแก่เรา ผู้รับศีลล้างบาปได้รับการเปลี่ยนแปลงอย่างสมบูรณ์โดยธรรมล้ำลึกปัสกาของพระเยซูเจ้า ผู้ที่เต็มเปี่ยมด้วยพระจิตเจ้า ผู้ได้รับเลือกสรรจากพระเจ้า ผู้ทำลายความชั่วร้าย ผู้นำชีวิตใหม่มาให้

Slide 30: 

มีเทววิทยาที่ลึกซึ้งในการนำเสนอเรื่องการล้างบาป แม้แต่จะไม่การกล่าวถึงกิจการการล้างบาปของพระเยซูเจ้า เทววิทยานี้ไม่เป็นเรื่องการรับพิธีล้างของพระเยซูเจ้า

Slide 31: 

แง่มุมที่เป็นศูนย์กลางของพิธีล้างในพระวรสารทั่งสี่ ไม่ได้อยู่ที่ยอห์นผู้ประกอบพิธีล้างหรือการกระทำพิธีล้างของท่าน แต่อยู่บนอัตลักษณ์ของพระเยซูเจ้า ตามความเป็นจริงแล้ว พิธีล้างที่เป็นการลบล้างบาปเป็นสิ่งที่สำคัญลำดับสอง แต่ก็ยังคงเป็นแง่มุมที่มีความสำคัญของการนำเสนอ เรื่องของการลบล้างจากบาปที่มีอยู่นี้ได้เป็นสาเหตุของความยากลำบากบางประการในการตีความมากกว่าหนึ่งศตวรรษ

Slide 32: 

Fitzmyer ให้คำตอบสี่ประการที่เป็นไปได้ซึ่งนักวิชาการคริสตชนได้พัฒนามานานมากกว่า 100 ปี

Slide 33: 

พระเยซูเจ้าเป็นเช่นเดียวกับชายหญิงทุกคนตระหนักถึงบาปของตนเอง อย่างไรก็ตาม อย่างไรก็ตาม แนวคิดนี้ขัดกับธรรมประเพณีทั้งสิ้นตามธรรมเนียมปฏิบัติจากช่วงเวลาของพระธรรมตลอดมา (อ้างอิง ยน 8:46; 2 คร 5:21; ฮบ 4:15; 7:26; 9:14)

Slide 34: 

พระเยซูเจ้าให้การรับรองกับยอห์นผู้ประกอบพิธีล้างและสิ่งที่ยอห์นประกาศ โดยการรับพิธีล้างจากท่าน อย่างไรก็ตามมีเพียงพระวรสารของนักบุญมัทธิวที่สนับสนุนความเข้าใจเช่นนี้

Slide 35: 

พระเยซูเจ้าได้รับการวาดภาพในฐานะที่เป็น “ลักษณะแห่งศิษย์ของยอห์น” ผ่านทางพิธีล้างนี้ ซึ่งถูกมองว่าเป็นการเริ่มต้นของการเชื่อมต่อกับพระองค์ แม้จะมี Conzelmann คัดค้านอย่างเต็มที่ต่อแนวคิดนี้ พระวรสารทั้งสี่ก็เปิดทางให้มองได้ในแนวทางนี้

Slide 36: 

การรับพิธีล้างของพระเยซูเจ้าโดยยอห์นเป็นการสัญลักษณ์ล่วงหน้าของการมอบตนเองในพระทรมาน และการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูเจ้า อันเป็นศีลล้างบาปซึ่งลูกากล่าวไว้ภายหลังในพระวรสารของท่าน (ลก 12:50) Fitzmyer มองว่าการตีความนี้เป็นไปได้น้อยที่สุด

Slide 37: 

การรับพิธีล้างของพระเยซูเจ้าจากยอห์นไม่ได้ถูกวาดภาพในฐานะที่เป็นพิธีล้างที่ยอห์นกระทำให้พระเยซูเจ้าเพื่อลบล้างบาป แต่ในฐานะที่เป็นพิธีล้างของพระเยซูเจ้าเอง จุดสนใจหลักซึ่งเปลี่ยนแปลงความหมายของพิธีล้างไปอย่างลึกซึ้งสู่การรับรองโดยพระเจ้าผ่านทางพระจิต ดังที่ Kavangh ได้กล่าวว่า “The Spirit data governs the water data”

2. ข้อความของพระวรสารที่อ้างอิงถึงศีลล้างบาป : 

2. ข้อความของพระวรสารที่อ้างอิงถึงศีลล้างบาป มาร์โก มีสองข้อความ คือ มก 10:38-39; 11:27-33

Slide 39: 

มัทธิว นอกจากการอ้างอิงถึงยอห์นผู้ประกอบพิธีล้าง และเรื่องราวพิธีล้างของพระเยซูเจ้าเองแล้ว ยังมีอีกสองตอนเช่นกันที่กล่าวถึงศีลล้างบาป คือ มธ 21:23-27; 28:18-20

Slide 40: 

ลูกา กล่าวเพิ่มเติมจำนวนสองครั้ง คือ ลก 12:50; 20:1-8

Slide 41: 

ยอห์น มีการอ้างอิงเจ็ดครั้ง ได้แก่ ยน 3:5; 4:2; 4:7-15; 7:38; 9:1-41; 13:1-20; 19:24

Slide 42: 

ข้อความที่พบในพระวรสารทั้งสี่ซึ่งมีการอ้างอิงไปถึงการศีลล้างบาปของคริสตชน โดยเป็นคำกล่าวของยอห์นผู้ประกอบพิธีล้างเมื่อท่านกล่าวถึงพระเยซูเจ้า

Slide 43: 

มัทธิว 3:11-12 “ข้าพเจ้าใช้น้ำทำพิธีล้างให้ท่านทั้งหลาย เพื่อให้สำนึกผิดกลับใจ แต่ผู้ที่จะมาภายหลังข้าพเจ้าทรงอำนาจยิ่งกว่าข้าพเจ้า และข้าพเจ้าไม่สมควรแม้แต่จะถือรองเท้าของเขา เขาจะทำพิธีล้างให้ท่านเดชะพระจิตเจ้าและไพ เขากำลังถือพลั่วอยู่แล้ว จะชำระลานนวดข้าวให้สะอาด จะรวบรวมข้าวใส่ยุ้ง ส่วนฟางนั้นจะเผาทิ้งในไฟที่ไม่รู้ดับ”

Slide 44: 

มาร์โก 1: 7-8 “มีอีกผู้หนึ่งกำลังมาภายหลังข้าพเจ้า ทรงอำนาจยิ่งกว่าข้าพเจ้า ข้าพเจ้าไม่สมควรแม้แต่จะก้มลงแก้สายรัดรองเท้าของเขา ข้าพเจ้าใช้น้ำทำพิธีล้างให้ท่านทั้งหลาย แต่เขาจะทำพิธีล้างให้ท่าน เดชะพระจิตเจ้า”

Slide 45: 

ลูกา 3:15-18 “ขณะนั้น ประชาชนกำลังรอคอย ทุกคนต่างคิดในใจว่ายอห์นเป็นพระคริสต์หรือ ยอห์นจึงประกาศต่อหน้าทุกคนว่า ข้าพเจ้าใช้น้ำทำพิธีล้างให้ท่านทั้งหลาย แต่ผู้ที่ทรงอำนาจยิ่งกว่าข้าพเจ้าจะมาและข้าพเจ้าไม่สมควรแม้แต่จะแก้สายรัดรองเท้าของเขา เขาจะทำพิธีล้างให้ท่านเดชะพระจิตเจ้าและด้วยไฟ เขากำลังถือพลั่วอยู่แล้วจะชำระลานนวดข้าวให้สะอาด จะรวบรวมข้าวใส่ยุ้ง ส่วนฟางนั้นจะเผาทิ้งในไฟไม่รู้ดับ ยอห์นยังใช้ถ้อยคำอื่นอีกมากตักเตือนและประกาศข่าวดีแก่ประชาชน”

Slide 46: 

ยอห์น 1:26-28 “ยอห์นตอบพวกเขาว่า ข้าพเจ้าใช้น้ำทำพิธีล้างให้ท่านทั้งหลาย แต่มีผู้หนึ่งประทับอยู่ในหมู่ท่าน เป็นผู้ที่ท่านไม่รู้จัก ผู้นั้นมาภายหลังข้าพเจ้า ข้าพเจ้าไม่สมควรแม้แต่จะแก้สายรัดรองเท้าของเขา”

Slide 47: 

ในหนังสือกิจการอัครสาวก 13:25 มีข้อความที่สัมพันธ์กับคำกล่าวของยอห์นเช่นกัน “ขณะที่ยอหืนกำลังกระทำภารกิจของตนให้สำเร็จไป เขากล่าวว่า ข้าพเจ้ามิได้เป้นอย่างที่ท่านทั้งหลายคิด แต่บัดนี้ มีผู้หนึ่งกำลังมาภายหลังข้าพเจ้า ซึ่งข้าพเจ้าไม่สมควรจะแก้สายรัดรองเท้าของเขา”

Slide 48: 

พิธีล้างของพระเยซูเจ้าเกี่ยวข้องกับพระจิตเจ้า “The Spirit data governs the water data” พื้นฐานของการรับพิธีล้างของพระเยซูเจ้าคือการประทับอยู่ของพระจิตของพระเจ้า พระเยซูเจ้าคือผู้ได้รับการเจิมด้วยพระจิต พระพรที่สำคัญของพระเยซูเจ้าคือพระจิต

Slide 49: 

พระวรสารทั้งสี่กล่าวถึงศีลล้างบาปไม่มากและยากที่จะพบ “เทววิทยาของศีลล้างบาป” อย่างชัดเจนในข้อความที่มีอยู่อย่างกระจัดกระจายนี้ อย่างไรก็ตาม มีเนื้อหาที่เป็นหลักการพื้นฐานสำหรับเทววิทยาศีลล้างบาป แต่ยังคงต้องรอจนกระทั่งหนังสือกิจการอัครสาวก และบทจดหมายของนักบุญเปาโลที่ค้นพบในเนื้อหาของพระธรรมใหม่

3. ข้อความของหนังสือกิจการอัครสาวกที่อ้างอิงถึงศีลล้างบาป : 

3. ข้อความของหนังสือกิจการอัครสาวกที่อ้างอิงถึงศีลล้างบาป เราได้รับความเข้าใจใหม่บ้างเล็กน้อยในการปฏิบัติและความเชื่อของกลุ่มผู้ติดตามในพระเยซูเจ้าในยุคเริ่มแรก ยังคงมีการกระทำภารกิจที่ดำเนินต่อไป แต่เราพบด้วยว่า มีศูนย์กลางอย่างเข้มแข็งของผู้ติดตามพระเยซูเจ้า มีความผูกพันอย่างเข้มข้นกับศาสนาของชาวยิว อิทธิพลของกรีกเริ่มปรากฏให้เห็น

Slide 51: 

เป็นกลุ่มชนที่เริ่มเจริญเติบโตและเปลี่ยนผ่าน ด้วยความเจ็บปวดและความสงสัย ผู้นำในการปฏิบัติศาสนกิจยังไม่ได้จัดตั้งอย่างเป็นรูปแบบ มีการพัฒนาชีวิตด้านพิธีกรรม แม้การปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องได้เริ่มปรากฏขึ้นแล้ว

Slide 52: 

ในหนังหรือกิจการอัครสาวก ศีลล้างบาปได้รับการกล่าวถึงในบางโอกาส อย่างไรก็ตามมีข้อความหลายตอนที่ให้การสนับสนุนอย่างหนักแน่นต่อความหมายของพิธีกรรมนี้ มีการอ้างอิงที่สัมพันธ์กับศีลล้างบาปจำนวน 13 ข้อความ ดังนี้

Slide 53: 

กจ 1:5 กจ 2:37-41 กจ 4:4 กจ 8:12-17 กจ 8:36-38 กจ 9:17-19 กจ 22:12-16

Slide 54: 

กจ 10:44-48 กจ 11:15-18 กจ 16:14-15 กจ 16:29-34 กจ 18:7-8 กจ 19:1-7

Slide 55: 

ทั้งหมดนี้เป็นการอ้างอิงโดยตรงถึงศีลล้างบาปที่ปรากฏอยู่ในหนังสือกิจการอัครสาวก โดยทางอ้อมกล่าวถึงความเชื่อโดยทั่วๆ ไป เป็นการหันจากบางสิ่งและเชื่อในพระเยซูเจ้า

Slide 56: 

บางประเด็นที่ควรทำความเข้าใจ 3.1 ไม่มีการตีความทางเทววิทยาอย่างกว้างขวางต่อศีลล้างบาปของคริสตชน อย่างที่เราพบในบทจดหมายของนักบุญเปาโล 3.2 ศีลล้างบาปมีส่วนเกี่ยวข้องกับ - พระจิตเจ้าและพระพรของพระองค์ - ความรอด - ความเชื่อในพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้า

Slide 57: 

ความเชื่อในพระเจ้า (กิจการ 16:34) ซึ่งบางครั้งเป็นความกระหายใคร่รู้ ทั้งครอบครัว ซึ่งนักวิชาการบางท่านตีความนั้นหมายรวมถึงบรรดาเด็กเล็กๆ การสำนึกถึงบาป การเทศน์สอนข่าวดีแห่งพระวรสาร ชาวยิวและคนต่างศาสนามีความเหมือนกัน (เท่าเทียมกัน)

Slide 58: 

ทั้งพระวรสารและหนังสือกิจการอัครสาวกมีศูนย์กลางความคิดหรือจุดสนใจในเรื่องศีลล้างบาปคือ พระเยซูเจ้า อย่างชัดเจน

Slide 59: 

และสิ่งที่พระเยซูเจ้าทรงนำมาให้ “ความรอด, พระจิตเจ้า, ความเป็นไปได้ของการกลับใจใช้โทษบาป ฯลฯ

Slide 60: 

ถ้านำพระเยซูเจ้าออกไปจากศีลล้างบาปของกลุ่มคริสตชนเริ่มแรก จะไม่มีศีลล้างบาปเกิดขึ้นเลย

Slide 61: 

ศีลล้างบาปจึงมีพระเยซูเจ้าเป็นศูนย์กลาง ซึ่งสิ่งนี้อันมีพื้นฐานจากพระธรรมใหม่วางพื้นฐานสำหรับความเข้าใจพระเยซูเจ้า ในฐานะที่พระองค์เป็นศีลศักดิ์สิทธิ์แรกเริ่ม

Slide 62: 

ทั้งในพระวรสารและหนังสือกิจการอัครสาวก ศีลล้างบาปไม่ใช่เรื่องส่วนตัว แต่เป็นเรื่องของบุคคลที่เข้าร่วมเป็นศิษย์ของพระเยซูเจ้า ในยุคแรกเริ่มของกลุ่มคริสตชนนี้อาจยังไม่มีความเข้าใจตนเองในฐานะที่เป็น “พระศาสนจักร” แต่มีความเข้าใจตนเองว่าเป็นหมู่คณะที่มีพระเยซูเจ้าเป็นศูนย์กลางอย่างแน่นอน

Slide 63: 

ศีลล้างบาปจึงเป็นพิธีกรรมของหมู่คณะ และสิ่งนี้ช่วยให้เราเข้าใจพระศาสนจักรในตัวเองในฐานะที่เป็นหมู่คณะพื้นฐาน หมู่คณะของผู้ที่ได้รับพิธีล้าง จุดยืนเช่นนี้ที่พระศาสนจักรในฐานที่เป็นศีลศักดิ์สิทธิ์พื้นฐานพบความมั่นคงในโลกของเทววิทยา และด้วยวิธีนั้นจึงนำไปสู่เทววิทยาศีลศักดิ์สิทธิ์

Slide 64: 

เรายังไม่มีรายละเอียดทางเทววิทยาแห่งศีลล้างบาป เพื่อค้นพบเทววิทยาดังกล่าวเราจำเป็นต้องค้นพบในข้อเขียนของนักบุญเปาโล

authorStream Live Help