ทว.226 เทววิทยาศีลล้างบาป+กำลัง - 1

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

เทววิทยาเรื่องศีลล้างบาปและศีลกำลัง ทว. 226Theology of Baptism and Confirmation : 

เทววิทยาเรื่องศีลล้างบาปและศีลกำลัง ทว. 226Theology of Baptism and Confirmation ศึกษาข้อความเชื่อ ประวัติความเป็นมา พื้นฐานจากพระคัมภีร์ และคำอธิบายของคริสตจักรเรื่องความหมาย ความสำคัญ ข้อปฏิบัติและการไตร่ตรองทางเทววิทยาเกี่ยวกับศีลล้างบาปและศีลกำลัง

คุณพ่อเจริญ ว่องประชานุกูล : 

คุณพ่อเจริญ ว่องประชานุกูล ห้องทำงาน และเวลา ห้องหัวหน้าสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา โทร. 618 จันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 9.00 – 12.00 น.

Slide 3: 

เว็บ BLOCK http://peterjarean-spiritual.blogspot.com

ความคาดหวัง : 

ความคาดหวัง การศึกษาควบคู่ไปกับการไตร่ตรองสิ่งที่เรียน การมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชั้นเรียน ความสนใจและการเข้าเรียนอย่างสม่ำเสมอ

ความหมายของศีลศักดิ์สิทธิ์ : 

ความหมายของศีลศักดิ์สิทธิ์ A Sacrament is an outward sign instituted by Christ to give grace. These three things, namely: 1.An outward or visible sign, the institution of that sign by Christ, and the giving of grace through the use of that sign, are always necessary for the existence of a Sacrament, and if any of the three be wanting there can be no Sacrament. (Baltimore Catechism No. 3 Lesson 13 : On the Sacraments in General)

Slide 6: 

“ศีลศักดิ์สิทธิ์เป็นเครื่องหมายทรงประสิทธิภาพของพระหรรษทาน ที่พระคริสตเจ้าทรงตั้งขึ้น และได้มอบแก่พระศาสนจักร ซึ่งโดยทางศีลศักดิ์สิทธิ์นี้ พระศาสนจักรก็ได้รับชีวิตพระ จารีตที่แลเห็นได้ซึ่งเป็นส่วนประกอบของศีลศักดิ์สิทธิ์แสดงและทำให้พระหรรษทานนั้นเป็นปัจจุบัน ศีลศักดิ์สิทธิ์ก่อให้เกิดผลในบรรดาผู้ซึ่งรับไว้โดยมีท่าทีที่เหมาะสม” ccc 1131 (คำสอนพระศาสนจักรปี 1994)

ความเข้าใจใหม่ในทางเทววิทยาศีลศักดิ์สิทธิ์ : 

ความเข้าใจใหม่ในทางเทววิทยาศีลศักดิ์สิทธิ์ แหล่งที่มาของความหมายของคำพูดไม่ได้อยู่ในตัวคำพูดเอง พิธีกรรมเช่นเดียวกับคำพูด (word) ในแง่ที่ไม่ได้มีความหมายอยู่ในตัวของพิธีกรรมเองซึ่งทุกคนเข้าใจได้

Slide 8: 

ความแตกต่างของบุคคลมีส่วนเกี่ยวข้องกับพิธีกรรม งานแต่งงานอาจมีทั้งคนที่ชื่นชมยินดี และอาจมีบางคนที่เสียใจ งานแต่งงานเดียวกันสื่อความหมายที่แตกต่างไปสำหรับเขา

Slide 9: 

พิธีกรรม มีความหมายใน 3 มิติ คือ บุคคล หมู่คณะ และจัดตั้งขึ้นโดยสถาบัน

Slide 10: 

ระดับบุคคล พิธีกรรมมีความหมายสำหรับแต่ละคนที่กำลังร่วมพิธีกรรรม ซึ่งจะมีความหลากหลาย ระดับหมู่คณะ เป็นความหมายของกลุ่มคนที่ร่วมร่วมพิธี ระดับสถาบัน พิธีกรรมตามความหมายของสถาบันโดยกว้างที่เป็นเจ้าของพิธีกรรมนั้นๆ

Slide 11: 

ความขัดแย้งในความหมาย การยึดความหมายในระดับสถาบันอย่างเดียวเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง เพราะมีความเป็นจริงของความหมายทั้ง 3 ระดับหรือมิติ

Slide 12: 

ศีลศักดิ์สิทธิ์เป็นพิธีกรรม และถ้าพิธีกรรมมีความหมายที่แตกต่างกันใน 3 ระดับ จึงเป็นไปไม่ได้ที่จะระบุอย่างเฉพาะเจาะจงถึงความหมายของศีลศักดิ์สิทธิ์ ศีลศักดิ์มีความหมายมากมายไม่เฉพาะเพียงต่อพระศาสนจักรคาทอลิก แต่ต่อบุคคล และกลุ่มชนผู้ร่วมพิธีศีลศักดิ์สิทธิ์นั้นๆ ผู้อภิบาลจึงต้องระลึกถึงผู้ร่วมพิธีที่อาจมิได้คิดหรือเข้าใจถึงความหมายในระดับสถาบันไว้เสมอด้วย

Slide 13: 

คำถามว่าศีลศักดิ์สิทธิ์คืออะไร เป็นการเหมาะสมกว่าที่จะถามต่อด้วยว่า “ความหมายสำหรับใคร?”

Slide 14: 

ความหมายและที่มาของความหมาย วิธีการที่จะทำให้เข้าใจความหมายของ “คำพูด” อยู่ที่ความสัมพันธ์ต่อสิ่งที่คำนั้นกล่าวถึง

Slide 15: 

พิธีกรรมมีที่มาเชื่อมโยงถึง 3 สิ่งในปัจจุบัน อดีต และอนาคต สิ่งที่เป็นที่มาของพิธีกรรมนี้เป็นสิ่งที่พิธีกรรมเฉลิมฉลอง การฉลองวันเกิด ซึ่งคล้ายคลึงกับการฉลองพิธีกรรมที่เรียบง่ายที่สุด เป็นการฉลองเหตุการณ์ซึ่งบุคคลหนึ่งมีอายุมากขึ้นอีกหนึ่งปีในวันนี้ มันยังชี้ไปยังความจริงว่าบุคคลดังกล่าวเกิดในวันนี้เมื่อในอดีต และเป็นพิธีที่แสดงออกถึงความหวังว่าเขาหรือเธอจะมีการฉลองครบรอบวันเกิดอีกในอนาคต

การเฉลิมฉลองศีลศักดิ์สิทธิ์ : 

การเฉลิมฉลองศีลศักดิ์สิทธิ์ ตัวอย่างเช่นศีลศักดิ์สิทธิ์ทั้งเจ็ดประการ เป็นการฉลองบางสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน เชื่อมโยงไปยังชีวิตและภารกิจของพระเยซูเจ้า (อดีต) และแสดงถึงความหวังหรือการรอคอยสำหรับอนาคต

Present : 

Present ศีลศักดิ์เกือบทุกประการเป็นพิธีกรรมของการเปลี่ยนผ่านหรือพิธีการข้าม เป็นการฉลองการเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่กำลังเกิดขึ้นในชีวิตของคนในปัจจุบัน ศีลล้างบาป ผู้รับศีลกำลังจะเป็นคริสตชน ในศีลสมรสคนสองคนกำลังครองชีวิตร่วมกันโดยการแต่งงาน ในศีลอภัยบาป ผู้รับศีลกำลังรับการให้อภัยจากพระเจ้า ฯลฯ

Past : 

Past โดยการแสดงถึงบางสิ่งในชีวิตและภารกิจของพระเยซูเจ้า ศีลมหาสนิทชี้โดยตรงไปยังการเลี้ยงอาหารค่ำครั้งสุดท้าย และโดยทางอ้อมถึงการเลี้ยงที่พระเยซูเจ้าทรงร่วมกับผู้ติดตามพระองค์และกับบรรดาคนบาปด้วย ศีลแห่งการคืนดีและการเจิมคนป่วยแสดงถึงการให้อภัยและการเยียวยารักษาหลายๆ ครั้งที่พระเยซูเจ้าทรงกระทำ และเชิญชวนผู้ติดตามพระองค์ให้กระทำเช่นเดียวกัน ศีลกำลังเฉลิมฉลองพระจิตของพระเยซูเจ้าและหนทางที่พระองค์ทรงประทานพระจิตของพระองค์แก่ผู้อื่น

Future : 

Future ศีลศักดิ์สิทธิ์ทุกประการยังชี้ไปถึงอนาคตด้วยใน 2 หนทาง อนาคตอันใกล้และความสมบูรณ์ในอาณาจักรของพระเจ้า

Slide 20: 

ศีลสมรสชี้ถึงการดำเนินชีวิตคู่ในอนาคตด้วยกัน ศีลบวชชี้ถึงพันธกิจในอนาคต ศีลล้างบาปและศีลกำลังชี้ถึงการผูกมัดตนเองและการรับใช้ในพระศาสนจักร ศีลอภัยบาปชี้ถึงชีวิตที่เปลี่ยนแปลง ฯลฯ

Slide 21: 

ศีลศักดิ์สิทธิ์แนะนำถึงชีวิตที่จะเป็นไป ถ้าทุกคนได้นำเนินชีวิตแห่งศีลศักดิ์สิทธิ์ที่รับ จะเป็นอย่างไรถ้าทุกคนในโลกนี้เป็นทุกส่วนในครอบครัวพระศาสนจักร ถ้าทุกคนเต็มเปี่ยมด้วยพระจิตของพระคริสตเจ้า ถ้าทุกคนให้อภัยซึ่งกันและกัน ช่วยเหลือในความต้องการซึ่งกันและกัน ฯลฯ สิ่งนั้นจะไม่เป็นเหมือนกับการเจริญชีวิตในพระอาณาจักรของพระเจ้า?

Slide 22: 

พิธีกรรมของคริสตชนมีความหมายตราบเท่าที่ผู้ร่วมพิธีรู้ในสิ่งที่พิธีกรรมชี้ไปในอดีต ผู้ร่วมพิธีฉลองสิ่งที่เป็นจริงสำหรับพวกเขาในปัจจุบัน และผู้ร่วมพิธียืนยันในสิ่งที่พวกเขาคาดหวังในอนาคต ยิ่งสิ่งที่เป็นอดีต ปัจจุบัน และอนาคตเหล่านี้มีความสำคัญและความหมายสำหรับผู้ร่วมพิธี เครื่องหมายและการเฉลิมฉลองพิธีกรรมยิ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำหรับพวกเขา

ศีลศักดิ์สิทธิ์ของคริสตชนคาทอลิก : 

ศีลศักดิ์สิทธิ์ของคริสตชนคาทอลิก พระศาสนจักรเริ่มต้นทางตะวันออกในหมู่ชาวยิวที่พูดภาษากรีก ธรรมล้ำลึกเป็นคำภาษากรีกซึ่งใช้บ่อยๆ ในทางปรัชญาและศาสนา พิธีกรรมและการฉลองของคริสตชนทุกอย่างเผยแสดงความจริงแก่เรา ซึ่งครั้งหนึ่งยังไม่แจ้งชัดซึ่งเราเรียกว่า ธรรมล้ำลึก

Slide 24: 

ศตวรรษที่ 3 ภาษาลาตินเข้ามาทดแทนภาษากรีก Myterium คนส่วนใหญ่ที่พูดภาษาลาตินไม่เข้าใจความหมาย Sacramentum แตร์ตูเลียน และเยโรม ยืมคำนี้มาจากคำที่ใช้ในกองทัพโรมัน Sacramentum มีผลต่อความรับผิดชอบใหม่และสิทธิประโยชน์ใหม่

Slide 25: 

พิธีกรรมของพระศาสนจักรเป็นเรื่องของจิตวิญญาณและร่างกายในเวลาเดียวกัน ผู้รับศีลศักดิ์สิทธิ์ได้รับความรับผิดชอบใหม่ และสถานะทางจิตวิญญาณใหม่ต่อหน้าพระเจ้าในเวลาเดียวกัน

สรุป : 

สรุป ศีลศักดิ์สิทธิ์ของคาทอลิกเป็นพิธีที่บ่งชี้ถึงสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ ศีลศักดิ์สิทธิ์ เป็นการเฉลิมฉลองของธรรมประเพณีคริสตชน ของชีวิตคริสตชน และของความหวังของคริสตชน มีส่วนร่วมในมิติต่างๆของอดีต ปัจจุบันและอนาคตซึ่งทำให้การฉลองธรรมดาๆ มีความหมาย

นักบุญโทมัส อไควนัส : 

นักบุญโทมัส อไควนัส “ศีลศักดิ์สิทธิ์เป็นเครื่องหมายรำลึกถึงอดีต นั่นคือ พระมหาทรมานขององค์พระผู้เป็นเจ้า เป็นเครื่องหมายพิสูจน์ผลที่ผลิตขึ้นมาจากพระมหาทรมานของพระองค์ในตัวเรา นั่นคือ พระหรรษทาน (ปัจจุบัน) และเป็นสิ่งที่พระมหาทรมานแสดงเครื่องหมายล่วงหน้าถึงพระสิริในอนาคตสำหรับเรา” ทุกวันนี้เรารำลึกถึงความเข้าใจศีลศักดิ์เช่นนี้ เมื่อเราประกาศพระธรรมล้ำลึกแห่งความเชื่อในมิสซา

Slide 28: 

เป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ร่วมพิธีที่จะเข้าใจในสิ่งที่ศีลศักดิ์สิทธิ์เฉลิมฉลอง ทั้งนี้เพื่อให้พิธีกรรมมีความหมายสำหรับพวกเขาให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และเข้าใกล้ชิดกับความเป็นจริงอันศักดิ์สิทธิ์ที่ฉลอง ยิ่งผู้ร่วมพิธีตอบสนองต่อการเรียกเช่นนี้ พวกเขายิ่งจะพบความหมายในศีลศักดิ์สิทธิ์มากขึ้น

authorStream Live Help