Управління процесом організації роботи з безпеки життєдіяльності

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Для керівників та вихователів-методистів дошкільних закладів

Comments

Presentation Transcript

Організація роботи з безпеки життєдіяльності в умовах сучасного дошкільного навчального закладу:

Організація роботи з безпеки життєдіяльності в умовах сучасного дошкільного навчального закладу Відділ освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради Комунальний дошкільний навчальний заклад № 14 загального розвитку Вихователь-методист КДНЗ № 14 Яремчук Ірина Олексіївна Діти + Батьки + Педагоги = БЕЗПЕКА

PowerPoint Presentation:

Закон України " Про дошкільну освіту « ст. 11 Дошкільний навчальний заклад: • створює безпечні та нешкідливі умови розвитку , виховання та навчання дітей, режим роботи, умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров'я відповідно до санітарно-гігієнічних вимог та забезпечує їх дотримання ; • формує у дітей гігієнічні навички та основи здорового способу життя, норми безпечної поведінки; • сприяє збереженню та зміцненню здоров'я, розумовому, психологічному й фізичному розвитку дітей"

PowerPoint Presentation:

Розподіл обов'язків і відповідальність Обов'язки завідувача навчального закладу Відповідає за створення безпечних умов навчально - виховного згідно з чинним законодавством, не дозволяє проведення навчально- виховного процесу за наявності шкідливих та небезпечних умов для здоров'я учасників навчально-ви­ховного процесу. Створює в навчальному закладі служби, призначає відповідальних за організацію роботи з безпеки життєдіяльності та визначає їх функціональні обов'язки. Призначає наказом осіб, відповідальних за безпеку життєдіяльності в групах , спортивній , музичній залі тощо. Затверджує посадові інструкції працівників з обов'язко­вим блоком питань безпеки життєдіяльності. Створює і визначає порядок роботи постійно діючої технічної комісії з уведення в експлуатацію нових, реконструйованих навчаль­них приміщень і обладнання, за­тверджує акти приймання. Вживає заходів щодо при­ведення інженерно-технічних ко­мунікацій, устаткування, облад­нання у відповідність до чинних стандартів, правил. Щорічно укладає колектив­ний договір, що містить роз­діл безпеки життєді­яльності,та забезпечує його вико­нання. Організовує роботу комісії з перевірки готовності навчально­го закладу до нового навчального року та до роботи в осінньо- зимовий період. Забезпечує виконання законодавчих, нормативних актів, на­казів, рішень, розпоряджень , інструктивних матеріалів з питань безпеки життєдіяльності На засіданнях ради навчального закладу організовує звітування з питань профілактики травматизму, видає накази, роз­порядження з цих питань. Організовує профілактичну роботу щодо попередження травматизму і зниження захворюваності серед учасників навчально- виховного процесу. Організовує роботу щодо розроблення та періодичного пе­регляду інструкцій для працівників Забезпечує навчання з питань безпеки жит­тєдіяльності учасників навчально-виховного процесу відповідно до чинного законодавства Забезпечує виконання організаційно-технічних заходів упровадження державної системи стандартів безпеки праці, прове­дення атестації робочих місць за умовами праці. Організовує проведення обов'язкових попередніх та періо­дичних медичних оглядів учасників навчально-виховного процесу навчального закладу.

PowerPoint Presentation:

Розподіл обов'язків і відповідальність Обов'язки вихователя -методиста навчального закладу Організовує і контролює виконання керівниками структурних підрозділів заходів щодо створення здорових і безпечних умов навчально-виховного процесу. Забезпечує впровадження відповідних вимог державних і галузевих нормативних документів з питань безпеки життєдіяльності у навчально-виховний процес; контролює проведення паспортизації спортзалів,ігрових майданчиків тощо. Здійснює контроль за безпекою навчального обладнання, приладів, навчально-наочних посібників тощо, що використовуються під ,час навчально-виховного процесу відповідно до чинних типових переліків і норм. Один раз на три роки організовує навчання і перевірку знань працівників навчального закладу з безпеки життєдіяльності , входить до складу комісії з перевірки знань. Контролює проведення інструктажів з безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу в структурних підрозділах. Забезпечує роботу щодо розроблення і періодичного перегляду (один раз на 5 років) інструкцій для працівників навчального закладу . Бере участь у розробленні розділу з безпеки життєдіяльності у колективному договорі (угоді). Контролює дотримання працівниками посадових інструкцій у частині забезпечення безпеки життєдіяльності. Бере участь в організації та проведенні адміністративно- громадського контролю за станом охорони праці. Відповідає за правильне та своєчасне розслідування нещасних випадків з учасниками навчально-виховного процесу, аналізує обставини нещасних випадків

PowerPoint Presentation:

Розподіл обов'язків і відповідальність Обов'язки вихователя навчального закладу Несе відповідальність за збереження життя і здоров'я вихованців, учнів під час навчально-виховного процесу. Забезпечує проведення навчально-виховного процесу, що регламентується чинними законодавчими та нормативно- правовими актами з безпеки життєдіяльності; Організовує вивчення вихованцями правил і норм з безпеки життєдіяльності. Здійснює контроль за виконанням вихованцями правил з безпеки життєдіяльності. Проводить профілактичну роботу щодо запобігання травматизму серед вихованців під час навчально-виховного процесу. Проводить профілактичну роботу серед вихованців щодо вимог особистої безпеки у побуті (дії у надзвичайних ситуаціях , дорожній рух, участь у масових заходах, перебування в громадських місцях, тощо). Негайно повідомляє керівника навчального закладу про кожний нещасний випадок, що трапився з вихованцем, організовує надання першої долікарської допомоги потерпілому, викликає медпрацівника. Бере участь у розслідуванні нещасного випадку та у здійсненні заходів щодо усунення причин, що призвели до нещасного випадку.

PowerPoint Presentation:

Дити­на в соціумі Дитина в природному довкіллі Дитина у світі культури Дитина в сенсорно- пізнавальному просторі Дитина в предметному довкіллі Дитина в соціальному довкіллі

PowerPoint Presentation:

Природне довкілля Предметне довкілля Соціальне довкілля

PowerPoint Presentation:

Мета: охорона здоров ’ я та життя через створення умов для безпечного, нешкідливого утримання дітей, раціонального харчування; створення умов для інтенсифікації роботи з родиною на основі двосторонньої взаємодії, направленої на засвоєння знань дітьми та їх батьками про правила безпеки. Завдання : створення системи освітньо-виховної роботи щодо навичок безпечної поведінки ; Створення належних, безпечних і здорових умов праці, підвищення рівня безпеки праці шляхом проведення постійного нагляду за станом обладнання, створення нешкідливих та безпечних умов праці; Оптимізація роботи з батьками вихованців для повноцінного розвитку особистості дитини та закріплення знань щодо власної безпеки.

PowerPoint Presentation:

Комплексна система роботи з БЖД Кадри Вихованці Батьки вихованців

PowerPoint Presentation:

Робота з кадрами

PowerPoint Presentation:

Напрямки організації навчально-виховної роботи з пи­тань БЖД робота не повинна обмежуватися засвоєнням норм та правил дітей необхідно навчати обачності ; формува­ти навички орієнтування і швидкої реакції в екстремальних ситуаціях дотримання єдиної стратегічної лінії у ді­яльності педагогічного , дитячого та батьківсь­кого колективів

PowerPoint Presentation:

Інструктажі та сезонні накази по ДНЗ з ОЖД Методичний консиліум «Безпека та здоров ’ є вихованців» Навчання з ОП, БЖД, ЦЗ Засідання творчої групи Анкетування Нарада при завідувачі «Запобігти і навчити» Конкурс «Кращий куточок БЖД» Самоосвіта Педагогічний ринг «Сам удома» Виставка методичної літератури Школа педмайстерності , взаємоперегляди Зустрічі з фахівцями «Фахівець радить» Форми роботи з кадрами

PowerPoint Presentation:

Виставка літератури Навчання з ОП, БЖД, ЦЗ Взаємоперегляди Зустрічі з фахівцями Нарада при завідувачі Самоосвіта Конкурс «Куточок з БЖД»

PowerPoint Presentation:

Принципи організації розвивального середовища Принцип відповідності психологічним закономірностям розвитку дитини на певних вікових етапах Принцип дитячої активності та самостійності Принцип позитивного емоційного навантаження Принцип раціональної організації , комплектування та гнучкого поділу на осередки Принцип універсальності та динамічності

PowerPoint Presentation:

Створення безпечного розвивального середовища Сюжетно-рольова гра Конструкторські ігри Настільні ігри Ігри-драматизації, художнє слово

PowerPoint Presentation:

Створення безпечного розвивального середовища Природознавчий осередок Фізкультурний осередок Осередок з БЖД Осередок усамітнення

PowerPoint Presentation:

Робота з дітьми

PowerPoint Presentation:

Виховну роботу з дітьми необхідно проводити, керуючись наступними ПРИНЦИПАМИ : Принцип систематичності Принцип урахування умов проживання Принцип інтеграції Принцип взаємодії дитсадка і сім'ї

PowerPoint Presentation:

Етапи роботи Підготовчий Практичний Основний Екскурсія Спостереження Розглядання ілюстрацій Ігри з елементами безпеки життєдіяльності Бесіди , складання описових та творчих розповідей Трудові доручення Розв'язання проблемних ситуацій , творчих завдань Пошуково-дослідницька діяльність Проведення свят, розваг , змагань , конкурсів

PowerPoint Presentation:

«День здоров ’ я!» Моніторинг на предмет обізнаності Моделювання ситуацій «Допоможи собі сам» Читання художньої літератури Тематична розвага «Тато, мама, я – безпечна сім ’ я» Фізкультурне свято «Рятівники» Настільні, дидактичні ігри Театральні вистави Тематичні бесіди Конкурс дитячих малюнків «Я – у безпечному світі» Інтегровані заняття Практичні тренування Форми роботи з дітьми

PowerPoint Presentation:

Театральні вистави Інтегровані заняття Тематичні свята Розваги з батьками Бесіди, інструктажі Практичні тренування Конкурс малюнків з БЖД

PowerPoint Presentation:

Практичний результат Дотримуються правил користування гострими, ріжучими та гарячими предметами Мають чіткі навички безпечної поведінки в навколишньому Мають найпростіші знання з цивільного захисту Уміють надавати посильну медичну самодопомогу та взаємодопомогу Дотримуються заборонних та наказових правил поведінки з пожежної безпеки Чітко знають прізвище та домашню адресу, телефони служб екстреної допомоги

PowerPoint Presentation:

Робота з батьками

PowerPoint Presentation:

Мета співпраці з батьківською громадою закладу з питань безпеки життєдіяльності Підвищення рівня психолого-педагогічних знань батьків через формування у них свідомого розуміння власної активної позиції у збереженні та зміцненні здоров ’ я своїх дітей, їх вихованні; Залучення до створення належних умов для успішної життєдіяльності, безпеки дитини в довкіллі та її розвитку як у сім ’ ї так і в дошкільному навчальному закладі.

PowerPoint Presentation:

Анкетування Батьківські збори Практикум «Безпечний шлях додому» День відкритих дверей Тематична розвага «Тато, мама, я – безпечна сім ’ я» Батьківська школа «Життя маємо, за нього відповідаємо» Папки-пересувки Виставка методичної та художньої літератури Консультування батьків Конкурс дитячих малюнків «Я – у безпечному світі» Виготовлення пам ’ яток Спільні пішохідні переходи, екскурсії Форми роботи з батьками

PowerPoint Presentation:

Спільні екскурсії Батьківські збори Розваги з батьками Консультування з теми Зустрічі з фахівцями Виставки літератури Виготовлення пам ’ яток

PowerPoint Presentation:

Спільна робота з педагогами, дітьми, батьками забезпечить дітям перед вступом до школи різноманітно та повно засвоїти навички практичної безпечної життєдіяльності й усвідомити, що її життя та здоров ’ я – це найдорожче багатство. Результати роботи Вихованці Кадри Батьки вихованців Свідомо ставляться до безпеки власної та інших , мають навички поведінки в різних ситуаціях Усвідомлюють і виконують свої обов'язки щодо формування у дітей навичок безпечної життєдіяльності , співпрацюють з педагогами Реалізують компетентнісний підхід до формування у вихованців здорового і безпечного способу життя , подають їм позитивний приклад

Ділова гра « П’ять чудес програми»:

Ділова гра « П’ять чудес програми » Попова Тетяна Володимирівна , завідувач КДНЗ № 14

PowerPoint Presentation:

Сюжетно- рольова гра «Ми їдемо в автомобілі » Бесіда « Під час гри про себе дбай та й інших поважай » Бесіда «Як поводитись в громадському транспорті » Спостереження за легковими та вантажними автомобілями Рухлива гра "Горобчики та автомобілі» Самостійна художня діяльність: малювання "Світлофор» Ігрова ситуація "Пішохідний перехід" Громадські місця Вулиця і транспорт ДИТИНА І ВУЛИЦЯ

PowerPoint Presentation:

Самостійна музична діяльність " Творімо музику природи і добра" Сюжетно- рольова гра " Зелений патруль Розміщення у батьківських куточках пам'яток "Правила безпечної поведінки у природному довкіллі " Дитячий туризм " Мандрівка до лісу ". Закріплення знання правил безпечної поведінки у лісі Рухлива гра " Діти в лісі загубились " Спостереження за сонцем, вітром, погодою Розміщення у батьківських куточках пам'яток "Небезпечні сили природи — стихійні лиха » Рухливі ігри: "Веселий вітрячок' , "Сонечко і дощик" До природи не неси шкоди У природи є різна погода ДИТИНА І ПРИРОДА Всі рослини і тварини вкрай потрібні для людини Спостереження за лікарськими рослинами, що є на території дитячого садка Спостереження за мурахами та комахами. Розповідь про небезпеку та користь, яку вони дають людям і довкіллю Рухлива гра "Шпаки прилетіли" Малювання на асфальті "Лісові мешканці — наші друзі" Рухливі ігри: " Зайці і вовк"

PowerPoint Presentation:

Дидактична гра " Безпечні та небезпечні предмети « Розміщення у батьківських куточках пам'ятки "Правила безпечної поведінки дітей у домашніх умовах » Дидактична гра " Знайди речі , які можуть становити небезпеку " Аплікація "Електроприлади — мамині помічники« Єкскурсія-огляд до пральні. Ознайомлення зі специфічним обладнанням Дидактична гра "Безпечні та небезпечні предмети« Читання віршів, відгадування загадок про електропобутові прилади Іноді гра не доводить до добра Побутові машини та прилади ДИТИНА І ПОБУТ Про добро і зло вогню Малювання "Чарівні вогники» Читання п'єси-казки С. Маршака " Кицин дім» Відгадування загадок та розучування прислів'їв про вогонь

PowerPoint Presentation:

Дидактична вправа «Мирись, мирись і більше не сварись » Бесіда « Справжні друзі » Сюжетно- рольова гра « Дружня родина » Читання казки про взаємодопомогу « Ріпка » Створення колективної роботи «Сонечко для друзів » Моделювання ситуацій "Телефонний дзвінок незнайомця« Дидактичні ігри " Свої— чужі« Рухлива гра "Вовк і козенята« Театралізована діяльність. Показ на фланелеграфі казки "Котик і Півник« Розміщення у батьківських куточках " Правила спілкування дітей з незнайомцями" Емоційний комфорт Незнайомці ДИТИНА ТА ІНШІ ЛЮДИ

PowerPoint Presentation:

Розвага «В гостях у Феї Чистоти » Сюжетно- рольова гра «Спорткомплекс » Малювання « Носовичок для ляльки » Читання вірша Г. Бойка « Здоровим будь » Колективна робота зі створення книжки « Що робити , щоб не хворіти » Сюжетно- рольова гра « Овочевий ринок » Дидактична гра « Відгадай за смаком » Образотворча діяльність . Колективна робота « Дарунки осені » Розвага « Гостини у тітоньки Капустини » В здоровому тілі – здоровий дух Фрукти , овочі – друзі здоров ׳ я ЗДОРОВ'Я ДИТИНИ Продукти харчування – джерело здоров ׳ я Дидактична гра « Корисне – не корисне » Сюжетно- рольова гра « Продуктовий магазин » Ліплення « Печиво для Оленки » Бесіда за змісом твору І. січовика « Хліб чи халва»

PowerPoint Presentation:

Дякуємо за увагу !

authorStream Live Help