Наступність

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Відділ освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради Стратегія співпраці дошкільного закладу і початкової ланки середньої школи :

Відділ освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради Стратегія співпраці дошкільного закладу і початкової ланки середньої школи Вихователь-методист КДНЗ № 14 Яремчук І. О. м. Кривий Ріг 2012

Підготовка дітей до школи – одна з актуальних проблем української освіти. Тісна взаємодія дошкільного закладу і школи - основа успішного вирішення проблеми наступностіності. :

Підготовка дітей до школи – одна з актуальних проблем української освіти . Тісна взаємодія дошкільного закладу і школи - основа успішного вирішення проблеми наступностіності .

Система наступності в роботі ДНЗ та школи:

Система наступності в роботі ДНЗ та школи Дошкільний заклад Початкова школа Обмін досвідом Взаємодопомога Вивчення програми Вивчення системи роботи вихователя Сумісні методичні рекомендації Вивчення системи роботи вчителя Сумісне проведення заходів, свят Допомога вихователя та вчителя в адаптації дітей в 1 класі Відвідування занять старшої групи вчителем Сумісні педагогічні семінари Відвідування уроків у 1 класі вихователем Мета: збереження і зміцнення здоров'я, всебічний фізичний і психічний розвиток, становлення дитини як особистості Мета: формування практичних умінь і навичок читання, писання та рахування, навичок вчитися Результат наступності: продовження всебічного загального розвитку дітей з освоєнням компонентів учбової діяльності і внутрішньої позиції дитини Результат наступності: всебічний загальний розвиток дитини, сприяючий розширенню його потенційних можливостей

Модель реалізації співпраці дошкільного закладу і школи:

Модель реалізації співпраці дошкільного закладу і школи Формування основи особистісної культури дитини Формування у дітей інтегрованих знань Формування готовності до школи Передумови для наступності Розвиток допитливості як основи пізнавальної діяльності майбутнього учня, інтересу до навчання Формування внутрішньої позиції особистості: розвиток довільної поведінки; розвиток комунікативних здібностей Розвиток здібностей : навчання моделюючим і знаково- символічним видам діяльності Формування творчої уяви як напрямку інтелектуального і особистого розвитку дитини

Перспективність і наступність освіти: аспекти реалізації:

Перспективність і наступність освіти: аспекти реалізації Інформаційно-просвітницький аспект * Визначення вихователями і вчителями напрямів розвитку, виховання та навчання дітей на кожній сходинці освіти. * Ознайомлення педагогів з новітніми технологія­ми, програмами навчання та виховання обох ла­нок освіти (для старшої групи дошкільного закла­ду та 1-го класу початкової школи). * Вивчення педагогами дитсадка і школи особ­ливостей розвитку дітей на перехідному етапі. З метою реалізації цього аспекту наступнос­ті доцільно використовувати такі форми взаємо­дії педагогічних колективів дитсадка і шко­ли: спільні педагогічні ради з теми наступності; семінари-практикуми з узгодження програм; взаєм­ний обмін розробками; робота творчих груп (вихо­вателів, учителів початкових класів) тощо. Практичний аспект * Попереднє знайомство вчителів зі своїми май­бутніми учнями. * Кураторство вихователями своїх колишніх вихо­ванців. * Встановлення гармонійного співвідношення між загальною та спеціальною підготовкою до школи. Ефективними формами реалізації цього ас­пекту є такі: проведення "днів відкритих дверей" в школі та дошкільному закладі; відвідування свят у школі (День Знань, Свято Букваря, Останній дзво­ник); відвідування вчителями старших груп, спо­стереження за діяльністю дітей на заняттях та в по­всякденні; бесіди з дітьми та їхніми вихователями; створення і діяльність "Школи майбутнього першо­класника"; організація спільних концертів, спортив­них змагань; спільне виготовлення дошкільнятами та першокласниками іграшок та книжок тощо. Психологічний аспект * Визначення педагогами й психологами дитсадка і школи специфіки переходу від провідної ігрової до навчальної діяльності. * Забезпечення педагогами й психологами психо­логізації освітнього процесу як умови формуван­ня особистості дитини . Для реалізації цих завдань ефективними є такі форми взаємодії педагогічних колективів: семі­нари; семінари-практикуми; тренінги (педагогічного спілкування, комунікативних умінь); спільна робота практичних психологів школи та дитсадка тощо. Методичний аспект * Взаємне ознайомлення з методами і формами навчально-виховної роботи зі старшими дошкіль­нятами та першокласниками. * Використання однакових методів та прийомів ро­боти з дітьми з розвитку мовлення, математики, ознайомлення з навколишнім, фізичного, есте­тичного, соціального розвитку. Цей аспект успішно реалізується через такі форми спільної роботи педагогів дошкілля та школи: взаємовідвідування занять та уроків з подальшим обговоренням; проведення семІ-нарів-практикумів з певних методик, спільних пе­дагогічних нарад, виставок, конференцій; взаємо-консультування ; обмін передовим педагогічним досвідом роботи тощо .

Рівні забезпечення наступності між дитсадком та школою:

Рівні забезпечення наступності між дитсадком та школою Взаємодія управлінського складу дошкіль­ного закладу та школи. Взаємодія психологічних служб обох закладів . Взаємодія педагогів дошкільного та шкільного закладів освіти . Взаємодія дитячих колективів. Взаємодія з родиною. Завідувач і вихователь-методист дитсадка, директор ЗОШ і його заступники узгоджують перспективні плани діяльності закладів, форми роботи, програмові вимоги та критерії до рівня розвитку та сформованості знань, умінь, навичок старших дошкільнят та учнів 1 -го класу, обговорюють результативність та ефективність спільно проведеної роботи. Практичні психологи проводять спільну роботу з психологічної підготовки старших дошкільнят до шкільного навчання, а потім психологічного супро­воду "їхнього адаптаційного періоду в 1-му класі. Вихователі та вчителі по­чаткової школи обмінюються досвідом під час вза­ємовідвідування занять та уроків, спостереження за діяльністю і розвитком старших дошкільнят та першокласників, проводять спільні педради та кон­сультації, разом організовують педагогічно-виховні (позакласні) заходи. Дошкільнята і першокласники беруть участь у спільних святах та розвагах, колективній трудовій діяльності. Школярі надають "шефську" допомогу молодшим товаришам. Адміністрація, педа­гоги, психологи, медична служба дитсадка і шко­ли консультують батьків з різних питань, надають потрібну інформацію, допомагають виробити єдині вимоги до дітей в навчальному закладі і вдома та дотримуватися їх. Батьки та інші члени родини бе­руть участь в організації та проведенні навчально-виховних заходів.

Складнощі безперервної освіти::

Складнощі безперервної освіти: • Спрощене розуміння змісту дошкільної освіти як засобу розвитку особистості дитини; • Суперечність точок зору школи, запитів батьків і вихователів на необхідність утримувати специфіку дошкільної освіти; • Незатребуваність початковими класами змісту дошкільної освіти і рівня розвитку здібностей дошкільників (пізнавальних, художніх), накопиченого соціального досвіду; • Тестування, діагностика знань дошкільників при прийомі в школу, що пригнічує конституційне право дитини на освіту і одночасно порушуються законні права батьків вибирати школу для своїх дітей.

Забезпечення ефективності дошкільної і початкової освіти :

Забезпечення ефективності дошкільної і початкової освіти • Збереження самоцінності дитини на дошкільному ступені, сприяння формуванню особистих якостей дитини, тих досягнень які служать основою його успішного навчання в школі. • Посилення в освітньому процесі дошкільного закладу художньо-мистецького компоненту (художня, музична, художньо-мовленнєва діяльність, гра, конструювання) як пріоритетного для дошкільного віку в розвитку сенсорних процесів: сприйняття, способів пізнання об'єктів і явищ, виступаючому як інтеграційний феномен, що активізує одночасно когнітивні і образні структури мозку, розвиваючих здібностей дитини, що виступають основою формування світогляду. • Забезпечення готовності дошкільних закладів і шкіл адаптувати освітній процес до можливостей і рівня розвитку дитини, розвитку того, що закладене на попередньому етапі дитинства. • Знаходження загальних принципів побудови змісту дошкільної і початкової освіти при збереженні їх комплексних інтеграційних програм. • Створення механізму цілей і принципів різних закладів освіти, пошук партнерських взаємин в спільній колективній діяльності педагогів різних освітніх закладів направлена на збереження самоцінності особистості, продовження розвитку в початковій школі досягнень дитини - дошкільника. • Забезпечення відповідності змісту, форм і методів навчання в дошкільному закладі і початковій школі. • Створення просторово-розвивального середовища на єдиних принципах вікових, індивідуальних особливостей дітей дошкільного і молодшого шкільного віку і на принципі психологічної комфортності кожній дитині. • Забезпечення кожній дитині на обох ступенях індивідуальної траєкторії розвитку, враховуючи стан його здоров'я, рівень фізичного, нервово-психічного і пізнавального розвитку. • Підготовку старших дошкільників до систематичного навчання в початковій школі доцільно здійснювати з орієнтацією на розвиток навчаємості , яка виявляється в усвідомленні навколишнього світу, довільності психічних процесів і поведінки, пізнавальної активності, продуктивної узагальненості розумових дій.

Модель випускника дошкільного закладу:

Модель випускника дошкільного закладу Мета: забезпечити індивідуальну траєкторію комплексного розвитку кожної дитини з урахуванням її психологічного і фізичного стану здоров'я, формування психологічної готовності до школи, розвитку сприйняття, уяви, художньо-мистецької діяльності дитини. В Фізичний розвиток Розвиток психічних процесів Інтелектуальний розвиток Соціальна зрілість Особистісні якості Індивідуальні особливості розвитку Стан фізичного здоров ’ я Творчі здібності Корекція

PowerPoint Presentation:

Випускник - особистість, яка знаходиться в центрі системи відносин до таких цінностей, як людина, праця, суспільство, знання, мистецтво, природа, світ. В Людина Праця Суспільство Знання Світ Природа Мистецтво

PowerPoint Presentation:

Нормативне і теоретично – методичне забезпечення Закони України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», Закон України №2442- VI «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти», «Державний стандарт початкової школи», «Базовий компонент дошкільної освіти», базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у світі», Наказ Кабінету Міністрів України № 1111 від 23.11.2010р. «Про впровадження програми розвитку старшого дошкільного віку «Впевнений старт». Л.А. Кльоц , Н.О.Сидоренко Корекційно – розвивальні заняття з дітьми. - Х.: Вид.група “Основа”, 2010 Експрес підготовка до школи. –К.: ТОВ “Перо”, 2007. Лісіцина І.С Готуємось до школи граючись. – Х.: “Книжковий клуб”, 2006 Будна Т.Б. Перша книга дошколярика математика. – Т: Богдан, 2007 Богуш А.М. Мовленнєва готовність старших дошкільників до навчання у школі . — Одеса : ПНЦ АПН України , 2003. Калмикова Л.О. Формування мовленнєвих умінь і навичок у дітей : психолінгвістичний та лінгвометодичний аспекти . — К. : НМЦВО, 2003. Майерс Д. Социальная психология.— СПб. : Питер Ком, 1998. АлексєєнкоТ . Ф. Педагогічні проблеми молодої сім'ї . — К., 1997. Бурова А., Долинна О., Низковська О. Планування освітнього процесу в сучасному дошкільному закладі // Дошкільне виховання . — 2002. — № 11. Буре Р. С. Готовим детей к школе. — М., 1987. О.О. Лопатіна , М.В, Скребцова 600 творчих ігор для дошкільнят і школярів. – Х.: Вид.група “Основа”, 2010 Соколова Ю. Тести на готовність до школи дитини 6 – 7 років. – К.: Країна мрій, 2008 Савченко О.Я. Навчання і виховання учнів 1 класу. – К.: Початкова школа, 2002

authorStream Live Help