طرح بازاریابی و گسترش برند

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

چگونه یک طرح بازاریابی بنویسیم تحلیل رقبا

Comments

Presentation Transcript

طرح بازاريابي با نگرش به گسترش برند:

طرح بازاريابي با نگرش به گسترش برند تلاشی ناچیز از فرزند خاک پاک ایران زمین : مجيد كاظمي ( www.satagid.co.ir - www.satagid.com ) اسفند ماه 1389 Satagid Iranian Marketing co بنام اهورا مزدا

Slide 2:

MAJID KAZEMI Member of Board and Managing Director of: SATAGID IRANIAN MARKETING CO Tell: (098 21 ) 88 80 53 46 – 9 Mobile phone: 0912 244 13 44 Web: www.satagid.co.ir Bussiness Email: kazemi@satagid.co.ir Home Email: kazemi@post.com Address: unit 9 – No 30 (Apple building) Valadi ALLEY befor Vali-asr sq. Tehran - Great Iran MAJID – KAZEMI SATAGID CO Marketing PLan & Brand Development In the name of Ahoora Mazda Satagid Iranian Marketing co

بنام اهورا مزدا:

بنام اهورا مزدا طرح بازاریابی چیست: ساخت یافته ترین برنامه تعریف شده برای شناسایی و ورود به بازار هدف و شناساندن خود به مشتریان و ترکیب فعالیتهای بازاریابی Satagid Iranian Marketing co

Slide 4:

سرفصلهای طرح بازاريابي خلاصه طرح بازاريابي وضعيت بازاربابي جاري توصيف بازار توصيف محصول بررسي هاي رقابت در بازار بررسي هاي توزيع در بازار تجزيه و تحليل نقاط ضعف و قوت به همراه فرصتها و تهديدات بازار اهداف و برنامه ها راهبردهاي بازاريابي مزيت نسبي در بازار رقابتي راهبرد كالا راهبرد قيمت گذاري راهبرد توزيع راهبرد ارتباطات بازاريابي پژوهش هاي بازاريابي طراحي سازمان بازاريابي اجراي طرح بازاريابي بودجه بندي بازخور

Slide 5:

خلاصه طرح شركت ........مي خواهد با يك شيوه جديد محصولات خود را در بازار رو به رشد داخلي عرضه نمايد. با وجوديكه ............................................................................................................ ما بخش بخصوصي از بازار هدف را كه شامل مشتريان و ................ را با مزيتها و فرصتهاي مشخص شده هدف قرار داديم كه تقاضامند ....... با دسترسي راحت مي باشند كه .................................... برنامه ما براي سهم مشخص از بازار بوده كه از شيوه عرضه ................................................ محصول مي باشد هدف نخست ما شناخته شدن در بازار و رسيدن به سهم بازار .......% در بازار و فروش ...... تن مي باشد هدف مال ما بدست آوردن گردش مالي در حدود ......................... ریال در سال مي باشد، كه براي سال دوم قابلبت رشد بيشتر داشته باشد ....................... Satagid Iranian Marketing co

Slide 6:

وضعيت جاري بازار الف: توصيف بازار ب: بررسي هاي رقابت در بازار ت: بررسي هاي توزيع در بازار Satagid Iranian Marketing co

الف: توصيف بازار:

الف: توصيف بازار توصيف مصرف كنندگان توصيف توليد كنندگان توصيف واسطه ها بخشهاي بازار فن آوريهاي محصولات موجود در بازار Satagid Iranian Marketing co

Slide 8:

توصيف محصول توصيف فناوري سايز شكل عرضه شيوه فروش كيفيت بها Satagid Iranian Marketing co

Slide 9:

بررسي هاي رقابت در بازار تعداد رقبا نام رقبا و نام تجارتي آنها توان مالي رقبا توان فروش رقبا توان فني رقبا برند رقبا سهم بازار رقبا مزيت تجاري رقبا Satagid Iranian Marketing co

Slide 10:

بررسي هاي توزيع در بازار كانالهاي توزيع موجود فراورده در بازار مزاياي كانالهاي موجود در بازار نسبت به يكديگر برسي نقاط قوت و ضعف بخشهاي گوناگون كانال توزيع فعلي و شيوه هاي بهبود آن بررسي عامل مكان ( place ) در بازار فعلي Satagid Iranian Marketing co

Slide 11:

تجزيه و تحليل نقاط ضعف و قوت به همراه فرصتها و تهديدات بازار ( SWOT ) الف) جدول مزيتهاي راهبردي Strategic Advantage Profile ( SAP) ب) جدول تهديدات و فرصتهاي محيطي Enviromental Threat & Opportunity Profile (ETOP) Satagid Iranian Marketing co

Slide 12:

Satagid Iranian Marketing co Majid Kazemi - www.satagid.co.ir 12 نمونه هايي از بررسي هاي مزيتهاي راهبردي (SAP ) سهم بازار كيفيت كالاها و خدمات تنوع كالا رهبري در كالا يا خدمات جديد حق امتياز بسته بندي مطلوب استراتژي قيمت گذاري خدمات پس از فروش Satagid Iranian Marketing co

Slide 13:

جدول تهديدات و فرصتهاي محيطي (ETOP) بخشهاي محيط تاثير در هر بخش اقتصادي / اجتماعي افزايش يا كاهش قدرت خريد افزايش يا كاهش اعتماد به كالاي شركت فنآوري سطح فن آوري کالاهای موجود در كشور رقبا رقباي داخلي و خارجي موجود كيستند؟ بررسي وضعيت رقبا تامين كنندگان مواد اوليه توانايي يا عدم توانايي در تامين سفارشات ما مشكلات بانكي و گمركي تحريم بر واردات دولت سياستهاي گمركي دولت / سياستهاي ارزي دولت Satagid Iranian Marketing co

Slide 14:

اهداف و برنامه ها بررسي اهداف فعلي تعيين اهداف براي سال اول تعيين اهداف براي سال دوم اهداف بلند مدت (مانند گسترش برند، افزايش ظرفيت داخلي ساخت، ادغام برنامه هاي سازمان فروش با شركتهاي ديگر و .....) Satagid Iranian Marketing co

Slide 15:

مزيت نسبي ....................... ....................... ........................ Satagid Iranian Marketing co

Slide 16:

راهبرد هاي محصول ....................... ...................... ........................ Satagid Iranian Marketing co

Slide 17:

راهبرد قيمت گذاري بهاي فروش خرده فروشي كالا..... ريال بهاي فروش عمده فروشي كالا ..... ريال Satagid Iranian Marketing co

Slide 18:

راهبرد توزيع توزيع تهران از شيوه متمركز دفتر مركزي توزيع استان تهران بصورت خرده فروشي توزيع شهرستانها از شيوه نمايندگان در شهرستانها Satagid Iranian Marketing co

Slide 19:

راهبرد ارتباطات بازاريابي انتخاب رسانه موثر روابط عمومي فروش شخصي Satagid Iranian Marketing co

Slide 20:

طراحي سازمان بازاريابي Satagid Iranian Marketing co

Slide 21:

برنامه فروردين ماه برنامه ارديبهشت ماه برنامه خرداد ماه برنامه تير ماه برنامه مرداد ماه برنامه شهريور ماه برنامه مهرماه برنامه آبان ماه برنامه آذر ماه برنامه دی ماه برنامه بهمن ماه برنامه اسفند ماه Satagid Iranian Marketing co

Slide 22:

بودجه بندي سود كل براي سال اول روي کالای الف ................. ريال بسته مي شود متوسط بهاي عمده فروشي ............. ريال براي هر واحد کالای ب مي باشد. هزينه متغير براي براي فروش هر واحد ....... تن بوده و ما انتظار داريم كه ضايعات فروش ( کالای ب ) در سال اول كمتر از ............... ريال باشد . برآوردهاي نقطه سربه سر نشان مي دهد كه کالای ب در فروش فراتر از ..... تن به سود آوري مي رسد Satagid Iranian Marketing co

Slide 23:

Satagid Iranian Marketing co Majid Kazemi - www.satagid.co.ir 23 كنترل تدوين دستورالعمل بازخور طراحي سامانه بازخور Satagid Iranian Marketing co

مشاوره بازاریابی آموزش کاربردی بازاریابی و فروش تحقیقات بازاریابی :

مشاوره بازاریابی آموزش کاربردی بازاریابی و فروش تحقیقات بازاریابی معرفی شرکت بازاریابی ایرانیان ساتاگید SATAGID IRANIAN MARKETING CO

Slide 25:

شرکت بازاریابی ایرانیان ساتاگید به مدت سی و شش ماه بروی عوامل موثر بر افزایش فروش تلوزیونهای سونی در ایران تحقیقات بازاریابی می نماید SATAGID IRANIAN MARKETING CO

Slide 26:

SATAGID WAS MARKETING RESEARCHED ON SONY TV`S PRODUCTS SINCE 36 MONTHES AGO SATAGID IRANIAN MARKETING CO

Slide 27:

SATAGID RESUME رزومه شرکت ساتاگید برخی از افتخارات همکاری ما عبارتند از: SATAGID IRANIAN MARKETING CO

authorStream Live Help