Love story

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1:

Priča o osjećajima

Slide 2:

Jednom davno ljudski os j e ć aji i mane na š li su se na jednom s krivenom m j estu na zemlji.

Slide 3:

Kada je DOSADA z j evnula po tre ć i put, LUDOST je, uv ij ek tako luda, uzviknula: Igrajmo se skrivača !

Slide 4:

INTRIGA je podigla desnu obrvu, a RADOZNALOST je, ne mogav š i odoljeti , zapitala: Skrivača ? Kakva je to igra?

Slide 5:

To je jedna igra - po čn e objašnjavati LUDOST - u kojoj ja pokrijem o č i i brojim do mili ju n dok se vi ne sakrijete. Kada zavr š im s brojanjem, polazim u traganje i koga ne prona đ em taj je pob j ednik.

Slide 6:

ENTUZIJAZAM je zaplesao, sl ij edila ga je EUFORIJA. SRE Ć A je toliko skakala da je to nagovorilo SUMNJU i APATIJU, koju nikada ni š ta nije zanimalo , da se pridru ž e igri.

Slide 7:

Ali , nisu se svi ž el j eli igra ti ! ISTINA je bila protiv skrivanja, a i za š to bi se skrivala?! Ionako je uv ij ek, na kraju, svi prona đ u.

Slide 8:

PONOS je mislio da je to glupa ideja, iako ga je zapravo mu č ilo š to se on nije s j etio predlo ž i ti igru. OPREZ nije ht io riskirati ...

Slide 9:

Jedan, dva, tri... po č ela je brojiti LUDOST.

Slide 10:

Prva se skrila L IJ ENOST, koja se, kao i uv ij ek, samo bacila iza prvog a kamena na putu. V J ERA se popela na nebo, a ZAVIST se skrila u s j enku USP J EHA, koji se šuteći popeo na vrh najvi š eg a drveta.

Slide 11:

VELIKODU Š NOST se nikako nije mogla odlu č i ti gd j e da se sakrije jer joj se svako m j esto č inilo savr š enim za jednog a od njenih prijatelja. L J EPOTA je usko č ila u kristalno č isto jezer o, KRASOTA je na š la svoje m j esto u letu leptira , a SLOBODA u dahu v j etra.

Slide 12:

SEBI Č NOST je prona š la savr š eno i prozra č no skrovi š te, ali samo za sebe. LA Ž se skrila na dno o c eana (la ž e, skrila se na kraju duge), a PO Ž UDA i STRAST u krater vulkana. ZABORAV se zaboravio sakri ti , ali to nije ni va ž no.

Slide 13:

Kada je LUDOST došla do 999 999 , LJUBAV jo š uv ij ek nije prona š la skrovi š te , jer je svako m j esto bilo zauzeto. Ugledav š i ru ž i č njak, usko č ila je, pokriv š i se prekrasnim pupoljcima.

Slide 14:

M i l i j u n ! - po vikala je LUDOST i po č ela svoje traganje.

Slide 15:

Prv o je prona š la L IJ ENOST, iza obli ž njeg a kamena. Ubrzo je za č ula V J ERU kako pri č a s Bogom na nebu, a STRAST i PO Ž UDA su isko č ile iz kratera od straha.

Slide 16:

Slu č ajno je prona š la ZAVIST i naravno USP J EH, a SEBI Č NOST nije trebalo ni tra ž iti, sama je izlet j ela iz svog a skrovi š ta , koje je bila p č elinja ko š nica.

Slide 17:

Od tolikog traganja LUDOST je o ž edn i la i tako je u kristalnom jezeru prona š la L J EPOTU. Sa SUMNJOM joj je bilo najlak š e, ona se nije mogla odlu č i ti za skrovi š te, pa je ostala s j edi ti ispod obli ž njeg a drveta.

Slide 18:

Tako je LUDOST, malo pomalo, prona š la sve.

Slide 19:

TALENT u zlatnom klasju ž ita, T J ESKOBU u izgor j eloj travi, LA Ž na kraju duge (la ž e, bila je na dnu o c eana), а ZABORAV je zaboravio da su se uop ć e i igrali...

Slide 20:

Samo LJUBAV nigd j e nije mogla prona ći .

Slide 21:

LUDOST je pretra ž ila svaki grm, svaki vrh planine i kada je ve ć bila b ij esna, ugledala je ru ž i č njak. U š av š i u ru ž i č njak, uzela je su h u granu i od b ij esa i iznemoglosti, po č ela udara ti po prekrasnim pupoljcima. Odjednom se iz ru ž i č njaka za č uo bolan krik.

Slide 22:

Ru ž ino trnje je izgrebalo o č i LJUBAVI i osl ij epilo je.

Slide 23:

LUDOST nije znala š t o učiniti i kako da ispravi ono š to je u č inila. Plakala je i molila za opro š taj...

Slide 24:

Na kraju je odlu č ila zauv ij ek osta ti uz LJUBAV i poma gati joj!!! Od tada, LJUBAV JE SL IJ EPA I LUDOST JE UV IJ EK PRATI... nepoznati autor

authorStream Live Help