มวลอะตอม

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

มวลอะตอม:

มวลอะตอม

การหามวลอะตอม:

การหามวลอะตอม มวลอะตอม คือตัวเลขที่ได้จากการเปรียบเทียบมวลจริงของธาตุ 1 อะตอม กับมวลมาตรฐาน คือ มวล 1 /12 ของมวล C – 12 1 อะตอม หรือ 1.66 × 10 -24 กรัม เขียนความสัมพันธ์ได้ดังนี้ มวลอะตอมของธาตุ = หรื อ =

ตัวอย่างการคำนวณ:

ตัวอย่างการคำนวณ จงหามวลอะตอมของาตุ A เมื่อ ธาตุ A 1 อะตอมมีมวล 26.56 × 10 -24 กรัม มวลอะตอมของ A = = = 16 ดังนั้นมวลอะตอมของ A = 16

ตัวอย่างการคำนวณ:

ตัวอย่างการคำนวณ ธาตุ B 2 อะตอมมีมวล 2.30 × 10-23 กรัม จงหามวลอะตอมของ B มวลอะตอมของ B = มวลของ B 1 อะตอม = มวลอะตอมของ B = = 19.09

ตัวอย่างการคำนวณ:

ตัวอย่างการคำนวณ ธาตุ ทองคำ ( Au) มีมวลอะตอมเท่ากับ 197 ธาตุทองคำ 5 อะตอมมีมวลกี่กรัม มวลอะตอมของ Au = มวลของ Au 1 อะตอม = มวลอะตอม Au × 1.66 × 10 -24 g = 197 × 1.66 × 10 -24 g มวลของ Au 5 อะตอม = 5 × 197 × 1.66 × 10 -24 g = 1.63 × 10 -21 g

กิจกรรมลองทำดู:

กิจกรรมลองทำดู มวลอะตอมของกำมะถันเท่ากับ 32 กำมะถัน 100 อะตอมมีมวลเท่าไร ธาตุ X 4 อะตอม มีมวล 1.53 × 10-22 กรัม จงหามวลอะตอมของาตุ X ธาตุ Y มีมวลอะตอมเท่าใด เมื่อ Y 1 อะตอม มีมวลเป็น 5 เท่าของมวลคาร์บอน 2 อะตอม กำหนดมวลอะตอม คาร์บอน เท่ากับ 12

การคำนวณมวลอะตอมเฉลี่ยของธาตุ:

การคำนวณมวลอะตอมเฉลี่ยของธาตุ การคำนวณมวลอะตอมเฉลี่ยของธาตุ เป็นการคำนวณจากมวลอะตอมและปริมาณที่เป็นร้อยละของไอโซโทปของาตุแต่ละธาตุที่พบในธรรมชาติ มวลอะตอมเฉลี่ย = = A = มวลอะตอมของแต่ละไอโซโทป % = ร้อยละปริมาณไอโซโทปที่มีในธรรมชาติ = ผลบวก

ตัวอย่างการคำนวณ:

ตัวอย่างการคำนวณ โลหะ Cu มี 2 ไอโซโทป คือ Cu – 63 มวลอะตอม 62.94 มีปริมาณในธรรมชาติ 69.17 % และ Cu-65 มวลอะตอม 64.93 ปริมาณในธรรมชาติ 30.83 % จงหามวลอะตอมเฉลี่ยของ Cu มวลอะตอมเฉลี่ย Cu = = = = 63.55

ตัวอย่างการคำนวณ:

ตัวอย่างการคำนวณ ธาตุ Cl นะร รมชาติมี 2 ไอโซโทป คือ 35 Cl และ 37 Cl มีมวลอะตอมเท่ากับ 34.969 และ 36.956 ตามลำดับ มวลอะตอมเฉลี่ย Cl = 35.45 จงคำนวณว่ามี 35 Cl และ 37 Cl อย่างละกี่เปอร์เซ็นต์ในธรรมชาติ สมมติให้ 35 Cl มี = X % ดังนั้น มี 37 Cl = (100 – X) % จากสูตร มวลอะตอมเฉลี่ย = แทนค่า 35.45 = 3545 = 0.34969X + 3695.6 – 0.36956X 0.36956X -0.34969X = 3695.6 -3445 X = 75.79 % มี 35 Cl = 75.79 % และมี 37 Cl = 100- 75.79 = 24.21 %

ตัวอย่างการคำนวณ:

ตัวอย่างการคำนวณ ธาตุ X มี 2 ไอโซโทป มีมวลอะตอม 14.00 และ 15.00 มีปริมาณในธรรมชาติ ร้อยละ 99.63 และ 0.37 ตามลำดับ จงหามวลอะตอมเฉลี่ยของธาตุ X ธาตุ Si มี 3 ไอโซโทป มีมวลอะตอม 27.977 , 28.976 , และ 29.974 มีปริมาณในธรรมชาติร้อยละ 92.21 , 4.70 และ 3.09 ตามลำดับจงหามวลอะตอมเฉลี่ยของซิลิคอน โบรอนมี 2 ไอโซโทปที่เสถียร คือ B-10 มีมวลอะตอม 10.0129 และ B -11 มีมวลอะตอม 11.0093 โบรอนมีมวลอะตอมเฉลี่ยเท่ากับ 10.81 จงหาร้อยละที่พบในธรรมชาติของแต่ละไอโซโทป

authorStream Live Help